Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 147

1Tamandani Yehova.

Nʼkwabwino kwambiri kuyimba nyimbo zamatamando kwa Mulungu wathu,
    nʼkokondweretsa ndi koyenera kumutamanda!

Yehova akumanga Yerusalemu;
    Iye akusonkhanitsa amʼndende a Israeli.
Akutsogolera anthu osweka mtima
    ndi kumanga mabala awo.

Amadziwa chiwerengero cha nyenyezi,
    ndipo iliyonse amayitchula dzina.
Yehova ndi wamkulu ndi wamphamvu kwambiri;
    nzeru zake zilibe malire.
Yehova amagwiriziza anthu odzichepetsa,
    koma amagwetsa pansi anthu oyipa.

Imbirani Yehova ndi mayamiko;
    imbani nyimbo kwa Mulungu ndi pangwe.
Iye amaphimba mlengalenga ndi mitambo;
    amapereka mvula ku dziko lapansi
    ndi kumeretsa udzu mʼmapiri.
Iye amapereka chakudya kwa ngʼombe
    ndi kwa ana a makwangwala pamene akulira chakudya.

10 Chikondwerero chake sichili mʼmphamvu za kavalo,
    kapena mʼmiyendo ya anthu amphamvu.
11 Yehova amakondwera ndi amene amamuopa,
    amene chiyembekezo chawo chili mʼchikondi chake chosasinthika.

12 Lemekeza Yehova, iwe Yerusalemu;
    tamanda Mulungu wako, iwe Ziyoni,
13 pakuti Iye amalimbitsa mipiringidzo ya zipata zako
    ndi kudalitsa anthu ako mwa iwe.
14 Iye amabweretsa mtendere mʼmalire mwako
    ndi kukukhutitsa ndi ufa wa tirigu wosalala.

15 Iyeyo amapereka lamulo pa dziko lapansi;
    mawu ake amayenda mwaliwiro.
16 Amagwetsa chisanu ngati ubweya
    ndi kumwaza chipale ngati phulusa.
17 Amagwetsa matalala ngati miyala.
    Kodi ndani angathe kupirira kuzizira kwake?
18 Amatumiza mawu ake ndipo chisanucho chimasungunuka;
    amawombetsa mphepo ndipo madzi amayenda.

19 Iye anawulula mawu ake kwa Yakobo,
    malamulo ake ndi zophunzitsa zake kwa Israeli.
20 Sanachitepo zimenezi kwa mtundu wina uliwonse wa anthu;
    anthu enawo sadziwa malamulo ake.

Tamandani Yehova.

La Bible du Semeur

Psaumes 147

Dieu dans la nature et dans l’histoire

1Loué soit l’Eternel !
Oui, qu’il est bon de célébrer |notre Dieu en musique
et qu’il est agréable |et bienvenu |de le louer.
L’Eternel rebâtit |Jérusalem,
il y rassemblera |les déportés |du peuple d’Israël.
Ceux qui sont abattus, |il les guérit.
Il panse leurs blessures !
C’est lui qui détermine |le nombre des étoiles,
et, à chacune d’elles, |il donne un nom.
Notre Seigneur est grand, |son pouvoir est immense,
son savoir-faire est sans limite.
L’Eternel soutient les petits,
mais il renverse les méchants |et les abaisse jusqu’à terre.

Chantez pour l’Eternel |d’un cœur reconnaissant !
Célébrez notre Dieu |en jouant de la lyre !
Il couvre les cieux de nuages,
prépare la pluie pour la terre,
fait germer l’herbe sur les monts.
Il donne leur pâture |aux animaux,
aux petits du corbeau |que la faim fait crier.
10 La vigueur du cheval |n’est pas ce qui compte à ses yeux,
ni la force de l’homme, |ce qu’il agrée.
11 Mais l’Eternel agrée |ceux qui le craignent,
et ceux qui comptent |sur son amour.

12 O toi, Jérusalem, |célèbre l’Eternel,
loue ton Dieu, ô Sion !
13 Car il a renforcé |les verrous de tes portes,
il a béni tes fils chez toi,
14 il fait régner la paix |sur tout ton territoire,
et il te rassasie |de la fleur du froment.
15 A la terre, il envoie ses ordres
et promptement court sa parole.
16 Il fait tomber la neige : |on dirait de la laine,
et il répand le givre : |on dirait de la cendre.
17 Il lance sa glace en grêlons.
Qui peut supporter sa froidure ?
18 Dès qu’il en donne l’ordre, |c’est le dégel.
S’il fait souffler son vent, |voici, les eaux ruissellent.
19 C’est lui qui communique |sa parole à Jacob
et ses commandements, |ses lois à Israël.
20 Il n’a agi ainsi |pour aucun autre peuple,
aussi ses lois |leur restent inconnues.

Loué soit l’Eternel !