Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 18

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide mtumiki wa Yehova. Iye anayimbira Yehova nyimbo iyi pamene Yehovayo anamupulumutsa mʼdzanja la adani ake onse ndiponso mʼdzanja la Sauli.

1Davide anati: Ine ndimakukondani Inu Yehova, mphamvu zanga.

Yehova ndiye thanthwe langa, chitetezo changa ndi mpulumutsi wanga;
    Mulungu wanga ndi thanthwe langa mʼmene ndimathawiramo.
    Chishango changa ndi ndodo yachipulumutso changa, ndi linga langa.
Ndimayitana Yehova amene ndi woyenera matamando,
    ndipo ndapulumutsidwa kwa adani anga.

Zingwe za imfa zinandizinga;
    mitsinje yothamanga yachiwonongeko inandiopsa kwambiri.
Anandimanga ndi zingwe za ku manda;
    misampha ya imfa inalimbana nane.
Mʼmasautso anga ndinapemphera kwa Yehova;
    ndinalirira kwa Mulungu wanga kuti andithandize.
Ali mʼNyumba yake, anamva mawu anga;
    kulira kwanga kunafika pamaso pake ndi mʼmakutu mwake.

Dziko lapansi linanjenjemera ndi kuchita chivomerezi,
    ndipo maziko a mapiri anagwedezeka;
    ananjenjemera chifukwa Iye anakwiya.
Mʼmphuno mwake munatuluka utsi;
    moto wonyeketsa unatuluka mʼkamwa mwake,
    makala amoto anali lawilawi mʼkamwa mwake.
Iye anangʼamba thambo natsika pansi;
    pansi pa mapazi ake panali mitambo yakuda.
10 Iye anakwera pa Kerubi ndi kuwuluka;
    nawuluka ndi mphepo mwaliwiro.
11 Iye anapanga mdima kukhala chofunda chake,
    chophimba chake chomuzungulira chinali mitambo yakuda ya mlengalenga.
12 Mʼkuwala kumene kunali pamaso pake munkachokera matalala,
    makala amoto ndi ziphaliwali zongʼanima.
13 Yehova anabangula kumwamba ngati bingu,
    mawu a Wammwambamwamba anamveka ponseponse.
14 Iye anaponya mivi yake nabalalitsa adani ake,
    ndi zingʼaningʼani zake anawagonjetsa.
15 Zigwa za mʼnyanja zinaonekera poyera;
    maziko a dziko lapansi anakhala poyera,
Yehova atabangula mwaukali,
    pamene mpweya wamphamvu unatuluka mʼmphuno mwanu.

16 Ali kumwamba, Iye anatambalitsa dzanja lake ndipo anandigwira;
    anandivuwula mʼmadzi ozama.
17 Anandipulumutsa kwa mdani wanga wamphamvu,
    adani anga, amene anali amphamvu kuposa ine.
18 Adaniwo analimbana nane pamene ndinali pa mavuto,
    koma Yehova anali thandizo langa.
19 Iye anandipititsa kumalo otakasuka;
    anandipulumutsa chifukwa amakondwera nane.

20 Yehova wandithandiza molingana ndi chilungamo changa;
    molingana ndi makhalidwe anga abwino, Iye wandipulumutsa.
21 Pakuti ine ndinatsata njira za Yehova;
    ndilibe mlandu wochoka pamaso Mulungu wanga.
22 Malamulo ake onse ali pamaso panga;
    sindinasiye malangizo ake.
23 Ndakhala moyo wosalakwa pamaso pake
    ndipo ndakhala ndi kupewa tchimo.
24 Yehova wandipatsa mphotho molingana ndi chilungamo changa,
    molingana ndi kuyera kwa manja anga pamaso pake.

25 Kwa wokhulupirika, Inu mumaonetsa kukhulupirika kwanu;
    kwa anthu amakhalidwe abwino, Inu mumaonetsanso makhalidwe abwino,
26 kwa woyera mtima, Inu mumaonetsa kuyera mtima kwanu,
    koma kwa achinyengo mumaonetsanso kunyansidwa nawo.
27 Inu mumapulumutsa anthu odzichepetsa,
    koma anthu amtima odzikuza mumawatsitsa.
28 Inu Yehova, sungani nyale yanga kuti iziyakabe;
    Mulungu wanga wasandutsa mdima wanga kukhala kuwunika.
29 Ndi thandizo lanu nditha kulimbana ndi gulu la ankhondo;
    ndi Mulungu wanga nditha kuchita zosatheka ndi munthu.

30 Kunena za Mulungu, zochita zake ndi zangwiro;
    mawu a Yehova alibe cholakwika.
Iye ndi chishango
    kwa onse amene amathawira kwa Iye.
31 Mulungu wina ndi uti wofanana nanu Yehova?
    Ndipo ndani amene ndi Thanthwe kupatula Mulungu wathu?
32 Ndi Mulungu amene anandipatsa mphamvu
    ndi kulungamitsa njira yanga.
33 Iye amasandutsa mapazi anga kukhala ngati ambawala yayikazi;
    Iye amandithandiza kuyimirira pamwamba pa mapiri.
34 Iye amaphunzitsa manja anga kuchita nkhondo;
    manja anga amatha kuthyola uta wachitsulo.
35 Inu mumandipatsa chishango chachipambano,
    ndipo dzanja lanu lamanja limandichirikiza;
    mumawerama pansi kundikuza.
36 Munakulitsa njira yoyendamo ine,
    kuti mapazi anga asaguluke.

37 Ndinathamangitsa adani anga ndi kuwapitirira;
    sindinabwerere mpaka atawonongedwa.
38 Ndinakantha adaniwo kotero kuti sanathenso kudzuka;
    anagwera pa mapazi anga.
39 Inu munandiveka ndi mphamvu yokachitira nkhondo,
    munachititsa kuti ndigonjetse adani anga.
40 Inu munachititsa adani anga kutembenuka, kuonetsa misana yawo pothawa,
    ndipo ine ndinawononga adani angawo.
41 Iwo anafuwula kupempha thandizo, koma panalibe ndi mmodzi yemwe owapulumutsa.
    Analirira kwa Yehova koma sanawayankhe.
42 Ine ndinawaperesa ngati fumbi lowuluka ndi mphepo.
    Ndinawapondaponda ngati matope a mʼmisewu.

43 Inu mwandipulumutsa mʼmanja mwa anthu;
    mwandisandutsa kukhala mtsogoleri wa anthu a mitundu ina.
    Anthu amene sindikuwadziwa ali pansi pa ulamuliro wanga.
44 Alendo amadzipereka okha pamaso panga;
    akangomva za ine amandigonjera.
45 Iwo onse anataya mtima;
    anatuluka mʼmalinga awo akunjenjemera.

46 Yehova ndi wamoyo! Litamandidwe Thanthwe langa!
    Akuzike Mulungu Mpulumutsi wanga!
47 Iye ndi Mulungu amene amabwezera chilango,
    amene amagonjetsa anthu a mitundu yonse amene ali pansi pa ulamuliro wanga,
48     amene amandipulumutsa mʼmanja mwa adani anga.
Inu munandikuza kuposa adani anga;
    munandilanditsa mʼmanja mwa anthu ankhanza.
49 Choncho ine ndidzakutamandani pakati pa anthu a mitundu ina, Inu Yehova;
    ndidzayimba nyimbo zotamanda dzina lanu.
50 Iye amapereka chipambano chachikulu kwa mfumu yake;
    amaonetsa chikondi chosasinthika kwa wodzozedwa wake,
    kwa Davide ndi zidzukulu zake kwamuyaya.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 18

大衛的勝利之歌

耶和華的僕人大衛的詩,交給樂長。當時耶和華從眾仇敵和掃羅手中拯救了他,他向耶和華吟唱此詩。

1耶和華啊,你是我的力量,
我愛你。
耶和華是我的磐石,我的堡壘,我的拯救者;
我的上帝是保護我的磐石,
我的盾牌,
是拯救我的力量,我的堡壘。
我求告當受頌讚的耶和華,
祂救我脫離仇敵。
死亡的鎖鏈曾纏住我,
罪惡的狂流曾淹沒我。
陰間的繩索曾捆綁我,
死亡的陷阱曾威脅我。
在苦難中我呼求耶和華,
向我的上帝求助。
祂從殿中垂聽我的呼求,
我的聲音達到祂耳中。
祂一發怒,大地震動,
山的根基搖晃。
祂的鼻孔冒煙,
口噴烈焰和火炭。
祂撥開雲天,腳踩密雲,
親自降臨。
10 祂乘著基路伯天使飛翔,
乘著風的翅膀疾馳。
11 祂藏身於黑暗中,
四圍以密雲作幔幕。
12 從祂面前的榮光中,
冰雹和火炭衝破雲層。
13 耶和華在天上打雷,
至高者發出的聲音響徹在冰雹和火炭中。
14 祂射出利箭驅散仇敵,
發出閃電擊潰他們。
15 耶和華啊,你斥責一聲,
鼻孔一吹氣,海底就顯現,
大地也露出根基。

16 祂從高天伸手抓住我,
從深淵中把我拉上來。
17 祂救我脫離強敵,
脫離我無法戰勝的仇敵。
18 他們在我危難之時攻擊我,
但耶和華扶持我。
19 祂拯救我,領我到寬闊之地,
因為祂喜悅我。
20 耶和華因我公義而善待我,
因我清白而賞賜我,
21 因為我堅守祂的道,
沒有作惡背棄我的上帝。
22 我遵守祂的一切法令,
沒有把祂的律例棄置一旁。
23 我在祂面前純全無過,
沒有沾染罪惡。
24 耶和華因我公義、
在祂面前清白而獎賞我。

25 仁慈的人,你以仁慈待他;
純全的人,你以純全待他;
26 純潔的人,你以純潔待他;
心術不正的人,你以計謀待他。
27 你搭救謙卑的人,
貶抑眼目高傲的人。
28 我的上帝耶和華啊,
你是我的明燈,
你使我的黑暗變為光明。
29 我倚靠你的力量迎戰敵軍,
靠著我的上帝躍過牆垣。

30 上帝的道完美,
耶和華的話純全,
祂是投靠祂之人的盾牌。
31 除了耶和華以外,誰是上帝呢?
除了我們的上帝,誰是磐石呢?
32 是上帝賜我力量,
使我行為純全。
33 祂使我的腳如母鹿的蹄,
穩踏在高處。
34 祂訓練我,
使我的手能爭戰、
我的臂膀能拉開銅弓。
35 耶和華啊,你是拯救我的盾牌,
你的右手扶持我,
你的垂顧使我強大。
36 你使我腳下的道路寬闊,
不致滑倒。
37 我追趕仇敵直到追上,
不消滅他們決不回頭。
38 我打垮他們,
使他們倒在我的腳下,
再也站不起來。
39 你賜我征戰的能力,
使我的仇敵降服在我腳下。
40 你使我的仇敵狼狽而逃,
我殲滅了恨我的人。
41 他們高聲求救,卻無人搭救;
他們呼求耶和華,祂也不應允。
42 我把他們打得粉碎,
如同風中的灰塵;
我把他們倒掉,
如同街上的泥土。
43 你救我脫離我百姓的攻擊,
立我做列國的元首。
素不認識的民族也歸順我。
44 他們望風而降,
外族人對我俯首稱臣。
45 外族人聞風喪膽,
戰戰兢兢地走出他們的城池。
46 耶和華永遠活著,
保護我的磐石當受頌讚,
拯救我的上帝當受尊崇。
47 祂是為我伸冤的上帝,
祂使列邦臣服於我。
48 祂救我脫離仇敵,
使我勝過強敵,
拯救我脫離殘暴之徒。
49 因此,耶和華啊,
我要在列邦中讚美你,
歌頌你的名。
50 你使你立的王大獲全勝,
向你膏立的大衛及其後代廣施慈愛,直到永遠。