Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 136

1Yamikani Yehova chifukwa ndi wabwino.
Pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Yamikani Mulungu wa milungu.
Pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Yamikani Ambuye wa ambuye,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

Iye yekhayo amene amachita zodabwitsa zazikulu,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Amene mwachidziwitso chake anapanga mayiko akumwamba,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Amene anayala dziko lapansi pamwamba pa madzi,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Amene anapanga miyuni ikuluikulu,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Dzuwa lilamulire usana,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Mwezi ndi nyenyezi zilamulire usiku,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

10 Amene anakantha ana woyamba kubadwa a Igupto,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
11 Natulutsa Israeli pakati pawo,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
12 Ndi dzanja lamphamvu ndi mkono wotambasuka,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

13 Amene anagawa Nyanja Yofiira pakati,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
14 Nadutsitsa Israeli pakati pa nyanjayo,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
15 Koma anakokolola Farao ndi ankhondo ake mʼNyanja Yofiira,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

16 Amene anatsogolera anthu ake mʼchipululu
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
17 Amene anakantha mafumu akuluakulu,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
18 Napha mafumu amphamvu,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
19 Siloni mfumu ya Aamori,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
20 Ogi mfumu ya Basani,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
21 Napereka dziko lawo ngati cholowa,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
22 Cholowa cha mtumiki wake Israeli;
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

23 Amene anatikumbukira ife anthu opeputsidwa,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
24 Amene anatimasula kwa adani athu,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
25 Amene amapereka chakudya kwa cholengedwa chilichonse,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

26 Yamikani Mulungu wakumwamba,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

La Bible du Semeur

Psaumes 136

Son amour est éternel

1Célébrez l’Eternel, |car il est bon,
car son amour dure à toujours[a].
Oui, célébrez le Dieu des dieux,
car son amour dure à toujours.
Célébrez tous le Seigneur des seigneurs,
car son amour dure à toujours.

Lui seul a opéré de merveilleux prodiges,
car son amour dure à toujours.
Il a créé le ciel par son intelligence,
car son amour dure à toujours[b].
Et il a étendu la terre sur les eaux,
car son amour dure à toujours[c].
Il a fait les grands astres,
car son amour dure à toujours[d].
Il a fait le soleil pour présider au jour,
car son amour dure à toujours,
la lune et les étoiles pour présider à la nuit,
car son amour dure à toujours.

10 Il frappa les premiers-nés de l’Egypte,
car son amour dure à toujours[e].
11 Il en fit sortir Israël,
car son amour dure à toujours[f],
12 par sa grande puissance, |en déployant sa force,
car son amour dure à toujours[g].
13 Il fendit en deux la mer des Roseaux,
car son amour dure à toujours.
14 Il y fit passer Israël,
car son amour dure à toujours.
15 Et il précipita |le pharaon et son armée |dans la mer des Roseaux,
car son amour dure à toujours.
16 Il conduisit son peuple |à travers le désert,
car son amour dure à toujours.
17 Il frappa de grands rois
car son amour dure à toujours[h].
18 Il fit périr |de puissants souverains,
car son amour dure à toujours.
19 Il fit périr Sihôn, |roi des Amoréens,
car son amour dure à toujours[i].
20 Et Og, roi du Basan,
car son amour dure à toujours[j].
21 Il donna leur pays |en possession,
car son amour dure à toujours,
22 en possession |à Israël, son serviteur,
car son amour dure à toujours.

23 Dans notre humiliation, |il est intervenu pour nous,
car son amour dure à toujours.
24 Il nous a délivrés |de tous nos ennemis,
car son amour dure à toujours.
25 Il donne à toute créature |sa nourriture,
car son amour dure à toujours[k].
26 Louez le Dieu des cieux,
car son amour dure à toujours.

Notas al pie

 1. 136.1 Voir 100.5 ; 106.1 ; 107.1 ; 118.1, 29 ; 1 Ch 16.34 ; 2 Ch 5.13 ; 7.3 ; Esd 3.11 ; Jr 33.11.
 2. 136.5 Voir Gn 1.1, 6-8.
 3. 136.6 Voir Gn 1.2, 9-10 ; cf. Ps 24.2.
 4. 136.7 Pour les v. 7-9, voir Gn 1.14-18.
 5. 136.10 Voir Ex 12.29.
 6. 136.11 Voir Ex 12.51.
 7. 136.12 Pour les v. 12-15, voir Ex 14.15-29.
 8. 136.17 Voir 135.10-12.
 9. 136.19 Voir Nb 21.21-30.
 10. 136.20 Voir Nb 21.31-35.
 11. 136.25 Voir 104.27-28.