Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 136

1Yamikani Yehova chifukwa ndi wabwino.
Pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Yamikani Mulungu wa milungu.
Pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Yamikani Ambuye wa ambuye,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

Iye yekhayo amene amachita zodabwitsa zazikulu,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Amene mwachidziwitso chake anapanga mayiko akumwamba,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Amene anayala dziko lapansi pamwamba pa madzi,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Amene anapanga miyuni ikuluikulu,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Dzuwa lilamulire usana,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Mwezi ndi nyenyezi zilamulire usiku,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

10 Amene anakantha ana woyamba kubadwa a Igupto,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
11 Natulutsa Israeli pakati pawo,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
12 Ndi dzanja lamphamvu ndi mkono wotambasuka,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

13 Amene anagawa Nyanja Yofiira pakati,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
14 Nadutsitsa Israeli pakati pa nyanjayo,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
15 Koma anakokolola Farao ndi ankhondo ake mʼNyanja Yofiira,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

16 Amene anatsogolera anthu ake mʼchipululu
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
17 Amene anakantha mafumu akuluakulu,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
18 Napha mafumu amphamvu,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
19 Siloni mfumu ya Aamori,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
20 Ogi mfumu ya Basani,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
21 Napereka dziko lawo ngati cholowa,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
22 Cholowa cha mtumiki wake Israeli;
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

23 Amene anatikumbukira ife anthu opeputsidwa,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
24 Amene anatimasula kwa adani athu,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
25 Amene amapereka chakudya kwa cholengedwa chilichonse,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

26 Yamikani Mulungu wakumwamba,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

Korean Living Bible

시편 136

감사의 찬송

1여호와께 감사하라.
그는 선하시고
그의 사랑은 영원하다.
신들의 신이신 하나님께 감사하라.
그의 사랑은 영원하다.
주들의 주이신 여호와께 감사하라.
그의 사랑은 영원하다.

홀로 큰 기적을
행하시는 분에게 감사하라.
그의 사랑은 영원하다.
지혜로 하늘을
만드신 분에게 감사하라.
그의 사랑은 영원하다.
땅을 물 위에
세우신 분에게 감사하라.
그의 사랑은 영원하다.
빛을 만드신 분에게 감사하라.
그의 사랑은 영원하다.
해를 만들어 낮을
다스리게 하신 분에게 감사하라.
그의 사랑은 영원하다.
달과 별을 만들어 밤을
다스리게 하신 분에게 감사하라.
그의 사랑은 영원하다.
10 이집트의 모든 장남을
죽이신 분에게 감사하라.
그의 사랑은 영원하다.
11 이스라엘 백성을 이집트에서
인도해 내신 분에게 감사하라.
그의 사랑은 영원하다.
12 그들을 강한 손과 능력의 팔로
인도해 내신 분에게 감사하라.
그의 사랑은 영원하다.
13 홍해를 가르신 분에게 감사하라.
그의 사랑은 영원하다.
14 이스라엘 백성을 그 가운데로
통과하게 하신 분에게 감사하라.
그의 사랑은 영원하다.
15 바로와 그 군대를 홍해에
빠져 죽게 하신 분에게 감사하라.
그의 사랑은 영원하다.
16 자기 백성을 인도하여 광야를
지나가게 하신 분에게 감사하라.
그의 사랑은 영원하다.

17 강한 왕들을 치신 분에게 감사하라.
그의 사랑은 영원하다.
18 유명한 왕들을
죽이신 분에게 감사하라.
그의 사랑은 영원하다.
19 아모리 사람의 왕 시혼을
죽이신 분에게 감사하라.
그의 사랑은 영원하다.
20 바산 왕 옥을
죽이신 분에게 감사하라.
그의 사랑은 영원하다.
21 그들의 땅을 자기 백성에게
주신 분에게 감사하라.
그의 사랑은 영원하다.
22 그 땅을
자기 종 이스라엘에게
영원한 선물로
주신 분에게 감사하라.
그의 사랑은 영원하다.

23 우리가 비참한 처지에 있었을 때
우리를 기억하신 분에게 감사하라.
그의 사랑은 영원하다.
24 우리를 원수들에게서
구하신 분에게 감사하라.
그의 사랑은 영원하다.
25 모든 인류에게 먹을 것을
주시는 분에게 감사하라.
그의 사랑은 영원하다.

26 하늘의 하나님께 감사하라.
그의 사랑은 영원하다.