Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 137

1Mʼmbali mwa mitsinje ya ku Babuloni tinakhala pansi ndi kulira
    pamene tinakumbukira Ziyoni.
Kumeneko, pa mitengo ya misondozi
    tinapachika apangwe athu,
pakuti anthu otigwira ukapolo anatipempha kuti tiyimbe nyimbo.
    Otizunza athu anafuna nyimbo zachisangalalo;
    iwo anati, “Tiyimbireni imodzi mwa nyimbo za ku Ziyoni!”

Tingayimbe bwanji nyimbo za Yehova
    mʼdziko lachilendo?
Ndikakuyiwala iwe Yerusalemu,
    dzanja langa lamanja liyiwale luso lake.
Lilime langa limamatire ku nkhama za mʼkamwa mwanga
    ndikapanda kukukumbukira iwe Yerusalemu,
ngati sindiyesa iwe
    chimwemwe changa chachikulu.

Kumbukirani, Inu Yehova, zimene Aedomu anachita
    pa tsiku limene Yerusalemu anagonja.
Iwowo anafuwula kuti, “Mugwetseni pansi, mugwetseni pansi
    mpaka pa maziko ake!”

Iwe mwana wa mkazi wa Babuloni, woyenera kuwonongedwa,
    wodalitsika ndi yemwe adzakubwezera
    pa zimene watichitira.
Amene adzagwira makanda ako
    ndi kuwakankhanthitsa pa miyala.

Amplified Bible

Psalm 137

An Experience of the Captivity.

1By the rivers of Babylon,
There we [captives] sat down and wept,
When we remembered Zion [the city God imprinted on our hearts].

On the willow trees in the midst of Babylon
We hung our harps.

For there they who took us captive demanded of us a song with words,
And our tormentors [who made a mockery of us demanded] amusement, saying,
“Sing us one of the songs of Zion.”


How can we sing the Lord’s song
In a strange and foreign land?

If I forget you, O Jerusalem,
Let my right hand forget [her skill with the harp].

Let my tongue cling to the roof of my mouth
If I do not remember you,
If I do not prefer Jerusalem
Above my chief joy.


Remember, O Lord, against the sons of Edom,
The day of [the fall of] Jerusalem,
Who said “Down, down [with her]
To her very foundation.”

O daughter of Babylon, you devastator,
How blessed will be the one
Who repays you [with destruction] as you have repaid us.

How blessed will be the one who seizes and dashes your little ones
Against the rock.