Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 136

1Yamikani Yehova chifukwa ndi wabwino.
Pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Yamikani Mulungu wa milungu.
Pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Yamikani Ambuye wa ambuye,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

Iye yekhayo amene amachita zodabwitsa zazikulu,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Amene mwachidziwitso chake anapanga mayiko akumwamba,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Amene anayala dziko lapansi pamwamba pa madzi,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Amene anapanga miyuni ikuluikulu,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Dzuwa lilamulire usana,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Mwezi ndi nyenyezi zilamulire usiku,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

10 Amene anakantha ana woyamba kubadwa a Igupto,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
11 Natulutsa Israeli pakati pawo,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
12 Ndi dzanja lamphamvu ndi mkono wotambasuka,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

13 Amene anagawa Nyanja Yofiira pakati,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
14 Nadutsitsa Israeli pakati pa nyanjayo,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
15 Koma anakokolola Farao ndi ankhondo ake mʼNyanja Yofiira,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

16 Amene anatsogolera anthu ake mʼchipululu
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
17 Amene anakantha mafumu akuluakulu,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
18 Napha mafumu amphamvu,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
19 Siloni mfumu ya Aamori,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
20 Ogi mfumu ya Basani,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
21 Napereka dziko lawo ngati cholowa,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
22 Cholowa cha mtumiki wake Israeli;
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

23 Amene anatikumbukira ife anthu opeputsidwa,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
24 Amene anatimasula kwa adani athu,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
25 Amene amapereka chakudya kwa cholengedwa chilichonse,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

26 Yamikani Mulungu wakumwamba,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 136

上帝的慈爱永远长存

1你们要称谢耶和华,
因为祂是美善的,
祂的慈爱永远长存。
你们要称谢万神之神,
因为祂的慈爱永远长存。
你们要称谢万主之主,
因为祂的慈爱永远长存。

要称谢那位独行奇事的,
因为祂的慈爱永远长存。
要称谢那位用智慧创造诸天的,
因为祂的慈爱永远长存。
要称谢那位在水上铺展大地的,
因为祂的慈爱永远长存。
要称谢那位创造日月星辰的,
因为祂的慈爱永远长存。
祂让太阳管理白昼,
因为祂的慈爱永远长存。
祂让月亮星辰管理黑夜,
因为祂的慈爱永远长存。

10 要称谢那位击杀埃及人长子的,
因为祂的慈爱永远长存。
11 祂带领以色列人离开埃及,
因为祂的慈爱永远长存。
12 祂伸出臂膀施展大能,
因为祂的慈爱永远长存。
13 要称谢那位分开红海的,
因为祂的慈爱永远长存。
14 祂引领以色列人走过红海,
因为祂的慈爱永远长存。
15 祂让法老和他的军兵葬身红海,
因为祂的慈爱永远长存。
16 要称谢那位带领其子民走过旷野的,
因为祂的慈爱永远长存。
17 要称谢那位击杀强大君王的,
因为祂的慈爱永远长存。
18 祂击杀了大能的君王,
因为祂的慈爱永远长存。
19 祂击杀了亚摩利王西宏,
因为祂的慈爱永远长存。
20 祂击杀了巴珊王噩,
因为祂的慈爱永远长存。
21 祂把他们的土地赐给祂的子民作产业,
因为祂的慈爱永远长存。
22 祂把他们的土地赐给祂的仆人以色列人作产业,
因为祂的慈爱永远长存。

23 祂眷顾处于卑贱境地的我们,
因为祂的慈爱永远长存。
24 祂拯救我们脱离仇敌,
因为祂的慈爱永远长存。
25 祂赐食物给众生,
因为祂的慈爱永远长存。

26 你们要称谢天上的上帝,
因为祂的慈爱永远长存。