Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 28

Salimo la Davide.

1Kwa Inu ine ndiyitana, Yehova ndinu Thanthwe langa;
    musakhale osamva kwa ine.
Pakuti mukapitirira kukhala chete,
    ndidzakhala ngati iwo amene atsikira ku dzenje.
Imvani kupempha chifundo kwanga
    pomwe ndikuyitana kwa Inu kuti mundithandize,
pomwe ndikukweza manja anga
    kuloza ku malo anu oyeretsetsa.

Musandikokere kutali pamodzi ndi anthu oyipa,
    pamodzi ndi iwo amene amachita zoyipa,
amene amayankhula mwachikondi ndi anzawo
    koma akusunga chiwembu mʼmitima mwawo.
Muwabwezere chifukwa cha zochita zawo
    ndi ntchito zawo zoyipa;
abwezereni chifuwa cha zimene manja awo achita
    ndipo mubweretse pa iwo zimene zowayenera.
Popeza iwowo sakhudzidwa ndi ntchito za Yehova,
    ndi zimene manja ake anazichita,
Iye adzawakhadzula
    ndipo sadzawathandizanso.

Matamando apite kwa Yehova,
    popeza Iye wamva kupempha chifundo kwanga.
Yehova ndiye mphamvu yanga ndi chishango changa;
    mtima wanga umadalira Iye, ndipo Ine ndathandizidwa.
Mtima wanga umalumphalumpha chifukwa cha chimwemwe
    ndipo ndidzayamika Iye mʼnyimbo.

Yehova ndi mphamvu ya anthu ake,
    linga la chipulumutso kwa wodzozedwa wake.
Pulumutsani anthu anu ndipo mudalitse cholowa chanu;
    mukhale mʼbusa wawo ndipo muwakweze kwamuyaya.

Amplified Bible

Psalm 28

A Prayer for Help, and Praise for Its Answer.

A Psalm of David.

1To you I call, O Lord,
My rock, do not be deaf to me,
For if You are silent to me,
I will become like those who go down to the pit (grave).

Hear the voice of my supplication (specific requests, humble entreaties) as I cry to You for help,
As I lift up my hands and heart toward Your innermost sanctuary (Holy of Holies).

Do not drag me away with the wicked
And with those who do evil,
Who speak peace with their neighbors,
While malice and mischief are in their hearts.

Repay them according to their work and according to the evil of their practices;
Repay them according to the deeds of their hands;
Repay them what they deserve.

Because they have no regard for the works of the Lord
Nor the deeds of His hands,
He will tear them down and not rebuild them.


Blessed be the Lord,
Because He has heard the voice of my supplication.

The Lord is my strength and my [impenetrable] shield;
My heart trusts [with unwavering confidence] in Him, and I am helped;
Therefore my heart greatly rejoices,
And with my song I shall thank Him and praise Him.

The Lord is their [unyielding] strength,
And He is the fortress of salvation to His anointed.

Save Your people and bless Your inheritance;
Be their shepherd also, and carry them forever.