Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 146

1Tamandani Yehova.

Tamanda Yehova, iwe moyo wanga.
    Ndidzatamanda Yehova ndi moyo wanga wonse;
    ndidzayimba nyimbo zamatamando kwa Mulungu wanga nthawi yonse ya moyo wanga.

Musamadalire mafumu,
    anthu osakhalitsa, amene sangathe kupulumutsa.
Pamene mizimu yawo yachoka, iwo amabwerera ku dothi;
    zimene ankafuna kuchita zimatha tsiku lomwelo.

Wodala ndi amene thandizo lake ndi
    Mulungu wa Yakobo.
Wolenga kumwamba ndi dziko lapansi,
    nyanja ndi zonse zili mʼmenemo;
    Yehova, amene ndi wokhulupirika kwamuyaya.
Iye amachitira chilungamo anthu oponderezedwa
    ndipo amapereka chakudya kwa anthu anjala.
Yehova amamasula amʼndende,
    Yehova amatsekula maso anthu osaona,
Yehova amadzutsa onse amene awerama pansi,
    Yehova amakonda anthu olungama.
Yehova amasamalira alendo
    ndipo amathandiza ana ndi akazi amasiye,
    koma amasokoneza njira za anthu oyipa.

10 Yehova ndiye Mfumu mpaka muyaya,
    Mulungu wako iwe Ziyoni, pa mibado yonse.

Tamandani Yehova.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Заб 146

1Славьте Вечного!

Как хорошо петь хвалу нашему Богу!
    Как сладостна подобающая хвала!

Вечный отстраивает Иерусалим,
    собирает изгнанников Исраила.
Он исцеляет разбитые сердца
    и врачует раны.

Он исчисляет количество звёзд
    и называет их по именам.
Велик наш Владыка и могуществен;
    Его разум не знает границ.
Вечный возвышает кроткого,
    нечестивого же низвергает на землю.

Воспойте Вечному с благодарностью,
    сыграйте нашему Богу на арфе.
Он небо покрывает тучами,
    готовит дождь для земли
    и растит траву на горах.
Он даёт пищу животным
    и кричащим птенцам ворона.

10 Не силе лошади Он радуется
    и не к быстроте человеческих ног благоволит,
11 но благоволит Вечный к боящимся Его,
    к уповающим на Его милость.