Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 141

Salimo la Davide.

1Inu Yehova ndikukuyitanani; bwerani msanga kwa ine.
    Imvani mawu anga pamene ndiyitana Inu.
Pemphero langa lifike kwa Inu ngati lubani;
    kukweza manja kwanga kukhale ngati nsembe yamadzulo.

Yehova ikani mlonda pakamwa panga;
    londerani khomo la pa milomo yanga.
Musalole kuti mtima wanga ukokedwere ku zoyipa;
    kuchita ntchito zonyansa
pamodzi ndi anthu amene amachita zoyipa;
    musalole kuti ndidye nawo zokoma zawo.

Munthu wolungama andikanthe, chimenecho ndiye chifundo;
    andidzudzule ndiye mafuta pa mutu wanga.
    Mutu wanga sudzakana zimenezi.

Komabe pemphero langa nthawi zonse ndi lotsutsana ndi ntchito za anthu ochita zoyipa.
    Olamulira awo adzaponyedwa pansi kuchokera pa malo okwera kwambiri,
    ndipo anthu oyipa adzaphunzira kuti mawu anga anayankhulidwa bwino.
Iwo adzati, “Monga momwe nkhuni zimamwazikira akaziwaza,
    ndi momwenso mafupa athu amwazikira pa khomo la manda.”

Koma maso anga akupenyetsetsa Inu Ambuye Wamphamvuzonse;
    ndimathawira kwa Inu, musandipereke ku imfa.
Mundipulumutse ku misampha imene anditchera,
    ku makhwekhwe amene anthu oyipa andikonzera.
10 Anthu oyipa akodwe mʼmaukonde awo,
    mpaka ine nditadutsa mwamtendere.

Amplified Bible

Psalm 141

An Evening Prayer for Sanctification and Protection.

A Psalm of David.

1Lord, I call upon You; hurry to me.
Listen to my voice when I call to You.

Let my prayer be counted as incense before You;
The lifting up of my hands as the evening offering.

Set a guard, O Lord, over my mouth;
Keep watch over the door of my lips [to keep me from speaking thoughtlessly].

Do not incline my heart to [consent to or tolerate] any evil thing,
Or to practice deeds of wickedness
With men who plan and do evil;
And let me not eat of their delicacies (be tempted by their gain).


Let the righteous [thoughtfully] strike (correct) me—it is a kindness [done to encourage my spiritual maturity].
It is [the choicest anointing] oil on the head;
Let my head not refuse [to accept and acknowledge and learn from] it;
For still my prayer is against their wicked deeds.

Their [wicked, godless] judges are thrown down the sides of the rocky cliff,
And they [who followed them] will hear my words, for they are pleasant (just).

As when the one plows and breaks open the ground [and the soil scatters behind him],
Our bones have been scattered at the mouth of Sheol [by the injustices of the wicked].


For my eyes are toward You, O God, the Lord;
In You I take refuge; do not pour out my life nor leave me defenseless.

Keep me from the jaws of the trap which they have set for me,
And from the snares of those who do evil.
10 
Let the wicked fall into their own nets,
While I pass by and safely escape [from danger].