Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 18

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide mtumiki wa Yehova. Iye anayimbira Yehova nyimbo iyi pamene Yehovayo anamupulumutsa mʼdzanja la adani ake onse ndiponso mʼdzanja la Sauli.

1Davide anati: Ine ndimakukondani Inu Yehova, mphamvu zanga.

Yehova ndiye thanthwe langa, chitetezo changa ndi mpulumutsi wanga;
    Mulungu wanga ndi thanthwe langa mʼmene ndimathawiramo.
    Chishango changa ndi ndodo yachipulumutso changa, ndi linga langa.
Ndimayitana Yehova amene ndi woyenera matamando,
    ndipo ndapulumutsidwa kwa adani anga.

Zingwe za imfa zinandizinga;
    mitsinje yothamanga yachiwonongeko inandiopsa kwambiri.
Anandimanga ndi zingwe za ku manda;
    misampha ya imfa inalimbana nane.
Mʼmasautso anga ndinapemphera kwa Yehova;
    ndinalirira kwa Mulungu wanga kuti andithandize.
Ali mʼNyumba yake, anamva mawu anga;
    kulira kwanga kunafika pamaso pake ndi mʼmakutu mwake.

Dziko lapansi linanjenjemera ndi kuchita chivomerezi,
    ndipo maziko a mapiri anagwedezeka;
    ananjenjemera chifukwa Iye anakwiya.
Mʼmphuno mwake munatuluka utsi;
    moto wonyeketsa unatuluka mʼkamwa mwake,
    makala amoto anali lawilawi mʼkamwa mwake.
Iye anangʼamba thambo natsika pansi;
    pansi pa mapazi ake panali mitambo yakuda.
10 Iye anakwera pa Kerubi ndi kuwuluka;
    nawuluka ndi mphepo mwaliwiro.
11 Iye anapanga mdima kukhala chofunda chake,
    chophimba chake chomuzungulira chinali mitambo yakuda ya mlengalenga.
12 Mʼkuwala kumene kunali pamaso pake munkachokera matalala,
    makala amoto ndi ziphaliwali zongʼanima.
13 Yehova anabangula kumwamba ngati bingu,
    mawu a Wammwambamwamba anamveka ponseponse.
14 Iye anaponya mivi yake nabalalitsa adani ake,
    ndi zingʼaningʼani zake anawagonjetsa.
15 Zigwa za mʼnyanja zinaonekera poyera;
    maziko a dziko lapansi anakhala poyera,
Yehova atabangula mwaukali,
    pamene mpweya wamphamvu unatuluka mʼmphuno mwanu.

16 Ali kumwamba, Iye anatambalitsa dzanja lake ndipo anandigwira;
    anandivuwula mʼmadzi ozama.
17 Anandipulumutsa kwa mdani wanga wamphamvu,
    adani anga, amene anali amphamvu kuposa ine.
18 Adaniwo analimbana nane pamene ndinali pa mavuto,
    koma Yehova anali thandizo langa.
19 Iye anandipititsa kumalo otakasuka;
    anandipulumutsa chifukwa amakondwera nane.

20 Yehova wandithandiza molingana ndi chilungamo changa;
    molingana ndi makhalidwe anga abwino, Iye wandipulumutsa.
21 Pakuti ine ndinatsata njira za Yehova;
    ndilibe mlandu wochoka pamaso Mulungu wanga.
22 Malamulo ake onse ali pamaso panga;
    sindinasiye malangizo ake.
23 Ndakhala moyo wosalakwa pamaso pake
    ndipo ndakhala ndi kupewa tchimo.
24 Yehova wandipatsa mphotho molingana ndi chilungamo changa,
    molingana ndi kuyera kwa manja anga pamaso pake.

25 Kwa wokhulupirika, Inu mumaonetsa kukhulupirika kwanu;
    kwa anthu amakhalidwe abwino, Inu mumaonetsanso makhalidwe abwino,
26 kwa woyera mtima, Inu mumaonetsa kuyera mtima kwanu,
    koma kwa achinyengo mumaonetsanso kunyansidwa nawo.
27 Inu mumapulumutsa anthu odzichepetsa,
    koma anthu amtima odzikuza mumawatsitsa.
28 Inu Yehova, sungani nyale yanga kuti iziyakabe;
    Mulungu wanga wasandutsa mdima wanga kukhala kuwunika.
29 Ndi thandizo lanu nditha kulimbana ndi gulu la ankhondo;
    ndi Mulungu wanga nditha kuchita zosatheka ndi munthu.

30 Kunena za Mulungu, zochita zake ndi zangwiro;
    mawu a Yehova alibe cholakwika.
Iye ndi chishango
    kwa onse amene amathawira kwa Iye.
31 Mulungu wina ndi uti wofanana nanu Yehova?
    Ndipo ndani amene ndi Thanthwe kupatula Mulungu wathu?
32 Ndi Mulungu amene anandipatsa mphamvu
    ndi kulungamitsa njira yanga.
33 Iye amasandutsa mapazi anga kukhala ngati ambawala yayikazi;
    Iye amandithandiza kuyimirira pamwamba pa mapiri.
34 Iye amaphunzitsa manja anga kuchita nkhondo;
    manja anga amatha kuthyola uta wachitsulo.
35 Inu mumandipatsa chishango chachipambano,
    ndipo dzanja lanu lamanja limandichirikiza;
    mumawerama pansi kundikuza.
36 Munakulitsa njira yoyendamo ine,
    kuti mapazi anga asaguluke.

37 Ndinathamangitsa adani anga ndi kuwapitirira;
    sindinabwerere mpaka atawonongedwa.
38 Ndinakantha adaniwo kotero kuti sanathenso kudzuka;
    anagwera pa mapazi anga.
39 Inu munandiveka ndi mphamvu yokachitira nkhondo,
    munachititsa kuti ndigonjetse adani anga.
40 Inu munachititsa adani anga kutembenuka, kuonetsa misana yawo pothawa,
    ndipo ine ndinawononga adani angawo.
41 Iwo anafuwula kupempha thandizo, koma panalibe ndi mmodzi yemwe owapulumutsa.
    Analirira kwa Yehova koma sanawayankhe.
42 Ine ndinawaperesa ngati fumbi lowuluka ndi mphepo.
    Ndinawapondaponda ngati matope a mʼmisewu.

43 Inu mwandipulumutsa mʼmanja mwa anthu;
    mwandisandutsa kukhala mtsogoleri wa anthu a mitundu ina.
    Anthu amene sindikuwadziwa ali pansi pa ulamuliro wanga.
44 Alendo amadzipereka okha pamaso panga;
    akangomva za ine amandigonjera.
45 Iwo onse anataya mtima;
    anatuluka mʼmalinga awo akunjenjemera.

46 Yehova ndi wamoyo! Litamandidwe Thanthwe langa!
    Akuzike Mulungu Mpulumutsi wanga!
47 Iye ndi Mulungu amene amabwezera chilango,
    amene amagonjetsa anthu a mitundu yonse amene ali pansi pa ulamuliro wanga,
48     amene amandipulumutsa mʼmanja mwa adani anga.
Inu munandikuza kuposa adani anga;
    munandilanditsa mʼmanja mwa anthu ankhanza.
49 Choncho ine ndidzakutamandani pakati pa anthu a mitundu ina, Inu Yehova;
    ndidzayimba nyimbo zotamanda dzina lanu.
50 Iye amapereka chipambano chachikulu kwa mfumu yake;
    amaonetsa chikondi chosasinthika kwa wodzozedwa wake,
    kwa Davide ndi zidzukulu zake kwamuyaya.

Korean Living Bible

시편 18

구원의 노래

(성가대 지휘자를 따라 부른 여호와의 종 다윗의 노래. 다윗은 여호와께서 그의 모든 원수들과 사울의 손에서 자기를 구원해 주셨을 때 여호와께 이렇게 노래하였다.)

1나의 힘이 되신 여호와여,
내가 주를 사랑합니다.
여호와는 나의 반석, 나의 요새,
나의 구원자이시며
내 하나님은 내가 피할 바위이시요 내 방패가 되시고
[a]구원의 힘이시요
나의 피난처이시다.
내가 여호와께 부르짖으면
그가 나를 원수들에게서
구원하시니
여호와는 찬양을 받으실 분이시다.

사망의 줄이 나를 휘감고
파멸의 홍수가 나를 덮쳤으며
[b]죽음의 위험이 나를 두르고
사망의 덫이 내 앞에 놓였을 때
내가 고통 중에서
여호와께 부르짖었더니
그가 성소에서 내 음성을 들으시고 내가 부르짖는 소리에
귀를 기울이셨네.
그러자 땅이 진동하고
산이 흔들리며 떨었으니
그가 분노하셨음이라.
그 코에서 연기가 나오고
그 입에서 소멸하는 불이 나와
그 불에 숯불이 피었네.
그가 하늘을 드리우고 내려오시니
그 발 아래 어두운 구름이 깔렸구나.
10 그가 [c]하늘 마차를 타고 날며
바람 날개로 다니시고
11 흑암과 빽빽한 비구름으로
휘장을 삼으셨네.
12 그 앞의 광채에서 짙은 구름을 통해
우박과 번갯불이 나왔구나.
13 여호와께서 하늘에서
뇌성을 발하시므로
전능하신 하나님의 음성이 들리고
우박과 불이 내렸다.
14 그가 화살을 쏘아
원수들을 흩으시며
번개로 그들을 쳐부수었네.
15 여호와의 꾸지람과 콧김으로
바다 밑이 드러나고
땅의 기초가 나타났구나.
16 그가 높은 곳에서 나를 붙들어
깊은 물에서 건져내셨네.
17 여호와께서 나를 강한 대적과
나를 미워하는 원수들에게서
구하셨으니
그들은 나보다 강한 자들이었다.
18 내가 곤경에 처했을 때
그들이 나를 덮쳤으나
여호와께서는 나를 보호하셨다.
19 그가 나를 안전한 곳으로
인도하시고
나를 기쁘게 여겨 구원해 주셨네.
20 여호와께서
나의 의로움에 대하여 갚아 주시고
나의 깨끗한 삶을 보상해 주셨으니
21 이것은 내가 여호와의 법을 지키고
내 하나님을 떠나
악을 행하지 않았음이라.
22 나는 그의 모든 법을 지키고
그의 명령을 어기지 않았으며
23 그 앞에서 흠 없이 살고
내 자신을 지켜 죄를 짓지 않았다.
24 그래서 나의 의로운 행위대로,
내가 그 앞에서 깨끗하게 산 그대로,
여호와께서 나에게 갚아 주셨네.

25 여호와여, 주는 자비로운 자에게
주의 자비를,
흠 없는 자에게 주의 완전하심을,
26 깨끗한 자에게
주의 깨끗하심을,
악한 자에게
주의 분노를 보이시는 분이십니다.
27 주는 겸손한 자를 구원하시고
교만한 자를 낮추십니다.
28 여호와여,
주는 나에게 빛을 주셔서
나의 어두움을 밝혀 주시니
29 내가 주의 도움으로
적진을 향해 달려갈 수 있으며
주의 힘으로 적의 방어벽을
뛰어넘을 수 있습니다.

30 하나님의 [d]행위는 완전하고
여호와의 말씀은 참되니
그는 자기에게 피하는 모든 자에게
방패가 되신다!
31 여호와 외에 하나님이 어디 있으며
우리 하나님 외에
반석이 어디 있는가?
32 하나님은 나를 강하게 하시고
내 길을 안전하게 하신다.
33 그가 내 발을 사슴 발 같게 하여
나를 높은 곳에서도 서게 하시며
34 나를 훈련시켜 싸우게 하시니
내가 놋활도 당길 수 있게 되었네.
35 여호와여, 주는 나에게
구원의 방패를 주시고
주의 오른손으로 나를 붙드셨으며 주의 온유하심으로
나를 크게 하셨고
36 내 길을 넓게 하셔서
내가 넘어지지 않게 하셨습니다.
37 내가 원수들을 추격하여
그들을 잡아죽이기 전에는
돌아서지 않았습니다.
38 내가 그들을 쳐서
쓰러뜨리므로
그들이 다시 일어나지 못하고
내 발 아래 엎드러졌습니다.
39 주께서 전쟁을 위해
나를 힘으로 무장시키시고
내 대적들을 내 발 앞에
굴복하게 하셨으며
40 내 원수들이 등을 돌려
달아나게 하셨으므로
내가 나를 미워하는 자들을
모조리 없애 버렸습니다.

41 그들이 도와 달라고 외쳐도
그들을 구해 줄 자가 없었으며
그들이 여호와께 부르짖어도
그가 대답하지 않으셨다.
42 내가 그들을 쳐서
바람에 날리는
티끌처럼 되게 하였고
그들을 거리의 진흙처럼
쏟아 버렸네.
43 주께서 나를
반역하는 백성에게서 구하시고
나를 모든 민족의
머리가 되게 하셨으므로
내가 알지 못한 백성이
나를 섬기며
44 외국인들이 내 소문을 듣고
내 앞에 굽실거리며 복종합니다.
45 그들이 모두 용기를 잃고
숨어 있던 곳에서
떨며 나옵니다.

46 여호와는 살아 계신다!
나의 반석 되시는 분을 찬양하세.
내 구원의 하나님을 높이세.
47 그는 내 원수를 갚으시고
여러 민족을
나에게 복종시키시며
48 나를 원수들에게서 구하신
하나님이시다!

여호와여, 주는 나를
내 대적 위에 높이 드시고
난폭한 자들의 손에서
나를 구해 주셨습니다.
49 여호와여, 그러므로 내가
여러 민족 가운데서
주께 감사하며
주의 이름을 찬양합니다.

50 여호와께서 자기 왕에게
큰 승리를 주시고
자기가 기름 부어 세운 자에게
한결같은 사랑을 베푸시니
나와 내 후손이
영원히 누릴 축복이구나!

Notas al pie

  1. 18:2 또는 ‘구원의 뿔’
  2. 18:5 또는 ‘음부의 줄’
  3. 18:10 히 ‘그룹을’
  4. 18:30 또는 ‘도는’