Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 143

Salimo la Davide.

1Yehova imvani pemphero langa,
    mvetserani kulira kwanga kopempha chifundo;
mwa kukhulupirika kwanu ndi chilungamo chanu
    bwerani kudzandithandiza.
Musazenge mlandu mtumiki wanu,
    pakuti palibe munthu wamoyo amene ndi wolungama pamaso panu.

Mdani akundithamangitsa,
    iye wandipondereza pansi;
wachititsa kuti ndikhale mu mdima
    ngati munthu amene anafa kale.
Choncho mzimu wanga ukufowoka mʼkati mwanga;
    mʼkati mwanga, mtima wanga uli ndi nkhawa.

Ndimakumbukira masiku amakedzana;
    ndimalingalira za ntchito yanu yonse,
    ndimaganizira zimene manja anu anachita.
Ndatambalitsa manja anga kwa Inu;
    moyo wanga uli ndi ludzu lofuna Inu monga nthaka yowuma.
            Sela

Yehova ndiyankheni msanga;
    mzimu wanga ukufowoka.
Musandibisire nkhope yanu,
    mwina ndidzakhala ngati iwo amene atsikira ku dzenje.
Lolani kuti mmawa ubweretse mawu achikondi chanu chosasinthika,
    pakuti ine ndimadalira Inu.
Mundisonyeze njira yoti ndiyendemo,
    pakuti kwa Inu nditukulira moyo wanga.
Pulumutseni kwa adani anga, Inu Yehova,
    pakuti ndimabisala mwa Inu.
10 Phunzitseni kuchita chifuniro chanu,
    popeza ndinu Mulungu wanga;
Mzimu wanu wabwino unditsogolere
    pa njira yanu yosalala.

11 Sungani moyo wanga Inu Yehova chifukwa cha dzina lanu;
    mwa chilungamo chanu tulutseni mʼmasautso anga.
12 Mwa chikondi chanu chosasinthika khalitsani chete adani anga;
    wonongani adani anga,
    pakuti ndine mtumiki wanu.

The Message

Psalm 143

A David Psalm

11-2 Listen to this prayer of mine, God;
    pay attention to what I’m asking.
Answer me—you’re famous for your answers!
    Do what’s right for me.
But don’t, please don’t, haul me into court;
    not a person alive would be acquitted there.

3-6 The enemy hunted me down;
    he kicked me and stomped me within an inch of my life.
He put me in a black hole,
    buried me like a corpse in that dungeon.
I sat there in despair, my spirit draining away,
    my heart heavy, like lead.
I remembered the old days,
    went over all you’ve done, pondered the ways you’ve worked,
Stretched out my hands to you,
    as thirsty for you as a desert thirsty for rain.

7-10 Hurry with your answer, God!
    I’m nearly at the end of my rope.
Don’t turn away; don’t ignore me!
    That would be certain death.
If you wake me each morning with the sound of your loving voice,
    I’ll go to sleep each night trusting in you.
Point out the road I must travel;
    I’m all ears, all eyes before you.
Save me from my enemies, God
    you’re my only hope!
Teach me how to live to please you,
    because you’re my God.
Lead me by your blessed Spirit
    into cleared and level pastureland.

11-12 Keep up your reputation, God—give me life!
    In your justice, get me out of this trouble!
In your great love, vanquish my enemies;
    make a clean sweep of those who harass me.
And why? Because I’m your servant.