Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 146

1Tamandani Yehova.

Tamanda Yehova, iwe moyo wanga.
    Ndidzatamanda Yehova ndi moyo wanga wonse;
    ndidzayimba nyimbo zamatamando kwa Mulungu wanga nthawi yonse ya moyo wanga.

Musamadalire mafumu,
    anthu osakhalitsa, amene sangathe kupulumutsa.
Pamene mizimu yawo yachoka, iwo amabwerera ku dothi;
    zimene ankafuna kuchita zimatha tsiku lomwelo.

Wodala ndi amene thandizo lake ndi
    Mulungu wa Yakobo.
Wolenga kumwamba ndi dziko lapansi,
    nyanja ndi zonse zili mʼmenemo;
    Yehova, amene ndi wokhulupirika kwamuyaya.
Iye amachitira chilungamo anthu oponderezedwa
    ndipo amapereka chakudya kwa anthu anjala.
Yehova amamasula amʼndende,
    Yehova amatsekula maso anthu osaona,
Yehova amadzutsa onse amene awerama pansi,
    Yehova amakonda anthu olungama.
Yehova amasamalira alendo
    ndipo amathandiza ana ndi akazi amasiye,
    koma amasokoneza njira za anthu oyipa.

10 Yehova ndiye Mfumu mpaka muyaya,
    Mulungu wako iwe Ziyoni, pa mibado yonse.

Tamandani Yehova.

King James Version

Psalm 146

1Praise ye the Lord. Praise the Lord, O my soul.

While I live will I praise the Lord: I will sing praises unto my God while I have any being.

Put not your trust in princes, nor in the son of man, in whom there is no help.

His breath goeth forth, he returneth to his earth; in that very day his thoughts perish.

Happy is he that hath the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord his God:

Which made heaven, and earth, the sea, and all that therein is: which keepeth truth for ever:

Which executeth judgment for the oppressed: which giveth food to the hungry. The Lord looseth the prisoners:

The Lord openeth the eyes of the blind: the Lord raiseth them that are bowed down: the Lord loveth the righteous:

The Lord preserveth the strangers; he relieveth the fatherless and widow: but the way of the wicked he turneth upside down.

10 The Lord shall reign for ever, even thy God, O Zion, unto all generations. Praise ye the Lord.