Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 29

Salimo la Davide.

1Perekani kwa Yehova, inu anthu amphamvu,
    perekani kwa Yehova ulemerero ndi mphamvu.
Perekani kwa Yehova ulemerero woyenera dzina lake,
    pembedzani Yehova mwa kukongola kwa chiyero chake.

Liwu la Yehova lili pamwamba pa madzi;
    Mulungu waulemerero abangula,
    Yehova abangula pamwamba pa madzi amphamvu.
Liwu la Yehova ndi lamphamvu;
    liwu la Yehova ndi laulemerero.
Liwu la Yehova limathyola mikungudza;
    Yehova amathyolathyola mikungudza ya ku Lebanoni.
Iye amachititsa Lebanoni kulumphalumpha ngati mwana wangʼombe,
    Siriyoni ngati mwana wa njati:
Liwu la Yehova limakantha
    ngati kungʼanima kwa mphenzi.
Liwu la Yehova limagwedeza chipululu;
    Yehova amagwedeza chipululu cha Kadesi.
Liwu la Yehova limapindapinda mibawa
    ndi kuyeretsa nkhalango.
Ndipo mʼNyumba mwake onse amafuwula kuti, “Ulemerero!”

10 Yehova amakhala pamwamba pa madzi osefukira,
    Yehova ndiye mfumu kwamuyaya.
11 Yehova amapereka mphamvu kwa anthu ake;
    Yehova amadalitsa anthu ake ndi mtendere.

Amplified Bible

Psalm 29

The Voice of the Lord in the Storm.

A Psalm of David.

1[a]Ascribe to the Lord, O [b]sons of the mighty,
Ascribe to the Lord glory and strength.

Ascribe to the Lord the glory due His name;
Worship the Lord in the beauty and majesty of His holiness [as the creator and source of holiness].


The voice of the Lord is upon the waters;
The God of glory thunders;
The Lord is over many waters.

The voice of the Lord is powerful;
The voice of the Lord is full of majesty.

The voice of the Lord breaks the cedars;
Yes, the Lord breaks in pieces the cedars of Lebanon.

He makes Lebanon skip like a calf,
And Sirion (Mount Hermon) like a young, wild ox.

The voice of the Lord rakes flames of fire (lightning).

The voice of the Lord shakes the wilderness;
The Lord shakes the wilderness of Kadesh.

The voice of the Lord [c]makes the doe labor and give birth
And strips the forests bare;
And in His temple all are saying, “Glory!”

10 
The Lord sat as King at the flood;
Yes, the Lord sits as King forever.
11 
The Lord will give [unyielding and impenetrable] strength to His people;
The Lord will bless His people with peace.

Notas al pie

  1. Psalm 29:1 This psalm has been called “The Song of the Thunderstorm,” a glorious psalm of praise sung during an earthshaking tempest which reminds the psalmist of the time of Noah and the deluge (see v 10).
  2. Psalm 29:1 The ancient rabbis interpreted this as referring to the patriarchs. Today many scholars regard this as a reference to God’s angels.
  3. Psalm 29:9 Or makes the oaks shake.