Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 27

Salimo la Davide.

1Yehova ndiye kuwunika kwanga ndi chipulumutso changa;
    ndidzaopa yani?
Yehova ndi linga la moyo wanga;
    ndidzachita mantha ndi yani?
Pamene anthu oyipa abwera kudzalimbana nane
    kudzadya mnofu wanga,
pamene adani anga ndi achiwembu andithira nkhondo,
    iwo adzapunthwa ndi kugwa.
Ngakhale gulu lankhondo lindizinge,
    mtima wanga sudzaopa.
Ngakhale nkhondo itayambika kulimbana nane,
    ngakhale nthawi imeneyo, ine ndidzalimbika mtima.

Chinthu chimodzi chokha chimene ndipempha kwa Yehova,
    ichi ndi chimene ndidzachifunafuna:
kuti ndikhale mʼNyumba ya Yehova
    masiku onse a moyo wanga,
ndi kuyangʼana kukongola kwa Yehova,
    ndi kumufunafuna Iye mʼNyumba yake.
Pakuti pa tsiku la msautso
    Iye adzanditeteza mʼmalo ake okhalamo;
adzandibisa mʼkati mwa Nyumba yake
    ndi kukhazika ine pamwamba pa thanthwe.
Kotero mutu wanga udzakwezedwa
    kuposa adani anga amene andizungulira;
pa Nyumba yake ndidzapereka nsembe ndi mfuwu wachimwemwe;
    ndidzayimba nyimbo kwa Yehova.

Imvani mawu anga pamene ndiyitana Inu Yehova
    mundichitire chifundo ndipo mundiyankhe.
Mtima wanga ukuti kwa Inu, “Funafuna nkhope yake!”
    Nkhope yanu Yehova ndidzayifunafuna.
Musandibisire nkhope yanu,
    musamubweze mtumiki wanu mwamkwiyo;
    mwakhala muli thandizo langa.
Musandikane kapena kunditaya,
    Inu Mulungu Mpulumutsi wanga.
10 Ngakhale abambo ndi amayi anga anditaya
    Yehova adzandisamala.
11 Phunzitseni njira yanu Inu Yehova,
    munditsogolere mʼnjira yowongoka
    chifukwa cha ondizunza.
12 Musandipereke ku zokhumba za adani anga,
    pakuti mboni zambiri zauka kutsutsana nane
    ndipo zikundiopseza.

13 Ine ndikutsimikiza mtima za zimenezi;
    ndidzaona ubwino wa Yehova
    mʼdziko la anthu amoyo.
14 Dikirani pa Yehova;
    khalani anyonga ndipo limbani mtima
    nimudikire Yehova.

Amplified Bible

Psalm 27

A Psalm of Fearless Trust in God.

A Psalm of David.

1The Lord is my light and my salvation—
Whom shall I fear?
The Lord is the refuge and fortress of my life—
Whom shall I dread?

When the wicked came against me to eat up my flesh,
My adversaries and my enemies, they stumbled and fell.

Though an army encamp against me,
My heart will not fear;
Though war arise against me,
Even in this I am confident.


One thing I have asked of the Lord, and that I will seek:
That I may dwell in the house of the Lord [in His presence] all the days of my life,
To gaze upon the beauty [the delightful loveliness and majestic grandeur] of the Lord
And to meditate in His temple.

For in the day of trouble He will hide me in His shelter;
In the secret place of His tent He will hide me;
He will lift me up on a rock.

And now my head will be lifted up above my enemies around me,
In His tent I will offer sacrifices with shouts of joy;
I will sing, yes, I will sing praises to the Lord.


Hear, O Lord, when I cry aloud;
Be gracious and compassionate to me and answer me.

When You said, “Seek My face [in prayer, require My presence as your greatest need],” my heart said to You,
“Your face, O Lord, I will seek [on the authority of Your word].”

Do not hide Your face from me,
Do not turn Your servant away in anger;
You have been my help;
Do not abandon me nor [a]leave me,
O God of my salvation!
10 
Although my father and my mother have abandoned me,
Yet the Lord will take me up [adopt me as His child].

11 
Teach me Your way, O Lord,
And lead me on a level path
Because of my enemies [who lie in wait].
12 
Do not give me up to the will of my adversaries,
For false witnesses have come against me;
They breathe out violence.
13 
I would have despaired had I not believed that I would see the goodness of the Lord
In the land of the living.
14 
Wait for and confidently expect the Lord;
Be strong and let your heart take courage;
Yes, wait for and confidently expect the Lord.

Notas al pie

  1. Psalm 27:9 Lit forsake.