Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 150

1Tamandani Yehova.

Tamandani Mulungu mʼmalo ake opatulika;
    mutamandeni ku thambo lake lamphamvu.
Mutamandeni chifukwa cha machitidwe ake amphamvu;
    mutamandeni chifukwa cha ukulu wake wopambana.
Mutamandeni poyimba malipenga,
    mutamandeni ndi pangwe ndi zeze.
Mutamandeni ndi matambolini ndi kuvina,
    mutamandeni ndi zingwe ndi zitoliro.
Mutamandeni ndi ziwaya zolira za malipenga,
    mutamandeni ndi ziwaya zolira kwambiri.

Chamoyo chilichonse chopuma chitamande Yehova.

Tamandani Yehova.

The Message

Psalm 150

11-6 Hallelujah!
Praise God in his holy house of worship,
    praise him under the open skies;
Praise him for his acts of power,
    praise him for his magnificent greatness;
Praise with a blast on the trumpet,
    praise by strumming soft strings;
Praise him with castanets and dance,
    praise him with banjo and flute;
Praise him with cymbals and a big bass drum,
    praise him with fiddles and mandolin.
Let every living, breathing creature praise God!
    Hallelujah!