Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 136

1Yamikani Yehova chifukwa ndi wabwino.
Pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Yamikani Mulungu wa milungu.
Pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Yamikani Ambuye wa ambuye,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

Iye yekhayo amene amachita zodabwitsa zazikulu,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Amene mwachidziwitso chake anapanga mayiko akumwamba,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Amene anayala dziko lapansi pamwamba pa madzi,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Amene anapanga miyuni ikuluikulu,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Dzuwa lilamulire usana,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Mwezi ndi nyenyezi zilamulire usiku,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

10 Amene anakantha ana woyamba kubadwa a Igupto,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
11 Natulutsa Israeli pakati pawo,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
12 Ndi dzanja lamphamvu ndi mkono wotambasuka,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

13 Amene anagawa Nyanja Yofiira pakati,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
14 Nadutsitsa Israeli pakati pa nyanjayo,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
15 Koma anakokolola Farao ndi ankhondo ake mʼNyanja Yofiira,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

16 Amene anatsogolera anthu ake mʼchipululu
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
17 Amene anakantha mafumu akuluakulu,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
18 Napha mafumu amphamvu,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
19 Siloni mfumu ya Aamori,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
20 Ogi mfumu ya Basani,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
21 Napereka dziko lawo ngati cholowa,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
22 Cholowa cha mtumiki wake Israeli;
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

23 Amene anatikumbukira ife anthu opeputsidwa,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
24 Amene anatimasula kwa adani athu,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
25 Amene amapereka chakudya kwa cholengedwa chilichonse,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

26 Yamikani Mulungu wakumwamba,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

New International Reader's Version

Psalm 136

Psalm 136

Give thanks to the Lord, because he is good.
His faithful love continues forever.
Give thanks to the greatest God of all.
His faithful love continues forever.
Give thanks to the most powerful Lord of all.
His faithful love continues forever.

Give thanks to the only one who can do great miracles.
His faithful love continues forever.
By his understanding he made the heavens.
His faithful love continues forever.
He spread out the earth on the waters.
His faithful love continues forever.
He made the great lights in the sky.
His faithful love continues forever.
He made the sun to rule over the day.
His faithful love continues forever.
He made the moon and stars to rule over the night.
His faithful love continues forever.

10 Give thanks to the God who killed the oldest son of each family in Egypt.
His faithful love continues forever.
11 He brought the people of Israel out of Egypt.
His faithful love continues forever.
12 He did it by reaching out his mighty hand and powerful arm.
His faithful love continues forever.

13 Give thanks to the God who parted the waters of the Red Sea.
His faithful love continues forever.
14 He brought Israel through the middle of it.
His faithful love continues forever.
15 But he swept Pharaoh and his army into the Red Sea.
His faithful love continues forever.

16 Give thanks to the God who led his people through the desert.
His faithful love continues forever.
17 He killed great kings.
His faithful love continues forever.
18 He struck down mighty kings.
His faithful love continues forever.
19 He killed Sihon, the king of the Amorites.
His faithful love continues forever.
20 He killed Og, the king of Bashan.
His faithful love continues forever.
21 He gave their land as a gift.
His faithful love continues forever.
22 He gave it as a gift to his servant Israel.
His faithful love continues forever.

23 Give thanks to the God who remembered us when things were going badly.
His faithful love continues forever.
24 He set us free from our enemies.
His faithful love continues forever.
25 He gives food to every creature.
His faithful love continues forever.

26 Give thanks to the God of heaven.
His faithful love continues forever.