Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 136

1Yamikani Yehova chifukwa ndi wabwino.
Pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Yamikani Mulungu wa milungu.
Pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Yamikani Ambuye wa ambuye,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

Iye yekhayo amene amachita zodabwitsa zazikulu,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Amene mwachidziwitso chake anapanga mayiko akumwamba,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Amene anayala dziko lapansi pamwamba pa madzi,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Amene anapanga miyuni ikuluikulu,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Dzuwa lilamulire usana,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
Mwezi ndi nyenyezi zilamulire usiku,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

10 Amene anakantha ana woyamba kubadwa a Igupto,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
11 Natulutsa Israeli pakati pawo,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
12 Ndi dzanja lamphamvu ndi mkono wotambasuka,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

13 Amene anagawa Nyanja Yofiira pakati,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
14 Nadutsitsa Israeli pakati pa nyanjayo,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
15 Koma anakokolola Farao ndi ankhondo ake mʼNyanja Yofiira,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

16 Amene anatsogolera anthu ake mʼchipululu
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
17 Amene anakantha mafumu akuluakulu,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
18 Napha mafumu amphamvu,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
19 Siloni mfumu ya Aamori,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
20 Ogi mfumu ya Basani,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
21 Napereka dziko lawo ngati cholowa,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
22 Cholowa cha mtumiki wake Israeli;
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

23 Amene anatikumbukira ife anthu opeputsidwa,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
24 Amene anatimasula kwa adani athu,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.
25 Amene amapereka chakudya kwa cholengedwa chilichonse,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

26 Yamikani Mulungu wakumwamba,
pakuti chikondi chake chosasinthika nʼchamuyaya.

Amplified Bible

Psalm 136

Thanks for the Lord’s Goodness to Israel.

1[a]Give thanks to the Lord, for He is good;
For His lovingkindness (graciousness, mercy, compassion) endures forever.

Give thanks to the God of gods,
For His lovingkindness endures forever.

Give thanks to the Lord of lords,
For His lovingkindness endures forever.

To Him who alone does great wonders,
For His lovingkindness endures forever;

To Him who made the heavens with skill,
For His lovingkindness endures forever;

To Him who stretched out the earth upon the waters,
For His lovingkindness endures forever;

To Him who made the great lights,
For His lovingkindness endures forever;

The sun to rule over the day,
For His lovingkindness endures forever;

The moon and stars to rule by night,
For His lovingkindness endures forever;

10 
To Him who struck the firstborn of Egypt,
For His lovingkindness endures forever;
11 
And brought Israel out from among them,
For His lovingkindness endures forever;
12 
With a strong hand and with an outstretched arm,
For His lovingkindness endures forever;
13 
To Him who divided the [b]Red Sea into parts,
For His lovingkindness endures forever;
14 
And made Israel pass through the midst of it,
For His lovingkindness endures forever;
15 
But tossed Pharaoh and his army into the Red Sea,
For His lovingkindness endures forever;
16 
To Him who led His people through the wilderness,
For His lovingkindness endures forever;
17 
To Him who struck down great kings,
For His lovingkindness endures forever;
18 
And killed mighty kings,
For His lovingkindness endures forever;
19 
Sihon, king of the Amorites,
For His lovingkindness endures forever;
20 
And Og, king of Bashan,
For His lovingkindness endures forever;
21 
And gave their land as a heritage,
For His lovingkindness endures forever;
22 
Even a heritage to Israel His servant,
For His lovingkindness endures forever;

23 
Who [faithfully] remembered us in our lowly condition,
For His lovingkindness endures forever;
24 
And has rescued us from our enemies,
For His lovingkindness endures forever;
25 
Who gives food to all flesh,
For His lovingkindness endures forever;
26 
Give thanks to the God of heaven,
For His lovingkindness (graciousness, mercy, compassion) endures forever.

Notas al pie

  1. Psalm 136:1 The ancient rabbis said that the twenty-six verses of this Psalm correspond to the twenty-six generations from Adam to Moses. They maintained that since these generations were not given the Torah (Law), they could not earn merit and were sustained only by God’s “lovingkindness.”
  2. Psalm 136:13 Lit Sea of Reeds.