Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 19

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Zakumwamba zimalengeza za ulemerero wa Mulungu;
    thambo limalalikira ntchito za manja ake.
Tsiku ndi tsiku zimayankhula mawu ambiri,
    usiku ndi usiku zimaonetsa poyera nzeru.
Palibe kuyankhula, palibe mawu aliwonse;
    liwu lawo silimveka.
Koma uthenga wawo umapita pa dziko lonse lapansi,
    mawuwo amafika mpaka
kumalekezero a dziko lapansi.
    Dzuwa lili ngati mkwatibwi wobwera kuchokera ku nsanja yake,
    ngati katswiri wokondwerera kuthamanga pa mpikisano.
Limatuluka kuyambira mbali ina ya thambo
    ndi kuzungulira mpaka mbali inanso;
    palibe chinthu chotha kupewa kutentha kwake.

Lamulo la Yehova ndi langwiro,
    kutsitsimutsa moyo.
Maumboni a Yehova ndi odalirika,
    amapereka nzeru kwa wopanda nzeru.
Malangizo a Yehova ndi olungama,
    amapereka chimwemwe mu mtima.
Malamulo a Yehova ndi onyezimira,
    amapereka kuwala.
Kuopa Yehova ndiye chinthu changwiro,
    chimakhala mpaka muyaya.
Maweruzo a Yehova ndi owona
    ndipo onse ndi olungama;
10 ndi a mtengowapatali kuposa golide,
    kuposa golide weniweni;
ndi otsekemera kuposa uchi,
    kuposa uchi wochokera pa chisa chake.
11 Mtumiki wanu amachenjezedwa nawo;
    powasunga pali mphotho yayikulu.

12 Ndani angathe kudziwa zolakwa zake?
    Mundikhululukire zolakwa zanga zobisika.
13 Muteteze mtumiki wanunso ku machimo ochita akudziwa;
    iwo asandilamulire.
Kotero ndidzakhala wosalakwa,
    wopanda mlandu wa tchimo lalikulu.

14 Mawu a mʼkamwa mwanga ndi zolingalira za mu mtima mwanga
    zikhale zokondweretsa pamaso panu,
    Inu Yehova, Thanthwe langa ndi Mpulumutsi wanga.

Amplified Bible

Psalm 19

The Works and the Word of God.

To the Chief Musician. A Psalm of David.

1The heavens are telling of the glory of God;
And the expanse [of heaven] is declaring the work of His hands.

Day after day pours forth speech,
And night after night reveals knowledge.

There is no speech, nor are there [spoken] words [from the stars];
Their voice is not heard.

Yet their voice [in quiet evidence] has gone out through all the earth,
Their words to the end of the world.
In them and in the heavens He has made a tent for the sun,

Which is as a bridegroom coming out of his chamber;
It rejoices as a strong man to run his course.

The sun’s rising is from one end of the heavens,
And its circuit to the other end of them;
And there is nothing hidden from its heat.


The law of the Lord is perfect (flawless), restoring and refreshing the soul;
The statutes of the Lord are reliable and trustworthy, making wise the simple.

The precepts of the Lord are right, bringing joy to the heart;
The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes.

The fear of the Lord is clean, enduring forever;
The judgments of the Lord are true, they are righteous altogether.
10 
They are more desirable than gold, yes, than much fine gold;
Sweeter also than honey and the drippings of the honeycomb.
11 
Moreover, by them Your servant is warned [reminded, illuminated, and instructed];
In keeping them there is great reward.
12 
Who can understand his errors or omissions? Acquit me of hidden (unconscious, unintended) faults.
13 
Also keep back Your servant from presumptuous (deliberate, willful) sins;
Let them not rule and have control over me.
Then I will be blameless (complete),
And I shall be acquitted of great transgression.
14 
Let the words of my mouth and the meditation of my heart
Be acceptable and pleasing in Your sight,
O Lord, my [firm, immovable] rock and my Redeemer.