Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 14

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Chitsiru chimati mu mtima mwake,
    “Kulibe Mulungu.”
Oterewa ndi oyipa ndipo ntchito zawo ndi zonyansa;
    palibe amene amachita zabwino.

Yehova kumwamba wayangʼana pansi,
    kuyangʼana anthu onse
kuti aone ngati alipo wina wanzeru,
    amene amafunafuna Mulungu.
Onse atembenukira kumbali,
    onse pamodzi asanduka oyipa;
palibe amene amachita zabwino,
    palibiretu ndi mmodzi yemwe.

Kodi anthu ochita zoyipawa sadziwa chilichonse?
    Akudya anthu anga ngati chakudya chawo
    ndipo satamanda Yehova?
Awo ali apowo, agwidwa ndi mantha aakulu,
    pakuti Mulungu ali mʼgulu la olungama.
Inu ochita zoyipa mumalepheretsa chikonzero cha anthu osauka,
    koma Yehova ndiye pothawirapo pawo.

Ndithu, chipulumutso cha Israeli chidzachokera ku Ziyoni!
    Pamene Yehova abwezeretsa ufulu wa anthu ake,
    Yakobo akondwere ndipo Israeli asangalale!

Amplified Bible

Psalm 14

Folly and Wickedness of Men.

To the Chief Musician. A Psalm of David.

1The [spiritually ignorant] fool has said in his heart, “There is no God.”
They are corrupt, they have committed repulsive and unspeakable deeds;
There is no one who does good.

The Lord has looked down from heaven upon the children of men
To see if there are any who understand (act wisely),
Who [truly] seek after God, [longing for His wisdom and guidance].

They have all turned aside, together they have become corrupt;
There is no one who does good, not even one.


Have all the workers of wickedness and injustice no knowledge,
Who eat up my people as they eat bread,
And do not call upon the Lord?

There they tremble with great fear,
For God is with the [consistently] righteous generation.

You [evildoers] shamefully plan against the poor,
But the Lord is his safe refuge.


Oh, that the salvation of Israel would come out of Zion!
When the Lord restores His captive people,
Then Jacob will rejoice, Israel will be glad.