Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 21

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Inu Yehova, mfumu ikusangalala mu mphamvu yanu,
    chimwemwe chake nʼchachikuludi pa kupambana kumene mumapereka!
Inu mwayipatsa zokhumba za mtima wake
    ndipo simunayimane zopempha za pa milomo yake.
            Sela
Inu munayilandira ndi madalitso ochuluka
    ndipo munayiveka chipewa chaufumu chagolide weniweni pa mutu wake.
Iye anakupemphani moyo, ndipo munamupatsa
    masiku ochuluka kwamuyaya.
Kudzera mʼzigonjetso zimene munapereka, ulemerero wake ndi waukulu;
    Inu mwapereka pa iyo ulemerero ndi ufumu.
Zoonadi Inu mwayipatsa madalitso amuyaya,
    Inu mwayipatsa chisangalalo ndi chimwemwe chimene chili pamaso panu.
Pakuti mfumu imadalira Yehova;
    kudzera mʼchikondi chake chosatha cha Wammwambamwamba,
    iyo sidzagwedezeka.

Dzanja lanu lidzayimitsa adani anu onse;
    dzanja lanu lamanja lidzagwira adani anu.
Pa nthawi ya kuonekera kwanu
    mudzawasandutsa ngʼanjo yamoto yotentha.
Mu ukali wake Yehova adzawameza,
    ndipo moto wake udzawatha.
10 Inu mudzawononga ana awo pa dziko lapansi,
    zidzukulu zawo pakati pa anthu.
11 Ngakhale iwo akukonzereni chiwembu mwa kuchenjera kwawo
    sadzapambana;
12 pakuti mudzawapirikitsa ndipo adzaonetsa misana yawo
    pamene mudzawaloza ndi mivi yanu.

13 Mukwezeke Inu Yehova mʼmphamvu yanu,
    ife tidzayimba nyimbo ndi kutamanda mphamvu yanu.

Amplified Bible

Psalm 21

Praise for Help.

To the Chief Musician. A Psalm of David.

1O Lord the king will delight in Your strength,
And in Your salvation how greatly will he rejoice!

You have given him his heart’s desire,
And You have not withheld the request of his lips. Selah.

For You meet him with blessings of good things;
You set a crown of pure gold on his head.

He asked life of You,
And You gave it to him,
Long life forever and evermore.

His glory is great because of Your victory;
Splendor and majesty You bestow upon him.

For You make him most blessed [and a blessing] forever;
You make him joyful with the joy of Your presence.


For the king [confidently] trusts in the Lord,
And through the lovingkindness (faithfulness, goodness) of the Most High he will never be shaken.

Your hand will reach out and defeat all your enemies;
Your right hand will reach those who hate you.

You will make them as [if in] a blazing oven in the time of your anger;
The Lord will swallow them up in His wrath,
And the fire will devour them.
10 
Their offspring You will destroy from the earth,
And their descendants from the sons of men.
11 
For they planned evil against You;
They devised a [malevolent] plot
And they will not succeed.
12 
For You will make them turn their backs [in defeat];
You will aim Your bowstring [of divine justice] at their faces.
13 
Be exalted, Lord, in Your strength;
We will sing and praise Your power.