Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 139

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Inu Yehova, mwandisanthula
    ndipo mukundidziwa.
Inu mumadziwa pamene ndikhala pansi ndi pamene ndidzuka;
    mumazindikira maganizo anga muli kutali.
Mumapenyetsetsa pamene ndikutuluka ndi kugona kwanga;
    mumadziwa njira zanga zonse.
Mawu asanatuluke pa lilime langa
    mumawadziwa bwinobwino, Inu Yehova.

Mumandizinga kumbuyo ndi kutsogolo komwe;
    mwasanjika dzanja lanu pa ine.
Nzeru zimenezi ndi zopitirira nzeru zanga,
    ndi zapamwamba kuti ine ndizipeze.

Kodi ndingapite kuti kufuna kuzemba Mzimu wanu?
    Kodi ndingathawire kuti kuchoka pamaso panu?
Ndikakwera kumwamba, Inu muli komweko;
    ndikakagona ku malo a anthu akufa, Inu muli komweko.
Ngati ndiwulukira kotulukira dzuwa,
    ngati ndikakhala ku malekezero a nyanja,
10 kumenekonso dzanja lanu lidzanditsogolera,
    dzanja lanu lamanja lidzandigwiriziza.

11 Ndikanena kuti, “Zoonadi, mdima udzandibisa ndithu
    ndipo kuwunika kukhale mdima mondizungulira,”
12 komabe mdimawo sudzakhala mdima kwa Inu;
    usiku udzawala ngati masana,
    pakuti mdima uli ngati kuwunika kwa Inu.

13 Pakuti Inu munalenga za mʼkati mwanga;
    munandiwumba pamodzi mʼmimba mwa amayi anga.
14 Ndimakuyamikani chifukwa ndinapangidwa mochititsa mantha ndi modabwitsa;
    ntchito zanu ndi zodabwitsa,
    zimenezi ndimazidziwa bwino lomwe.
15 Mapangidwe anga sanabisike pamaso panu
    pamene ndimapangidwa mʼmalo achinsinsi,
pamene ndinkawumbidwa mwaluso mʼmimba ya amayi anga.
16 Maso anu anaona thupi langa lisanawumbidwe.
    Masiku onse amene anapatsidwa kwa ine, analembedwa mʼbuku lanu
    asanayambe nʼkuwerengedwa komwe.

17 Zolingalira zanu pa ine ndi zamtengowapatali, Inu Mulungu,
    ndi zosawerengeka ndithu!
18 Ndikanaziwerenga,
    zikanakhala zochuluka kuposa mchenga;
    pamene ndadzuka, ndili nanube.

19 Ndi bwino mukanangopha anthu oyipa, Inu Mulungu!
    Chokereni inu anthu owononga anzanu!
20 Amayankhula za Inu ndi zolinga zoyipa;
    adani anu amagwiritsa ntchito dzina lanu molakwika.
21 Kodi ine sindidana nawo amene amakudani, Inu Yehova?
    Kodi sindinyansidwa nawo amene amakuwukirani?
22 Ndimadana nawo kwathunthu;
    ndi adani anga.

23 Santhuleni, Inu Mulungu ndipo mudziwe mtima wanga;
    Yeseni ndipo mudziwe zolingalira zanga.
24 Onani ngati muli mayendedwe aliwonse oyipa mwa ine,
    ndipo munditsogolere mʼnjira yanu yamuyaya.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 139

上帝的全知和佑護

大衛的詩,交給樂長。

1耶和華啊,你洞察我的內心,
知道我的一切。
我或坐下或起來,你都知道,
你從遠處就知道我的心思意念。
我或外出或躺臥,你都瞭解,
你熟悉我的一切行為。
耶和華啊,我話未出口,
你已洞悉一切。
你在我前後護衛著我,
以大能的手保護我。
這一切實在是太奇妙,
太深奧了,我無法明白。

我去哪裡可躲開你的靈?
我跑到哪裡可避開你的面?
我若升到天上,你在那裡;
我若下到陰間,你也在那裡。
縱使我乘著晨風飛到遙遠的海岸居住,
10 就是在那裡,
你的手必引導我,
你大能的手必扶持我。
11 我想,黑暗一定可以遮蔽我,
讓我四圍變成黑夜。
12 然而,即使黑暗也無法遮住你的視線。
在你看來,黑夜亮如白晝,
黑暗與光明無異。
13 你創造了我,
使我在母腹中成形。
14 我稱謝你,
因為你創造我的作為是多麼奇妙可畏,
我心深深知道。
15 我在隱秘處被造、在母腹中成形的時候,
你對我的形體一清二楚。
16 我的身體還未成形,
你早已看見了。
你為我一生所定的年日,
我還沒有出生就已經記在你的冊子上了。
17 耶和華啊,
你的意念對我來說是何等寶貴,何等浩博!
18 我若數算,它們比海沙還多。
我醒來的時候,
依然與你在一起。
19 耶和華啊,願你殺戮惡人!
嗜血成性的人啊,你們走開!
20 他們惡言頂撞你,
你的仇敵褻瀆你的名。
21 耶和華啊,
我憎恨那些憎恨你的人,
我厭惡那些攻擊你的人。
22 我恨透了他們,
我視他們為敵人。
23 上帝啊,求你鑒察我,
好知道我的內心;
求你試驗我,好知道我的心思。
24 求你看看我裡面是否有邪惡,
引導我走永恆的道路。