Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 145

Salimo la matamando la Davide.

1Ndidzakukwezani Mulungu wanga, Mfumu yanga;
    ndidzatamanda dzina lanu ku nthawi za nthawi.
Ndidzakutamandani tsiku ndi tsiku
    ndi kulemekeza dzina lanu ku nthawi za nthawi.

Yehova ndi wamkulu ndi woyenera matamando onse;
    ukulu wake palibe angawumvetsetse.
Mʼbado wina udzayamikira ntchito yanu kwa mʼbado wina;
    Iwo adzafotokoza za machitidwe anu amphamvu.
Adzayankhula ulemerero wokongola waufumu wanu,
    ndipo ine ndidzalingalira za ntchito zanu zodabwitsa.
Iwo adzafotokoza za mphamvu ya ntchito zanu zoopsa kwambiri,
    ndipo ine ndidzalengeza za ntchito zanu zazikulu.
Adzakondwerera kuchuluka kwa ubwino wanu,
    ndi kuyimba mwachimwemwe za chilungamo chanu.

Yehova ndi wokoma mtima ndi wachifundo,
    wosakwiya msanga ndi wodzaza ndi chikondi chosasinthika.
Yehova ndi wabwino kwa onse;
    amachitira chifundo zonse zimene anazipanga.
10 Zonse zimene munazipanga zidzakutamandani, Inu Yehova;
    oyera mtima adzakulemekezani.
11 Iwo adzafotokoza za ulemerero wa ufumu wanu
    ndi kuyankhula za mphamvu yanu,
12 kuti anthu onse adziwe za machitidwe anu amphamvu
    ndi ulemerero wokongola wa ufumu wanu.
13 Ufumu wanu ndi ufumu wamuyaya,
    ndipo ulamuliro wanu ndi wosatha pa mibado yonse.

Yehova ndi wokhulupirika pa malonjezo ake onse
    ndi wokonda zonse zimene Iye anazipanga.
14 Yehova amagwiriziza onse amene akugwa
    ndipo amakweza onse otsitsidwa.
15 Maso a onse amayangʼana kwa Inu,
    ndipo Inu mumawapatsa chakudya chawo pa nthawi yoyenera.
16 Mumatsekula dzanja lanu
    ndi kukwaniritsa zokhumba za chamoyo chilichonse.

17 Yehova ndi wolungama mʼnjira zake zonse,
    ndi wokonda zonse zimene anazipanga.
18 Yehova ali pafupi ndi onse amene amamuyitana,
    onse amene amamuyitana Iye mʼchoonadi.
19 Iye amakwaniritsa zokhumba za iwo amene amamuopa;
    amamva kulira kwawo ndi kuwapulumutsa.
20 Yehova amayangʼana onse amene amamukonda
    koma adzawononga anthu onse oyipa.

21 Pakamwa panga padzayankhula zotamanda Yehova.
    Cholengedwa chilichonse chitamande dzina lake loyera
    ku nthawi za nthawi.

Amplified Bible

Psalm 145

The Lord Extolled for His Goodness.

A Psalm of praise. Of David.

1I will exalt You, my God, O King,
And [with gratitude and submissive wonder] I will bless Your name forever and ever.

Every day I will bless You and lovingly praise You;
Yes, [with awe-inspired reverence] I will praise Your name forever and ever.

Great is the Lord, and highly to be praised,
And His greatness is [so vast and profound as to be] unsearchable [incomprehensible to man].

One generation shall praise Your works to another,
And shall declare Your mighty and remarkable acts.

On the glorious splendor of Your majesty
And on Your wonderful works, I will meditate.

People will speak of the power of Your awesome acts,
And [with gratitude and submissive wonder] I will tell of Your greatness.

They will overflow [like a fountain] when they speak of Your great and abundant goodness
And will sing joyfully of Your righteousness.


The Lord is gracious and full of compassion,
Slow to anger and abounding in lovingkindness.

The Lord is good to all,
And His tender mercies are over all His works [the entirety of things created].
10 
All Your works shall give thanks to You and praise You, O Lord,
And Your godly ones will bless You.
11 
They shall speak of the glory of Your kingdom
And talk of Your power,
12 
To make known to the sons of men Your mighty acts
And the glorious majesty of Your kingdom.
13 
Your kingdom is an everlasting kingdom,
And Your dominion endures throughout all generations.

14 
The Lord upholds all those [of His own] who fall
And raises up all those who are bowed down.
15 
The eyes of all look to You [in hopeful expectation],
And You give them their food in due time.
16 
You open Your hand
And satisfy the desire of every living thing.

17 
The Lord is [unwaveringly] righteous in all His ways
And gracious and kind in all His works.
18 
The Lord is near to all who call on Him,
To all who call on Him in truth (without guile).
19 
He will fulfill the desire of those who fear and worship Him [with awe-inspired reverence and obedience];
He also will hear their cry and will save them.
20 
The Lord keeps all who love Him,
But all the wicked He will destroy.
21 
My mouth will speak the praise of the Lord,
And all flesh will bless and gratefully praise His holy name forever and ever.