Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 143

Salimo la Davide.

1Yehova imvani pemphero langa,
    mvetserani kulira kwanga kopempha chifundo;
mwa kukhulupirika kwanu ndi chilungamo chanu
    bwerani kudzandithandiza.
Musazenge mlandu mtumiki wanu,
    pakuti palibe munthu wamoyo amene ndi wolungama pamaso panu.

Mdani akundithamangitsa,
    iye wandipondereza pansi;
wachititsa kuti ndikhale mu mdima
    ngati munthu amene anafa kale.
Choncho mzimu wanga ukufowoka mʼkati mwanga;
    mʼkati mwanga, mtima wanga uli ndi nkhawa.

Ndimakumbukira masiku amakedzana;
    ndimalingalira za ntchito yanu yonse,
    ndimaganizira zimene manja anu anachita.
Ndatambalitsa manja anga kwa Inu;
    moyo wanga uli ndi ludzu lofuna Inu monga nthaka yowuma.
            Sela

Yehova ndiyankheni msanga;
    mzimu wanga ukufowoka.
Musandibisire nkhope yanu,
    mwina ndidzakhala ngati iwo amene atsikira ku dzenje.
Lolani kuti mmawa ubweretse mawu achikondi chanu chosasinthika,
    pakuti ine ndimadalira Inu.
Mundisonyeze njira yoti ndiyendemo,
    pakuti kwa Inu nditukulira moyo wanga.
Pulumutseni kwa adani anga, Inu Yehova,
    pakuti ndimabisala mwa Inu.
10 Phunzitseni kuchita chifuniro chanu,
    popeza ndinu Mulungu wanga;
Mzimu wanu wabwino unditsogolere
    pa njira yanu yosalala.

11 Sungani moyo wanga Inu Yehova chifukwa cha dzina lanu;
    mwa chilungamo chanu tulutseni mʼmasautso anga.
12 Mwa chikondi chanu chosasinthika khalitsani chete adani anga;
    wonongani adani anga,
    pakuti ndine mtumiki wanu.

Amplified Bible

Psalm 143

Prayer for Help and Guidance.

A Psalm of David.

1Hear my prayer, O Lord,
Listen to my supplications!
Answer me in Your faithfulness, and in Your righteousness.

And do not enter into judgment with Your servant,
For in Your sight no man living is righteous or justified.

For the enemy has persecuted me,
He has crushed my life down to the ground;
He has made me dwell in dark places, like those who have been long dead.

Therefore my spirit is overwhelmed and weak within me [wrapped in darkness];
My heart grows numb within me.


I remember the days of old;
I meditate on all that You have done;
I ponder the work of Your hands.

I reach out my hands to You;
My throat thirsts for You, as a parched land [thirsts for water]. Selah.


Answer me quickly, O Lord, my spirit fails;
Do not hide Your face from me,
Or I will become like those who go down into the pit (grave).

Let me hear Your lovingkindness in the morning,
For I trust in You.
Teach me the way in which I should walk,
For I lift up my soul to You.

Rescue me, O Lord, from my enemies;
I take refuge in You.

10 
Teach me to do Your will [so that I may please You],
For You are my God;
Let Your good Spirit lead me on level ground.
11 
Save my life, O Lord, for Your name’s sake;
In Your righteousness bring my life out of trouble.
12 
In your lovingkindness, silence and destroy my enemies
And destroy all those who afflict my life,
For I am Your servant.