Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 18

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide mtumiki wa Yehova. Iye anayimbira Yehova nyimbo iyi pamene Yehovayo anamupulumutsa mʼdzanja la adani ake onse ndiponso mʼdzanja la Sauli.

1Davide anati: Ine ndimakukondani Inu Yehova, mphamvu zanga.

Yehova ndiye thanthwe langa, chitetezo changa ndi mpulumutsi wanga;
    Mulungu wanga ndi thanthwe langa mʼmene ndimathawiramo.
    Chishango changa ndi ndodo yachipulumutso changa, ndi linga langa.
Ndimayitana Yehova amene ndi woyenera matamando,
    ndipo ndapulumutsidwa kwa adani anga.

Zingwe za imfa zinandizinga;
    mitsinje yothamanga yachiwonongeko inandiopsa kwambiri.
Anandimanga ndi zingwe za ku manda;
    misampha ya imfa inalimbana nane.
Mʼmasautso anga ndinapemphera kwa Yehova;
    ndinalirira kwa Mulungu wanga kuti andithandize.
Ali mʼNyumba yake, anamva mawu anga;
    kulira kwanga kunafika pamaso pake ndi mʼmakutu mwake.

Dziko lapansi linanjenjemera ndi kuchita chivomerezi,
    ndipo maziko a mapiri anagwedezeka;
    ananjenjemera chifukwa Iye anakwiya.
Mʼmphuno mwake munatuluka utsi;
    moto wonyeketsa unatuluka mʼkamwa mwake,
    makala amoto anali lawilawi mʼkamwa mwake.
Iye anangʼamba thambo natsika pansi;
    pansi pa mapazi ake panali mitambo yakuda.
10 Iye anakwera pa Kerubi ndi kuwuluka;
    nawuluka ndi mphepo mwaliwiro.
11 Iye anapanga mdima kukhala chofunda chake,
    chophimba chake chomuzungulira chinali mitambo yakuda ya mlengalenga.
12 Mʼkuwala kumene kunali pamaso pake munkachokera matalala,
    makala amoto ndi ziphaliwali zongʼanima.
13 Yehova anabangula kumwamba ngati bingu,
    mawu a Wammwambamwamba anamveka ponseponse.
14 Iye anaponya mivi yake nabalalitsa adani ake,
    ndi zingʼaningʼani zake anawagonjetsa.
15 Zigwa za mʼnyanja zinaonekera poyera;
    maziko a dziko lapansi anakhala poyera,
Yehova atabangula mwaukali,
    pamene mpweya wamphamvu unatuluka mʼmphuno mwanu.

16 Ali kumwamba, Iye anatambalitsa dzanja lake ndipo anandigwira;
    anandivuwula mʼmadzi ozama.
17 Anandipulumutsa kwa mdani wanga wamphamvu,
    adani anga, amene anali amphamvu kuposa ine.
18 Adaniwo analimbana nane pamene ndinali pa mavuto,
    koma Yehova anali thandizo langa.
19 Iye anandipititsa kumalo otakasuka;
    anandipulumutsa chifukwa amakondwera nane.

20 Yehova wandithandiza molingana ndi chilungamo changa;
    molingana ndi makhalidwe anga abwino, Iye wandipulumutsa.
21 Pakuti ine ndinatsata njira za Yehova;
    ndilibe mlandu wochoka pamaso Mulungu wanga.
22 Malamulo ake onse ali pamaso panga;
    sindinasiye malangizo ake.
23 Ndakhala moyo wosalakwa pamaso pake
    ndipo ndakhala ndi kupewa tchimo.
24 Yehova wandipatsa mphotho molingana ndi chilungamo changa,
    molingana ndi kuyera kwa manja anga pamaso pake.

25 Kwa wokhulupirika, Inu mumaonetsa kukhulupirika kwanu;
    kwa anthu amakhalidwe abwino, Inu mumaonetsanso makhalidwe abwino,
26 kwa woyera mtima, Inu mumaonetsa kuyera mtima kwanu,
    koma kwa achinyengo mumaonetsanso kunyansidwa nawo.
27 Inu mumapulumutsa anthu odzichepetsa,
    koma anthu amtima odzikuza mumawatsitsa.
28 Inu Yehova, sungani nyale yanga kuti iziyakabe;
    Mulungu wanga wasandutsa mdima wanga kukhala kuwunika.
29 Ndi thandizo lanu nditha kulimbana ndi gulu la ankhondo;
    ndi Mulungu wanga nditha kuchita zosatheka ndi munthu.

30 Kunena za Mulungu, zochita zake ndi zangwiro;
    mawu a Yehova alibe cholakwika.
Iye ndi chishango
    kwa onse amene amathawira kwa Iye.
31 Mulungu wina ndi uti wofanana nanu Yehova?
    Ndipo ndani amene ndi Thanthwe kupatula Mulungu wathu?
32 Ndi Mulungu amene anandipatsa mphamvu
    ndi kulungamitsa njira yanga.
33 Iye amasandutsa mapazi anga kukhala ngati ambawala yayikazi;
    Iye amandithandiza kuyimirira pamwamba pa mapiri.
34 Iye amaphunzitsa manja anga kuchita nkhondo;
    manja anga amatha kuthyola uta wachitsulo.
35 Inu mumandipatsa chishango chachipambano,
    ndipo dzanja lanu lamanja limandichirikiza;
    mumawerama pansi kundikuza.
36 Munakulitsa njira yoyendamo ine,
    kuti mapazi anga asaguluke.

37 Ndinathamangitsa adani anga ndi kuwapitirira;
    sindinabwerere mpaka atawonongedwa.
38 Ndinakantha adaniwo kotero kuti sanathenso kudzuka;
    anagwera pa mapazi anga.
39 Inu munandiveka ndi mphamvu yokachitira nkhondo,
    munachititsa kuti ndigonjetse adani anga.
40 Inu munachititsa adani anga kutembenuka, kuonetsa misana yawo pothawa,
    ndipo ine ndinawononga adani angawo.
41 Iwo anafuwula kupempha thandizo, koma panalibe ndi mmodzi yemwe owapulumutsa.
    Analirira kwa Yehova koma sanawayankhe.
42 Ine ndinawaperesa ngati fumbi lowuluka ndi mphepo.
    Ndinawapondaponda ngati matope a mʼmisewu.

43 Inu mwandipulumutsa mʼmanja mwa anthu;
    mwandisandutsa kukhala mtsogoleri wa anthu a mitundu ina.
    Anthu amene sindikuwadziwa ali pansi pa ulamuliro wanga.
44 Alendo amadzipereka okha pamaso panga;
    akangomva za ine amandigonjera.
45 Iwo onse anataya mtima;
    anatuluka mʼmalinga awo akunjenjemera.

46 Yehova ndi wamoyo! Litamandidwe Thanthwe langa!
    Akuzike Mulungu Mpulumutsi wanga!
47 Iye ndi Mulungu amene amabwezera chilango,
    amene amagonjetsa anthu a mitundu yonse amene ali pansi pa ulamuliro wanga,
48     amene amandipulumutsa mʼmanja mwa adani anga.
Inu munandikuza kuposa adani anga;
    munandilanditsa mʼmanja mwa anthu ankhanza.
49 Choncho ine ndidzakutamandani pakati pa anthu a mitundu ina, Inu Yehova;
    ndidzayimba nyimbo zotamanda dzina lanu.
50 Iye amapereka chipambano chachikulu kwa mfumu yake;
    amaonetsa chikondi chosasinthika kwa wodzozedwa wake,
    kwa Davide ndi zidzukulu zake kwamuyaya.

Amplified Bible

Psalm 18

David Praises the Lord for Rescuing Him.

To the Chief Musician. A Psalm of David, the servant of the Lord, who spoke the words of this song to the Lord on the day when the Lord rescued him from the hand of all his enemies and from the hand of Saul. And he said:

1“I love You [fervently and devotedly], O Lord, my strength.”

The Lord is my rock, my fortress, and the One who rescues me;
My God, my rock and strength in whom I trust and take refuge;
My shield, and the horn of my salvation, my high tower—my stronghold.

I call upon the Lord, who is worthy to be praised;
And I am saved from my enemies.


The cords of death surrounded me,
And the streams of ungodliness and torrents of destruction terrified me.

The cords of Sheol (the nether world, the place of the dead) surrounded me;
The snares of death confronted me.

In my distress [when I seemed surrounded] I called upon the Lord
And cried to my God for help;
He heard my voice from His temple,
And my cry for help came before Him, into His very ears.


Then the earth shook and quaked,
The foundations of the mountains trembled;
They were shaken because He was indignant and angry.

Smoke went up from His nostrils,
And fire from His mouth devoured;
Coals were kindled by it.

He bowed the heavens also and came down;
And thick darkness was under His feet.
10 
And He rode upon a cherub (storm) and flew;
And He sped on the wings of the wind.
11 
He made darkness His hiding place (covering); His pavilion (canopy) around Him,
The darkness of the waters, the thick clouds of the skies.
12 
Out of the brightness before Him passed His thick clouds,
Hailstones and coals of fire.
13 
The Lord also thundered in the heavens,
And the Most High uttered His voice,
Hailstones and coals of fire.
14 
He sent out His arrows and scattered them;
And He sent an abundance of lightning flashes and confused and routed them [in defeat].
15 
Then the stream beds of the waters appeared,
And the foundations of the world were laid bare
At Your rebuke, O Lord,
At the blast of the breath of Your nostrils.

16 
He reached from on high, He took me;
He drew me out of many waters.
17 
He rescued me from my strong enemy,
And from those who hated me, for they were too strong for me.
18 
They confronted me in the day of my disaster,
But the Lord was my support.
19 
He brought me out into a broad place;
He rescued me because He was pleased with me and delighted in me.

20 
The Lord dealt with me according to my righteousness (moral character, spiritual integrity);
According to the cleanness of my hands He has rewarded me.
21 
For I have kept the ways of the Lord,
And have not wickedly departed from my God.
22 
For all His ordinances were before me,
And I did not put away His statutes from me.
23 
I was [a]blameless before Him,
And I kept myself free from my sin.
24 
Therefore the Lord has rewarded me according to my righteousness (moral character, spiritual integrity),
According to the cleanness of my hands in His sight.

25 
With the kind (merciful, faithful, loyal) You show Yourself kind,
With the blameless You show Yourself blameless,
26 
With the pure You show Yourself pure,
And with the crooked You show Yourself astute.
27 
For You save an afflicted and humble people,
But bring down those [arrogant fools] with haughty eyes.
28 
For You cause my lamp to be lighted and to shine;
The Lord my God illumines my darkness.
29 
For by You I can crush a troop,
And by my God I can leap over a wall.

30 
As for God, His way is [b]blameless.
The word of the Lord is tested [it is perfect, it is faultless];
He is a shield to all who take refuge in Him.
31 
For who is God, but the Lord?
Or who is a rock, except our God,
32 
The God who encircles me with strength
And makes my way blameless?
33 
He makes my feet like [c]hinds’ feet [able to stand firmly and tread safely on paths of testing and trouble];
He sets me [securely] upon my high places.
34 
He trains my hands for war,
So that my arms can bend a bow of bronze.
35 
You have also given me the shield of Your salvation,
And Your right hand upholds and sustains me;
Your gentleness [Your gracious response when I pray] makes me great.
36 
You enlarge the path beneath me and make my steps secure,
So that my feet will not slip.

37 
I pursued my enemies and overtook them;
And I did not turn back until they were consumed.
38 
I shattered them so that they were not able to rise;
They fell [wounded] under my feet.
39 
For You have encircled me with strength for the battle;
You have subdued under me those who rose up against me.
40 
You have also made my enemies turn their backs to me [in defeat],
And I silenced and destroyed those who hated me.
41 
They cried for help, but there was no one to save them—
Even to the Lord [they cried], but He did not answer them.
42 
Then I beat them fine as the dust before the wind;
I emptied them out as the dirt of the streets.

43 
You have rescued me from the contentions of the people;
You have placed me as the head of the nations;
A people whom I have not known serve me.
44 
As soon as they hear me, they respond and obey me;
Foreigners feign obedience to me.
45 
Foreigners lose heart,
And come trembling out of their strongholds.

46 
The Lord lives, blessed be my rock;
And may the God of my salvation be exalted,
47 
The God who avenges me,
And subdues peoples (nations) under me.
48 
He rescues me from my enemies;
Yes, You lift me up above those who rise up against me;
You deliver me from the man of violence.
49 
Therefore will I give thanks and praise You, O Lord, among the nations,
And sing praises to Your name.
50 
He gives great triumphs to His king,
And shows steadfast love and mercy to His anointed,
To David and his descendants forever.

Notas al pie

  1. Psalm 18:23 Lit complete; or having integrity; or perfect.
  2. Psalm 18:30 See v 23.
  3. Psalm 18:33 I.e. the hoofs of a doe.