Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 146

1Tamandani Yehova.

Tamanda Yehova, iwe moyo wanga.
    Ndidzatamanda Yehova ndi moyo wanga wonse;
    ndidzayimba nyimbo zamatamando kwa Mulungu wanga nthawi yonse ya moyo wanga.

Musamadalire mafumu,
    anthu osakhalitsa, amene sangathe kupulumutsa.
Pamene mizimu yawo yachoka, iwo amabwerera ku dothi;
    zimene ankafuna kuchita zimatha tsiku lomwelo.

Wodala ndi amene thandizo lake ndi
    Mulungu wa Yakobo.
Wolenga kumwamba ndi dziko lapansi,
    nyanja ndi zonse zili mʼmenemo;
    Yehova, amene ndi wokhulupirika kwamuyaya.
Iye amachitira chilungamo anthu oponderezedwa
    ndipo amapereka chakudya kwa anthu anjala.
Yehova amamasula amʼndende,
    Yehova amatsekula maso anthu osaona,
Yehova amadzutsa onse amene awerama pansi,
    Yehova amakonda anthu olungama.
Yehova amasamalira alendo
    ndipo amathandiza ana ndi akazi amasiye,
    koma amasokoneza njira za anthu oyipa.

10 Yehova ndiye Mfumu mpaka muyaya,
    Mulungu wako iwe Ziyoni, pa mibado yonse.

Tamandani Yehova.

Amplified Bible

Psalm 146

The Lord an Abundant Helper.

1Praise the Lord! (Hallelujah!)
Praise the Lord, O my soul!

While I live I will praise the Lord;
I will sing praises to my God as long as I live.

Do not trust in princes,
In mortal man, in whom there is no salvation (help).

When his spirit leaves him, he returns to the earth;
In that very day his thoughts and plans perish.

How blessed and graciously favored is he whose help is the God of Jacob (Israel),
Whose hope is in the Lord his God,

Who made heaven and earth,
The sea, and all that is in them,
Who keeps truth and is faithful forever,

Who executes justice for the oppressed,
Who gives food to the hungry.
The Lord sets free the prisoners.


The Lord opens the eyes of the blind;
The Lord lifts up those who are bowed down;
The Lord loves the [a]righteous [the upright in heart].

The Lord protects the strangers;
He supports the fatherless and the widow;
But He makes crooked the way of the wicked.
10 
The Lord shall reign forever,
Your God, O Zion, to all generations.
Praise the Lord! (Hallelujah!)

Notas al pie

  1. Psalm 146:8 I.e. those whose moral and spiritual integrity places them in right standing with God.