Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 135

1Tamandani Yehova.

Tamandani dzina la Yehova;
    mutamandeni, inu atumiki a Yehova,
amene mumatumikira mʼnyumba ya Yehova,
    mʼmabwalo a nyumba ya Mulungu wathu.

Tamandani Yehova, pakuti Yehova ndi wabwino;
    imbani nyimbo zotamanda dzina lake, pakuti nʼkokoma kutero,
Pakuti Yehova wasankha Yakobo kuti akhale wake,
    Israeli kuti akhale chuma chake chapamtima.

Ndikudziwa kuti Yehova ndi wamkulu,
    kuti Ambuye athu ndi wamkulu kuposa milungu yonse.
Yehova amachita chilichonse chimene chimamukomera,
    kumwamba ndi dziko lapansi,
    ku nyanja zazikulu ndi ku malo ake onse akuya.
Iye amatulutsa mitambo kuchokera ku malekezero a dziko lapansi,
    amatumiza zingʼaningʼani pamodzi ndi mvula
    ndipo amatulutsa mphepo ku malo ake osungiramo.

Anakantha ana oyamba kubadwa a Igupto,
    ana oyamba kubadwa a anthu ndi nyama.
Iye anatumiza zizindikiro zozizwitsa ndi zodabwitsa pakati pako, iwe Igupto,
    kutsutsana ndi Farao pamodzi ndi atumiki ake onse.
10 Iye anakantha mitundu yambiri ya anthu
    ndi kupha mafumu amphamvu:
11 Sihoni mfumu ya Aamori,
    Ogi mfumu ya Basani,
    ndi maufumu onse a ku Kanaani;
12 ndipo anapereka dziko lawo ngati cholowa,
    cholowa cha anthu ake Aisraeli.

13 Dzina lanu, Inu Yehova, ndi losatha mpaka muyaya,
    mbiri yanu, Inu Yehova, idziwika mibado yonse.
14 Pakuti Yehova adzaonetsa kuti anthu ake ngosalakwa,
    ndipo adzachitira chifundo atumiki ake.

15 Mafano a mitundu ya anthu ndi siliva ndi golide,
    opangidwa ndi manja a anthu.
16 Pakamwa ali napo koma sayankhula
    maso ali nawo, koma sapenya;
17 makutu ali nawo, koma sakumva
    ndipo mʼkamwa mwawo mulibe mpweya uliwonse.
18 Iwo amene amapanga mafanowo adzakhala ngati mafanowo,
    chimodzimodzinso iwo amene amadalira mafanowo.

19 Inu nyumba ya Israeli, tamandani Yehova;
    inu nyumba ya Aaroni, tamandani Yehova;
20 Inu nyumba ya Levi, tamandani Yehova;
    Inu amene mumaopa Iye, tamandani Yehova.
21 Wodalitsika ndi Yehova kuchokera mʼZiyoni,
    amene amakhala mu Yerusalemu.

Tamandani Yehova.

Korean Living Bible

시편 135

찬양의 대상인 여호와

1여호와를 찬양하라!
여호와의 종들아,
그의 이름을 찬양하라.
여호와의 집에서,
우리 하나님의 성전 뜰에서
섬기는 자들아,
그를 찬양하라.
여호와는 선하시니 그를 찬양하고
그의 아름다운 이름을 찬송하라.
여호와께서 자기를 위해
야곱을 택하시고
이스라엘 백성을
자기 소유로 삼으셨다.

여호와는 위대하시고
모든 신보다 뛰어난 분이시다.
여호와께서는
하늘과 땅과 바다에서
원하시는 것은 무엇이든지
다 행하신다.
그는 땅 끝에서 구름을 일으키시며
비를 위해 번개를 보내시고
그의 창고에서 바람을 내신다.
그가 이집트의 첫태생을
사람으로부터 짐승까지
모조리 죽이시고
또 이집트에서
기적과 놀라운 일을 행하셔서
바로와 그 신하들을 벌하셨다.
10 그가 많은 나라를 치시고
강한 왕들을 죽이셨으니
11 아모리 사람의 왕 시혼과
바산 왕 옥과
가나안의 모든 왕들이었다.
12 그가 저들의 땅을
자기 백성 이스라엘에게
영원한 선물로 주셨다.

13 여호와여, 주의 이름은
영원히 남을 것이며
모든 세대가 주를 기억할 것입니다.

14 여호와께서 자기 백성을
변호할 것이며
자기 종들을 불쌍히 여기시리라.
15 이방 민족의 신들은 은과 금이며
사람의 손으로 만든
우상에 불과하다.
16 그들은 입이 있어도 말하지 못하며
눈이 있어도 보지 못하고
17 귀가 있어도 듣지 못한다.
또 그 입에는 입김도 없으니
18 그것을 만든 자와
그것을 신뢰하는 자들이
다 그와 같으리라.
19 이스라엘 백성아,
여호와를 찬양하라!
[a]여호와의 제사장들아,
여호와를 찬양하라!
20 레위 사람들아,
여호와를 찬양하라!
여호와를 두려워하는 자들아,
그를 찬양하라!
21 시온 사람들아, 예루살렘에 계시는
여호와를 찬양하라!

여호와를 찬양하라!

Notas al pie

  1. 135:19 또는 ‘아론의 족속아’