Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 29

Salimo la Davide.

1Perekani kwa Yehova, inu anthu amphamvu,
    perekani kwa Yehova ulemerero ndi mphamvu.
Perekani kwa Yehova ulemerero woyenera dzina lake,
    pembedzani Yehova mwa kukongola kwa chiyero chake.

Liwu la Yehova lili pamwamba pa madzi;
    Mulungu waulemerero abangula,
    Yehova abangula pamwamba pa madzi amphamvu.
Liwu la Yehova ndi lamphamvu;
    liwu la Yehova ndi laulemerero.
Liwu la Yehova limathyola mikungudza;
    Yehova amathyolathyola mikungudza ya ku Lebanoni.
Iye amachititsa Lebanoni kulumphalumpha ngati mwana wangʼombe,
    Siriyoni ngati mwana wa njati:
Liwu la Yehova limakantha
    ngati kungʼanima kwa mphenzi.
Liwu la Yehova limagwedeza chipululu;
    Yehova amagwedeza chipululu cha Kadesi.
Liwu la Yehova limapindapinda mibawa
    ndi kuyeretsa nkhalango.
Ndipo mʼNyumba mwake onse amafuwula kuti, “Ulemerero!”

10 Yehova amakhala pamwamba pa madzi osefukira,
    Yehova ndiye mfumu kwamuyaya.
11 Yehova amapereka mphamvu kwa anthu ake;
    Yehova amadalitsa anthu ake ndi mtendere.

King James Version

Psalm 29

1Give unto the Lord, O ye mighty, give unto the Lord glory and strength.

Give unto the Lord the glory due unto his name; worship the Lord in the beauty of holiness.

The voice of the Lord is upon the waters: the God of glory thundereth: the Lord is upon many waters.

The voice of the Lord is powerful; the voice of the Lord is full of majesty.

The voice of the Lord breaketh the cedars; yea, the Lord breaketh the cedars of Lebanon.

He maketh them also to skip like a calf; Lebanon and Sirion like a young unicorn.

The voice of the Lord divideth the flames of fire.

The voice of the Lord shaketh the wilderness; the Lord shaketh the wilderness of Kadesh.

The voice of the Lord maketh the hinds to calve, and discovereth the forests: and in his temple doth every one speak of his glory.

10 The Lord sitteth upon the flood; yea, the Lord sitteth King for ever.

11 The Lord will give strength unto his people; the Lord will bless his people with peace.