Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 14

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Chitsiru chimati mu mtima mwake,
    “Kulibe Mulungu.”
Oterewa ndi oyipa ndipo ntchito zawo ndi zonyansa;
    palibe amene amachita zabwino.

Yehova kumwamba wayangʼana pansi,
    kuyangʼana anthu onse
kuti aone ngati alipo wina wanzeru,
    amene amafunafuna Mulungu.
Onse atembenukira kumbali,
    onse pamodzi asanduka oyipa;
palibe amene amachita zabwino,
    palibiretu ndi mmodzi yemwe.

Kodi anthu ochita zoyipawa sadziwa chilichonse?
    Akudya anthu anga ngati chakudya chawo
    ndipo satamanda Yehova?
Awo ali apowo, agwidwa ndi mantha aakulu,
    pakuti Mulungu ali mʼgulu la olungama.
Inu ochita zoyipa mumalepheretsa chikonzero cha anthu osauka,
    koma Yehova ndiye pothawirapo pawo.

Ndithu, chipulumutso cha Israeli chidzachokera ku Ziyoni!
    Pamene Yehova abwezeretsa ufulu wa anthu ake,
    Yakobo akondwere ndipo Israeli asangalale!

The Message

Psalm 14

A David Psalm

1Bilious and bloated, they gas,
    “God is gone.”
Their words are poison gas,
    fouling the air; they poison
Rivers and skies;
    thistles are their cash crop.

God sticks his head out of heaven.
    He looks around.
He’s looking for someone not stupid—
    one man, even, God-expectant,
    just one God-ready woman.

He comes up empty. A string
    of zeros. Useless, unshepherded
Sheep, taking turns pretending
    to be Shepherd.
The ninety and nine
    follow their fellow.

Don’t they know anything,
    all these impostors?
Don’t they know
    they can’t get away with this—
Treating people like a fast-food meal
    over which they’re too busy to pray?

5-6 Night is coming for them, and nightmares,
    for God takes the side of victims.
Do you think you can mess
    with the dreams of the poor?
You can’t, for God
    makes their dreams come true.

Is there anyone around to save Israel?
    Yes. God is around; God turns life around.
Turned-around Jacob skips rope,
    turned-around Israel sings laughter.