Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 147

1Tamandani Yehova.

Nʼkwabwino kwambiri kuyimba nyimbo zamatamando kwa Mulungu wathu,
    nʼkokondweretsa ndi koyenera kumutamanda!

Yehova akumanga Yerusalemu;
    Iye akusonkhanitsa amʼndende a Israeli.
Akutsogolera anthu osweka mtima
    ndi kumanga mabala awo.

Amadziwa chiwerengero cha nyenyezi,
    ndipo iliyonse amayitchula dzina.
Yehova ndi wamkulu ndi wamphamvu kwambiri;
    nzeru zake zilibe malire.
Yehova amagwiriziza anthu odzichepetsa,
    koma amagwetsa pansi anthu oyipa.

Imbirani Yehova ndi mayamiko;
    imbani nyimbo kwa Mulungu ndi pangwe.
Iye amaphimba mlengalenga ndi mitambo;
    amapereka mvula ku dziko lapansi
    ndi kumeretsa udzu mʼmapiri.
Iye amapereka chakudya kwa ngʼombe
    ndi kwa ana a makwangwala pamene akulira chakudya.

10 Chikondwerero chake sichili mʼmphamvu za kavalo,
    kapena mʼmiyendo ya anthu amphamvu.
11 Yehova amakondwera ndi amene amamuopa,
    amene chiyembekezo chawo chili mʼchikondi chake chosasinthika.

12 Lemekeza Yehova, iwe Yerusalemu;
    tamanda Mulungu wako, iwe Ziyoni,
13 pakuti Iye amalimbitsa mipiringidzo ya zipata zako
    ndi kudalitsa anthu ako mwa iwe.
14 Iye amabweretsa mtendere mʼmalire mwako
    ndi kukukhutitsa ndi ufa wa tirigu wosalala.

15 Iyeyo amapereka lamulo pa dziko lapansi;
    mawu ake amayenda mwaliwiro.
16 Amagwetsa chisanu ngati ubweya
    ndi kumwaza chipale ngati phulusa.
17 Amagwetsa matalala ngati miyala.
    Kodi ndani angathe kupirira kuzizira kwake?
18 Amatumiza mawu ake ndipo chisanucho chimasungunuka;
    amawombetsa mphepo ndipo madzi amayenda.

19 Iye anawulula mawu ake kwa Yakobo,
    malamulo ake ndi zophunzitsa zake kwa Israeli.
20 Sanachitepo zimenezi kwa mtundu wina uliwonse wa anthu;
    anthu enawo sadziwa malamulo ake.

Tamandani Yehova.

New American Standard Bible

Psalm 147

Praise for Jerusalem’s Restoration and Prosperity.

1[a]Praise [b]the Lord!
For it is good to sing praises to our God;
For [c]it is pleasant and praise is becoming.
The Lord builds up Jerusalem;
He gathers the outcasts of Israel.
He heals the brokenhearted
And binds up their [d]wounds.
He counts the number of the stars;
He [e]gives names to all of them.
Great is our Lord and abundant in strength;
His understanding is [f]infinite.
The Lord [g]supports the afflicted;
He brings down the wicked to the ground.

Sing to the Lord with thanksgiving;
Sing praises to our God on the lyre,
Who covers the heavens with clouds,
Who provides rain for the earth,
Who makes grass to [h]grow on the mountains.
He gives to the beast its food,
And to the young ravens which cry.
10 He does not delight in the strength of the horse;
He does not take pleasure in the legs of a man.
11 The Lord favors those who fear Him,
Those who wait for His lovingkindness.

12 Praise the Lord, O Jerusalem!
Praise your God, O Zion!
13 For He has strengthened the bars of your gates;
He has blessed your sons within you.
14 He makes [i]peace in your borders;
He satisfies you with the [j]finest of the wheat.
15 He sends forth His command to the earth;
His word runs very swiftly.
16 He gives snow like wool;
He scatters the frost like ashes.
17 He casts forth His ice as fragments;
Who can stand before His cold?
18 He sends forth His word and melts them;
He causes His wind to blow and the waters to flow.
19 He declares His words to Jacob,
His statutes and His ordinances to Israel.
20 He has not dealt thus with any nation;
And as for His ordinances, they have not known them.
[k]Praise [l]the Lord!

Notas al pie

 1. Psalm 147:1 Or Hallelujah!
 2. Psalm 147:1 Heb Yah
 3. Psalm 147:1 Or He is gracious
 4. Psalm 147:3 Lit sorrows
 5. Psalm 147:4 Or calls them all by their names
 6. Psalm 147:5 Lit innumerable
 7. Psalm 147:6 Or relieves
 8. Psalm 147:8 Lit spring forth
 9. Psalm 147:14 Lit your borders peace
 10. Psalm 147:14 Lit fat
 11. Psalm 147:20 Or Hallelujah!
 12. Psalm 147:20 Heb Yah