Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 144

Salimo la Davide.

1Atamandike Yehova Thanthwe langa,
    amene amaphunzitsa manja anga kuchita nkhondo;
    zala zanga kumenya nkhondo.
Iye ndiye Mulungu wanga wachikondi ndi malo anga otetezedwa,
    linga langa ndi mpulumutsi wanga,
chishango changa mmene ine ndimathawiramo,
    amene amagonjetsa mitundu ya anthu pansi panga.

Inu Yehova, munthu nʼchiyani kuti mumamusamalira,
    mwana wa munthu kuti muzimuganizira?
Munthu ali ngati mpweya;
    masiku ake ali ngati mthunzi wosakhalitsa.

Ngʼambani mayiko akumwamba, Inu Yehova, ndipo tsikani pansi;
    khudzani mapiri kuti atulutse utsi.
Tumizani zingʼaningʼani ndi kubalalitsa adani;
    ponyani mivi yanu ndi kuwathamangitsa.
Tambasulani dzanja lanu kuchokera kumwamba;
    landitseni ndi kundipulumutsa,
ku madzi amphamvu,
    mʼmanja mwa anthu achilendo,
amene pakamwa pawo ndi podzala ndi mabodza,
    amene dzanja lawo lamanja ndi lachinyengo.

Ndidzakuyimbirani nyimbo yatsopano Inu Mulungu;
    ndidzakuyimbirani nyimbo pa zeze wa nsambo khumi,
10 kwa Iye amene amapambanitsa mafumu,
    amene amapulumutsa Davide mtumiki wake ku lupanga loopsa.

11 Landitseni ndi kundipulumutsa,
    mʼmanja mwa anthu achilendo,
amene pakamwa pawo ndi podzaza ndi mabodza,
    amene dzanja lawo lamanja ndi lachinyengo.

12 Ndipo ana aamuna pa chinyamata chawo
    adzakhala ngati mbewu yosamalidwa bwino,
ana athu aakazi adzakhala ngati zipilala
    zosemedwa bwino, zokongoletsera nyumba yaufumu.
13 Nkhokwe zathu zidzakhala zodzaza
    ndi zokolola za mtundu uliwonse.
Nkhosa zathu zidzaswana miyandamiyanda
    pa mabusa athu.
14     Ngʼombe zathu zidzanyamula katundu wolemera.
Sipadzakhala mingʼalu pa makoma,
    sipadzakhalanso kupita ku ukapolo,
    mʼmisewu mwathu simudzakhala kulira chifukwa cha mavuto.

15 Odala anthu amene adzalandira madalitso awa;
    odala anthu amene Mulungu wawo ndi Yehova.

Amplified Bible

Psalm 144

Prayer for Rescue and Prosperity.

A Psalm of David.

1Blessed be the Lord, my Rock and my great strength,
Who trains my hands for war
And my fingers for battle;

My [steadfast] lovingkindness and my fortress,
My high tower and my rescuer,
My shield and He in whom I take refuge,
Who subdues my people under me.

Lord, what is man that You take notice of him?
Or the son of man that You think of him?

Man is like a mere breath;
His days are like a shadow that passes away.


Bow Your heavens, O Lord, and come down;
Touch the mountains, and they will smoke.

Flash lightning and scatter my enemies;
Send out Your arrows and confuse and embarrass and frustrate them.

Stretch out Your hand from above;
Set me free and rescue me from great waters,
Out of the hands of [hostile] foreigners [who surround us]

Whose mouths speak deceit [without restraint],
And whose right hand is a right hand of falsehood.


I will sing a new song to You, O God;
Upon a harp of ten strings I will sing praises to You,
10 
Who gives salvation to kings,
Who sets David His servant free from the evil sword.
11 
Set me free and rescue me from the hand of [hostile] foreigners,
Whose mouth speaks deceit [without restraint],
And whose right hand is a right hand of falsehood.

12 
Let our sons in their youth be like plants full grown,
And our daughters like corner pillars fashioned for a palace;
13 
Let our barns be full, supplying every kind of produce,
And our flocks bring forth thousands and ten thousands in our fields;
14 
Let our cattle bear
Without mishap and without loss,
And let there be no outcry in our streets!
15 
How blessed and favored are the people in such circumstance;
How blessed [fortunate, prosperous, and favored] are the people whose God is the Lord!