Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 149

1Tamandani Yehova.

Imbirani Yehova nyimbo yatsopano,
    matamando ake mu msonkhano wa oyera mtima.

Israeli asangalale mwa mlengi wake;
    anthu a ku Ziyoni akondwere mwa Mfumu yawo.
Atamande dzina lake povina
    ndi kuyimbira Iye nyimbo ndi tambolini ndi pangwe.
Pakuti Yehova amakondwera ndi anthu ake;
    Iye amaveka chipulumutso odzichepetsa.
Oyera mtima asangalale mu ulemu wake
    ndi kuyimba mwachimwemwe pa mabedi awo.

Matamando a Mulungu akhale pakamwa pawo,
    ndi lupanga lakuthwa konsekonse mʼmanja mwawo,
kubwezera chilango anthu a mitundu ina,
    ndi kulanga anthu a mitundu yonse,
kumanga mafumu awo ndi zingwe,
    anthu awo otchuka ndi unyolo wachitsulo,
kuchita zimene zinalembedwa zotsutsana nawo
    Uwu ndi ulemerero wa oyera mtima ake onse.

Tamandani Yehova.

New Russian Translation

Psalms 149

Псалом 149

1Аллилуйя!

Пойте Господу новую песнь,

воздайте Ему хвалу в собрании верных.

2Да радуется Израиль своему Создателю,

люди Сиона да возликуют о своем Царе.

3Да славят имя Его танцами,

на бубнах и арфах да играют Ему,

4потому что Господь благоволит к Своему народу

и возвеличивает смиренных спасением.

5Да торжествуют верные Ему в славе

и поют на ложах своих.

6Да будет славословие Божье на их устах

и обоюдоострый меч в их руке,

7чтобы совершить мщение над народами,

наказание – над племенами,

8чтобы заковать их царей в цепи

и их вельмож – в железные оковы,

9чтобы произвести над ними суд писаный.

Эта честь принадлежит всем верным Ему.

Аллилуйя!