Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 138

Salimo la Davide.

1Ndidzakuyamikani Yehova ndi mtima wanga wonse;
    ndidzayimba nyimbo zokutamandani pamaso pa “milungu.”
Ndidzagwada kuyangʼana ku Nyumba yanu yoyera
    ndipo ndidzayamika dzina lanu
    chifukwa cha chikondi chanu ndi kukhulupirika kwanu,
pakuti Inu mwakuza dzina lanu ndi mawu anu
    kupambana zinthu zonse.
Pamene ndinayitana, munandiyankha;
    munandisandutsa wamphamvu ndi wolimba mtima.

Mafumu onse a dziko lapansi akuyamikeni Yehova,
    pamene amva mawu a pakamwa panu.
Iwo ayimbe za njira za Yehova,
    pakuti ulemerero wa Yehova ndi waukulu.

Ngakhale kuti Yehova ngokwezeka, amasamalira odzichepetsa,
    koma anthu onyada amawadziwira chapatali.
Ngakhale ndiyende pakati pa masautso,
    mumasunga moyo wanga;
mumatambasula dzanja lanu kutsutsana ndi mkwiyo wa adani anga,
    mumandipulumutsa ndi dzanja lanu lamanja.
Yehova adzakwaniritsa cholinga chake pa ine;
    chikondi chanu chosasinthika Yehova, ndi chosatha
    musasiye ntchito ya manja anu.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 138

Psalmul 138

Al lui David

Te voi lăuda din toată inima mea,
    Te voi cânta în prezenţa dumnezeilor!
Mă voi închina în Templul Tău cel sfânt
    şi-Ţi voi lăuda Numele,
pentru îndurarea Ta, pentru credincioşia Ta,
    pentru că Ţi-ai înălţat Numele şi cuvântul mai presus de orice.
În ziua când Te-am chemat, Tu mi-ai răspuns,
    m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul.

Doamne, toţi regii pământului Te vor lăuda
    când vor auzi cuvintele gurii Tale!
Vor cânta căile Domnului,
    căci mare este slava Ta, Doamne!

Deşi este înălţat, Domnul îl vede pe cel smerit
    şi îl cunoaşte de departe pe cel mândru.
Când umblu prin mijlocul necazului,
    Tu mă înviorezi,
Îţi întinzi mâna împotriva mâniei duşmanilor mei
    şi mă izbăveşti cu dreapta Ta.
Domnul va isprăvi ce a început pentru mine.
    Doamne, îndurarea Ta este veşnică:
        nu părăsi lucrările mâinilor Tale!