Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 145

Salimo la matamando la Davide.

1Ndidzakukwezani Mulungu wanga, Mfumu yanga;
    ndidzatamanda dzina lanu ku nthawi za nthawi.
Ndidzakutamandani tsiku ndi tsiku
    ndi kulemekeza dzina lanu ku nthawi za nthawi.

Yehova ndi wamkulu ndi woyenera matamando onse;
    ukulu wake palibe angawumvetsetse.
Mʼbado wina udzayamikira ntchito yanu kwa mʼbado wina;
    Iwo adzafotokoza za machitidwe anu amphamvu.
Adzayankhula ulemerero wokongola waufumu wanu,
    ndipo ine ndidzalingalira za ntchito zanu zodabwitsa.
Iwo adzafotokoza za mphamvu ya ntchito zanu zoopsa kwambiri,
    ndipo ine ndidzalengeza za ntchito zanu zazikulu.
Adzakondwerera kuchuluka kwa ubwino wanu,
    ndi kuyimba mwachimwemwe za chilungamo chanu.

Yehova ndi wokoma mtima ndi wachifundo,
    wosakwiya msanga ndi wodzaza ndi chikondi chosasinthika.
Yehova ndi wabwino kwa onse;
    amachitira chifundo zonse zimene anazipanga.
10 Zonse zimene munazipanga zidzakutamandani, Inu Yehova;
    oyera mtima adzakulemekezani.
11 Iwo adzafotokoza za ulemerero wa ufumu wanu
    ndi kuyankhula za mphamvu yanu,
12 kuti anthu onse adziwe za machitidwe anu amphamvu
    ndi ulemerero wokongola wa ufumu wanu.
13 Ufumu wanu ndi ufumu wamuyaya,
    ndipo ulamuliro wanu ndi wosatha pa mibado yonse.

Yehova ndi wokhulupirika pa malonjezo ake onse
    ndi wokonda zonse zimene Iye anazipanga.
14 Yehova amagwiriziza onse amene akugwa
    ndipo amakweza onse otsitsidwa.
15 Maso a onse amayangʼana kwa Inu,
    ndipo Inu mumawapatsa chakudya chawo pa nthawi yoyenera.
16 Mumatsekula dzanja lanu
    ndi kukwaniritsa zokhumba za chamoyo chilichonse.

17 Yehova ndi wolungama mʼnjira zake zonse,
    ndi wokonda zonse zimene anazipanga.
18 Yehova ali pafupi ndi onse amene amamuyitana,
    onse amene amamuyitana Iye mʼchoonadi.
19 Iye amakwaniritsa zokhumba za iwo amene amamuopa;
    amamva kulira kwawo ndi kuwapulumutsa.
20 Yehova amayangʼana onse amene amamukonda
    koma adzawononga anthu onse oyipa.

21 Pakamwa panga padzayankhula zotamanda Yehova.
    Cholengedwa chilichonse chitamande dzina lake loyera
    ku nthawi za nthawi.

La Bible du Semeur

Psaumes 145

Ton règne est éternel[a]

1Chant de louange. De David.

Je t’exalterai, |ô mon Dieu, mon Roi,
je te bénirai |jusque dans l’éternité.
Tous les jours, |je te bénirai
et je te louerai |jusque dans l’éternité.
L’Eternel est grand |et très digne de louanges,
sa grandeur est insondable.
Que chaque génération |dise à celle qui la suit |combien tes œuvres sont belles.
Qu’elle publie tes exploits,
l’éclat et la gloire |de ta majesté.
Pour moi, je méditerai |le récit de tes prodiges.
Qu’elle parle |de ta force redoutable,
et moi, je proclamerai |tes hauts faits.

Qu’elle évoque |ta grande bonté,
qu’elle chante ta justice !

L’Eternel est plein de grâce |et de compassion,
lent à la colère |et riche en amour.
L’Eternel est bon |envers tous les hommes,
plein de compassion |pour toutes ses créatures.
10 Que toutes tes œuvres |te louent, Eternel,
et qu’ils te bénissent, |ceux qui te sont attachés !
11 Ils diront la gloire |de ton règne
et proclameront ta force.
12 Ils feront connaître aux hommes |tes exploits,
la gloire et la splendeur de ton règne.

13 Ton règne s’étend sur tous les temps,
et ta seigneurie |dure d’âge en âge.
L’Eternel est fiable |en tout ce qu’il dit,
il est plein d’amour |dans tout ce qu’il fait[b].
14 L’Eternel est le soutien |de tous ceux qui tombent,
il relève |tous ceux qui fléchissent.
15 Les regards de tous |sont tournés vers toi :
C’est toi qui leur donnes |à chacun sa nourriture |le moment venu.
16 Tu ouvres ta main
et tu combles les désirs |de tout ce qui vit[c].
17 L’Eternel est juste |en tout ce qu’il fait,
il est plein d’amour |en toutes ses œuvres.
18 L’Eternel est proche |de ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent avec sincérité.
19 Il accomplit les désirs |de ceux qui le craignent,
il entend leur cri |et il les délivre.
20 L’Eternel garde tous ceux qui l’aiment,
mais il détruira tous les méchants.

21 Je dirai les louanges de l’Eternel !
Toute créature |le bénira éternellement |pour sa sainteté,
jusque dans l’éternité.

Notas al pie

  1. 145: Ce psaume est alphabétique (cf. note 9.1).
  2. 145.13 La seconde phrase du verset est absente de la plupart des manuscrits du texte hébreu traditionnel, mais elle se trouve dans un manuscrit de ce texte, dans le texte hébreu trouvé à Qumrân, dans l’ancienne version grecque et dans la version syriaque. De plus, cette phrase est nécessaire pour que le psaume puisse être pleinement alphabétique.
  3. 145.16 Voir 104.27-28.