Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 136

1Yamikani Yehova chifukwa ndi wabwino.
Pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Yamikani Mulungu wa milungu.
Pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Yamikani Ambuye wa ambuye,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

Iye yekhayo amene amachita zodabwitsa zazikulu,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Amene mwachidziwitso chake anapanga mayiko akumwamba,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Amene anayala dziko lapansi pamwamba pa madzi,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Amene anapanga miyuni ikuluikulu,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Dzuwa lilamulire usana,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Mwezi ndi nyenyezi zilamulire usiku,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

10 Amene anakantha ana woyamba kubadwa a Igupto,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
11 Natulutsa Israeli pakati pawo,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
12 Ndi dzanja lamphamvu ndi mkono wotambasuka,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

13 Amene anagawa Nyanja Yofiira pakati,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
14 Nadutsitsa Israeli pakati pa nyanjayo,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
15 Koma anakokolola Farao ndi ankhondo ake mʼNyanja Yofiira,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

16 Amene anatsogolera anthu ake mʼchipululu
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
17 Amene anakantha mafumu akuluakulu,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
18 Napha mafumu amphamvu,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
19 Siloni mfumu ya Aamori,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
20 Ogi mfumu ya Basani,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
21 Napereka dziko lawo ngati cholowa,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
22 Cholowa cha mtumiki wake Israeli;
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

23 Amene anatikumbukira ife anthu opeputsidwa,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
24 Amene anatimasula kwa adani athu,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
25 Amene amapereka chakudya kwa cholengedwa chilichonse,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

26 Yamikani Mulungu wakumwamba,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

King James Version

Psalm 136

1O give thanks unto the Lord; for he is good: for his mercy endureth for ever.

O give thanks unto the God of gods: for his mercy endureth for ever.

O give thanks to the Lord of lords: for his mercy endureth for ever.

To him who alone doeth great wonders: for his mercy endureth for ever.

To him that by wisdom made the heavens: for his mercy endureth for ever.

To him that stretched out the earth above the waters: for his mercy endureth for ever.

To him that made great lights: for his mercy endureth for ever:

The sun to rule by day: for his mercy endureth for ever:

The moon and stars to rule by night: for his mercy endureth for ever.

10 To him that smote Egypt in their firstborn: for his mercy endureth for ever:

11 And brought out Israel from among them: for his mercy endureth for ever:

12 With a strong hand, and with a stretched out arm: for his mercy endureth for ever.

13 To him which divided the Red sea into parts: for his mercy endureth for ever:

14 And made Israel to pass through the midst of it: for his mercy endureth for ever:

15 But overthrew Pharaoh and his host in the Red sea: for his mercy endureth for ever.

16 To him which led his people through the wilderness: for his mercy endureth for ever.

17 To him which smote great kings: for his mercy endureth for ever:

18 And slew famous kings: for his mercy endureth for ever:

19 Sihon king of the Amorites: for his mercy endureth for ever:

20 And Og the king of Bashan: for his mercy endureth for ever:

21 And gave their land for an heritage: for his mercy endureth for ever:

22 Even an heritage unto Israel his servant: for his mercy endureth for ever.

23 Who remembered us in our low estate: for his mercy endureth for ever:

24 And hath redeemed us from our enemies: for his mercy endureth for ever.

25 Who giveth food to all flesh: for his mercy endureth for ever.

26 O give thanks unto the God of heaven: for his mercy endureth for ever.