Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 147

1Tamandani Yehova.

Nʼkwabwino kwambiri kuyimba nyimbo zamatamando kwa Mulungu wathu,
    nʼkokondweretsa ndi koyenera kumutamanda!

Yehova akumanga Yerusalemu;
    Iye akusonkhanitsa amʼndende a Israeli.
Akutsogolera anthu osweka mtima
    ndi kumanga mabala awo.

Amadziwa chiwerengero cha nyenyezi,
    ndipo iliyonse amayitchula dzina.
Yehova ndi wamkulu ndi wamphamvu kwambiri;
    nzeru zake zilibe malire.
Yehova amagwiriziza anthu odzichepetsa,
    koma amagwetsa pansi anthu oyipa.

Imbirani Yehova ndi mayamiko;
    imbani nyimbo kwa Mulungu ndi pangwe.
Iye amaphimba mlengalenga ndi mitambo;
    amapereka mvula ku dziko lapansi
    ndi kumeretsa udzu mʼmapiri.
Iye amapereka chakudya kwa ngʼombe
    ndi kwa ana a makwangwala pamene akulira chakudya.

10 Chikondwerero chake sichili mʼmphamvu za kavalo,
    kapena mʼmiyendo ya anthu amphamvu.
11 Yehova amakondwera ndi amene amamuopa,
    amene chiyembekezo chawo chili mʼchikondi chake chosasinthika.

12 Lemekeza Yehova, iwe Yerusalemu;
    tamanda Mulungu wako, iwe Ziyoni,
13 pakuti Iye amalimbitsa mipiringidzo ya zipata zako
    ndi kudalitsa anthu ako mwa iwe.
14 Iye amabweretsa mtendere mʼmalire mwako
    ndi kukukhutitsa ndi ufa wa tirigu wosalala.

15 Iyeyo amapereka lamulo pa dziko lapansi;
    mawu ake amayenda mwaliwiro.
16 Amagwetsa chisanu ngati ubweya
    ndi kumwaza chipale ngati phulusa.
17 Amagwetsa matalala ngati miyala.
    Kodi ndani angathe kupirira kuzizira kwake?
18 Amatumiza mawu ake ndipo chisanucho chimasungunuka;
    amawombetsa mphepo ndipo madzi amayenda.

19 Iye anawulula mawu ake kwa Yakobo,
    malamulo ake ndi zophunzitsa zake kwa Israeli.
20 Sanachitepo zimenezi kwa mtundu wina uliwonse wa anthu;
    anthu enawo sadziwa malamulo ake.

Tamandani Yehova.

The Message

Psalm 147

1Hallelujah!
It’s a good thing to sing praise to our God;
    praise is beautiful, praise is fitting.

2-6 God’s the one who rebuilds Jerusalem,
    who regathers Israel’s scattered exiles.
He heals the heartbroken
    and bandages their wounds.
He counts the stars
    and assigns each a name.
Our Lord is great, with limitless strength;
    we’ll never comprehend what he knows and does.
God puts the fallen on their feet again
    and pushes the wicked into the ditch.

7-11 Sing to God a thanksgiving hymn,
    play music on your instruments to God,
Who fills the sky with clouds,
    preparing rain for the earth,
Then turning the mountains green with grass,
    feeding both cattle and crows.
He’s not impressed with horsepower;
    the size of our muscles means little to him.
Those who fear God get God’s attention;
    they can depend on his strength.

12-18 Jerusalem, worship God!
    Zion, praise your God!
He made your city secure,
    he blessed your children among you.
He keeps the peace at your borders,
    he puts the best bread on your tables.
He launches his promises earthward—
    how swift and sure they come!
He spreads snow like a white fleece,
    he scatters frost like ashes,
He broadcasts hail like birdseed—
    who can survive his winter?
Then he gives the command and it all melts;
    he breathes on winter—suddenly it’s spring!

19-20 He speaks the same way to Jacob,
    speaks words that work to Israel.
He never did this to the other nations;
    they never heard such commands.
Hallelujah!