Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 146

1Tamandani Yehova.

Tamanda Yehova, iwe moyo wanga.
    Ndidzatamanda Yehova ndi moyo wanga wonse;
    ndidzayimba nyimbo zamatamando kwa Mulungu wanga nthawi yonse ya moyo wanga.

Musamadalire mafumu,
    anthu osakhalitsa, amene sangathe kupulumutsa.
Pamene mizimu yawo yachoka, iwo amabwerera ku dothi;
    zimene ankafuna kuchita zimatha tsiku lomwelo.

Wodala ndi amene thandizo lake ndi
    Mulungu wa Yakobo.
Wolenga kumwamba ndi dziko lapansi,
    nyanja ndi zonse zili mʼmenemo;
    Yehova, amene ndi wokhulupirika kwamuyaya.
Iye amachitira chilungamo anthu oponderezedwa
    ndipo amapereka chakudya kwa anthu anjala.
Yehova amamasula amʼndende,
    Yehova amatsekula maso anthu osaona,
Yehova amadzutsa onse amene awerama pansi,
    Yehova amakonda anthu olungama.
Yehova amasamalira alendo
    ndipo amathandiza ana ndi akazi amasiye,
    koma amasokoneza njira za anthu oyipa.

10 Yehova ndiye Mfumu mpaka muyaya,
    Mulungu wako iwe Ziyoni, pa mibado yonse.

Tamandani Yehova.

New Russian Translation

Psalms 146

Псалом 146

1Аллилуйя![a]

Как хорошо петь хвалу нашему Богу!

Сладостна подобающая хвала.

2Господь отстраивает Иерусалим,

собирает изгнанников Израиля.

3Он исцеляет разбитые сердца

и перевязывает их раны.

4Он исчисляет количество звезд

и называет их по именам.

5Велик наш Владыка и могуществен;

Его разум не знает границ.

6Господь возвышает кроткого,

нечестивого же низвергает на землю.

7Воспойте Господу с благодарностью,

сыграйте нашему Богу на арфе.

8Он небо покрывает тучами,

готовит дождь для земли

и растит траву на горах.

9Он дает пищу животным

и кричащим птенцам ворона.

10Не силе лошади Он радуется

и не к человеческим ногам благоволит,

11Господь благосклонен к боящимся Его,

к надеющимся на Его милость.

Notas al pie

  1. 146:1 В тексте оригинала псалом 146 и псалом 147 объединены в один псалом.