Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 140

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Landitseni Yehova kwa anthu oyipa;
    tetezeni kwa anthu ankhanza,
amene mu mtima mwawo amakonza zinthu zoyipa
    ndi kuyambitsa nkhondo tsiku lililonse.
Iwo amanola malilime awo kukhala akuthwa ngati a njoka;
    pa milomo yawo pali ululu wa mamba.
            Sela

Tetezeni Inu Yehova, kwa anthu oyipa;
    tchinjirizeni kwa anthu ankhanza
    amene amakonza zokola mapazi anga.
Anthu odzikuza anditchera msampha mobisika;
    iwo atchera zingwe za maukonde awo
    ndipo anditchera misampha pa njira yanga.
            Sela

Inu Yehova, ine ndikuti, “Ndinu Mulungu wanga.”
    Imvani kupempha kwanga Yehova.
Inu Ambuye Wamphamvuzonse, Mpulumutsi wanga wamphamvu,
    mumateteza mutu wanga tsiku lankhondo.
Musawapatse anthu oyipa zokhumba zawo, Inu Yehova;
    musalole kuti zokonza zawo zitheke,
    mwina iwo adzayamba kunyada.
            Sela

Mitu ya amene andizungulira
    iphimbidwe ndi masautso amene milomo yawo yayambitsa.
10 Makala amoto agwere pa iwo;
    aponyedwe pa moto,
    mʼmaenje amatope, asatulukemonso.
11 Musalole kuti anthu achipongwe akhazikike mʼdziko;
    choyipa chilondole anthu ankhanza.

12 Ndikudziwa kuti Yehova amapereka chiweruzo cholungama kwa anthu osauka,
    ndipo amateteza zolinga za anthu osowa.
13 Zoonadi anthu olungama adzatamanda dzina lanu,
    ndipo anthu owongoka mtima adzakhala pamaso panu.

Amplified Bible

Psalm 140

Prayer for Protection against the Wicked.

To the Chief Musician. A Psalm of David.

1Rescue me, O Lord, from evil men;
Protect me from violent men.

They devise evil things in their hearts;
They continually [gather together and] stir up wars.

They sharpen their tongues like a serpent’s;
Poison of a viper is under their lips. Selah.


Keep me, O Lord, from the hands of the wicked;
Protect me from violent men
Who intend to trip up my steps.

The proud have hidden a trap for me, and cords;
They have spread a net by the wayside;
They have set traps for me. Selah.


I said to the Lord, “You are my God;
Listen to the voice of my supplications, O Lord.

“O God the Lord, the strength of my salvation,
You have covered my head in the day of battle.

“Do not grant, O Lord, the desires of the wicked;
Do not further their evil device, that they not be exalted. Selah.


“Those who surround me raise their heads;
May the mischief of their own lips come upon them.
10 
“Let burning coals fall upon them;
Let them be thrown into the fire,
Into deep [water] pits from which they cannot rise.
11 
“Do not let a slanderer be established in the earth;
Let evil quickly hunt the violent man [to overthrow him and stop his evil acts].”

12 
I know [with confidence] that the Lord will maintain the cause of the afflicted,
And [will secure] justice for the poor.
13 
Surely the righteous will give thanks to Your name;
The upright will dwell in Your presence.