Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 28

Salimo la Davide.

1Kwa Inu ine ndiyitana, Yehova ndinu Thanthwe langa;
    musakhale osamva kwa ine.
Pakuti mukapitirira kukhala chete,
    ndidzakhala ngati iwo amene atsikira ku dzenje.
Imvani kupempha chifundo kwanga
    pomwe ndikuyitana kwa Inu kuti mundithandize,
pomwe ndikukweza manja anga
    kuloza ku malo anu oyeretsetsa.

Musandikokere kutali pamodzi ndi anthu oyipa,
    pamodzi ndi iwo amene amachita zoyipa,
amene amayankhula mwachikondi ndi anzawo
    koma akusunga chiwembu mʼmitima mwawo.
Muwabwezere chifukwa cha zochita zawo
    ndi ntchito zawo zoyipa;
abwezereni chifuwa cha zimene manja awo achita
    ndipo mubweretse pa iwo zimene zowayenera.
Popeza iwowo sakhudzidwa ndi ntchito za Yehova,
    ndi zimene manja ake anazichita,
Iye adzawakhadzula
    ndipo sadzawathandizanso.

Matamando apite kwa Yehova,
    popeza Iye wamva kupempha chifundo kwanga.
Yehova ndiye mphamvu yanga ndi chishango changa;
    mtima wanga umadalira Iye, ndipo Ine ndathandizidwa.
Mtima wanga umalumphalumpha chifukwa cha chimwemwe
    ndipo ndidzayamika Iye mʼnyimbo.

Yehova ndi mphamvu ya anthu ake,
    linga la chipulumutso kwa wodzozedwa wake.
Pulumutsani anthu anu ndipo mudalitse cholowa chanu;
    mukhale mʼbusa wawo ndipo muwakweze kwamuyaya.

New International Version - UK

Psalm 28

Psalm 28

Of David.

To you, Lord, I call;
    you are my Rock,
    do not turn a deaf ear to me.
For if you remain silent,
    I shall be like those who go down to the pit.
Hear my cry for mercy
    as I call to you for help,
as I lift up my hands
    towards your Most Holy Place.

Do not drag me away with the wicked,
    with those who do evil,
who speak cordially with their neighbours
    but harbour malice in their hearts.
Repay them for their deeds
    and for their evil work;
repay them for what their hands have done
    and bring back on them what they deserve.

Because they have no regard for the deeds of the Lord
    and what his hands have done,
he will tear them down
    and never build them up again.

Praise be to the Lord,
    for he has heard my cry for mercy.
The Lord is my strength and my shield;
    my heart trusts in him, and he helps me.
My heart leaps for joy,
    and with my song I praise him.

The Lord is the strength of his people,
    a fortress of salvation for his anointed one.
Save your people and bless your inheritance;
    be their shepherd and carry them for ever.