Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 135

1Tamandani Yehova.

Tamandani dzina la Yehova;
    mutamandeni, inu atumiki a Yehova,
amene mumatumikira mʼnyumba ya Yehova,
    mʼmabwalo a nyumba ya Mulungu wathu.

Tamandani Yehova, pakuti Yehova ndi wabwino;
    imbani nyimbo zotamanda dzina lake, pakuti nʼkokoma kutero,
Pakuti Yehova wasankha Yakobo kuti akhale wake,
    Israeli kuti akhale chuma chake chapamtima.

Ndikudziwa kuti Yehova ndi wamkulu,
    kuti Ambuye athu ndi wamkulu kuposa milungu yonse.
Yehova amachita chilichonse chimene chimamukomera,
    kumwamba ndi dziko lapansi,
    ku nyanja zazikulu ndi ku malo ake onse akuya.
Iye amatulutsa mitambo kuchokera ku malekezero a dziko lapansi,
    amatumiza zingʼaningʼani pamodzi ndi mvula
    ndipo amatulutsa mphepo ku malo ake osungiramo.

Anakantha ana oyamba kubadwa a Igupto,
    ana oyamba kubadwa a anthu ndi nyama.
Iye anatumiza zizindikiro zozizwitsa ndi zodabwitsa pakati pako, iwe Igupto,
    kutsutsana ndi Farao pamodzi ndi atumiki ake onse.
10 Iye anakantha mitundu yambiri ya anthu
    ndi kupha mafumu amphamvu:
11 Sihoni mfumu ya Aamori,
    Ogi mfumu ya Basani,
    ndi maufumu onse a ku Kanaani;
12 ndipo anapereka dziko lawo ngati cholowa,
    cholowa cha anthu ake Aisraeli.

13 Dzina lanu, Inu Yehova, ndi losatha mpaka muyaya,
    mbiri yanu, Inu Yehova, idziwika mibado yonse.
14 Pakuti Yehova adzaonetsa kuti anthu ake ngosalakwa,
    ndipo adzachitira chifundo atumiki ake.

15 Mafano a mitundu ya anthu ndi siliva ndi golide,
    opangidwa ndi manja a anthu.
16 Pakamwa ali napo koma sayankhula
    maso ali nawo, koma sapenya;
17 makutu ali nawo, koma sakumva
    ndipo mʼkamwa mwawo mulibe mpweya uliwonse.
18 Iwo amene amapanga mafanowo adzakhala ngati mafanowo,
    chimodzimodzinso iwo amene amadalira mafanowo.

19 Inu nyumba ya Israeli, tamandani Yehova;
    inu nyumba ya Aaroni, tamandani Yehova;
20 Inu nyumba ya Levi, tamandani Yehova;
    Inu amene mumaopa Iye, tamandani Yehova.
21 Wodalitsika ndi Yehova kuchokera mʼZiyoni,
    amene amakhala mu Yerusalemu.

Tamandani Yehova.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 135

Psalmul 135

Lăudaţi-L pe Domnul!

Lăudaţi Numele Domnului,
    lăudaţi-L, slujitori ai Domnului,
care staţi[a] în Casa Domnului,
    în curţile Casei Dumnezeului nostru!

Lăudaţi-L pe Domnul, căci Domnul este bun!
    Cântaţi Numelui Său, căci este plăcut!
Căci Domnul l-a ales pe Iacov pentru Sine,
    l-a ales pe Israel ca să fie comoara Sa[b].

Eu recunosc că Domnul este mare:
    Domnul nostru este mai mare decât toţi zeii!
Domnul face tot ce-I place,
    atât în ceruri, cât şi pe pământ,
        atât pe mări, cât şi în toate adâncurile.

El face să se ridice norii de la capătul pământului;
    El trimite fulgerele care vestesc ploaia
        şi aduce vântul din cămările lui.

El este Acela Care a ucis pe întâii născuţi ai Egiptului,
    de la oameni până la dobitoace.
El a trimis semne şi minuni în mijlocul tău, Egiptule,
    împotriva lui Faraon şi împotriva tuturor slujitorilor lui.
10 El a lovit multe neamuri
    şi a omorât regi puternici:
11 pe Sihon, regele amoriţilor,
    pe Og, regele Başanului,
        şi pe regii tuturor regatelor din Canaan.
12 Apoi a dat ţara acestora ca moştenire,
    ca moştenire lui Israel, poporul Său.

13 Doamne, Numele Tău este veşnic!
    Doamne, Tu eşti amintit din generaţie în generaţie.
14 Căci Domnul face dreptate poporului Său
    şi are milă de slujitorii Săi.

15 Idolii neamurilor sunt din argint şi din aur,
    sunt lucrarea mâinilor omeneşti.
16 Au gură, dar nu pot grăi,
    au ochi, dar nu pot vedea,
17 au urechi, dar nu aud,
    au nas, dar nu au suflare în nările lor.
18 Asemenea lor sunt şi cei care i-au întocmit,
    toţi cei ce se încred în ei.

19 Casă a lui Israel, binecuvântează-L pe Domnul!
    Casă a lui Aaron, binecuvântează-L pe Domnul!
20 Casă a lui Levi, binecuvântează-L pe Domnul!
    Cei ce vă temeţi de Domnul, binecuvântaţi-L pe Domnul!
21 Binecuvântat să fie Domnul din Sion,
    El Care locuieşte în Ierusalim!

Lăudaţi-L pe Domnul!

Notas al pie

  1. Psalmii 135:2 Sau: slujiţi
  2. Psalmii 135:4 Sau: proprietatea Sa prețioasă