Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 135

1Tamandani Yehova.

Tamandani dzina la Yehova;
    mutamandeni, inu atumiki a Yehova,
amene mumatumikira mʼnyumba ya Yehova,
    mʼmabwalo a nyumba ya Mulungu wathu.

Tamandani Yehova, pakuti Yehova ndi wabwino;
    imbani nyimbo zotamanda dzina lake, pakuti nʼkokoma kutero,
Pakuti Yehova wasankha Yakobo kuti akhale wake,
    Israeli kuti akhale chuma chake chapamtima.

Ndikudziwa kuti Yehova ndi wamkulu,
    kuti Ambuye athu ndi wamkulu kuposa milungu yonse.
Yehova amachita chilichonse chimene chimamukomera,
    kumwamba ndi dziko lapansi,
    ku nyanja zazikulu ndi ku malo ake onse akuya.
Iye amatulutsa mitambo kuchokera ku malekezero a dziko lapansi,
    amatumiza zingʼaningʼani pamodzi ndi mvula
    ndipo amatulutsa mphepo ku malo ake osungiramo.

Anakantha ana oyamba kubadwa a Igupto,
    ana oyamba kubadwa a anthu ndi nyama.
Iye anatumiza zizindikiro zozizwitsa ndi zodabwitsa pakati pako, iwe Igupto,
    kutsutsana ndi Farao pamodzi ndi atumiki ake onse.
10 Iye anakantha mitundu yambiri ya anthu
    ndi kupha mafumu amphamvu:
11 Sihoni mfumu ya Aamori,
    Ogi mfumu ya Basani,
    ndi maufumu onse a ku Kanaani;
12 ndipo anapereka dziko lawo ngati cholowa,
    cholowa cha anthu ake Aisraeli.

13 Dzina lanu, Inu Yehova, ndi losatha mpaka muyaya,
    mbiri yanu, Inu Yehova, idziwika mibado yonse.
14 Pakuti Yehova adzaonetsa kuti anthu ake ngosalakwa,
    ndipo adzachitira chifundo atumiki ake.

15 Mafano a mitundu ya anthu ndi siliva ndi golide,
    opangidwa ndi manja a anthu.
16 Pakamwa ali napo koma sayankhula
    maso ali nawo, koma sapenya;
17 makutu ali nawo, koma sakumva
    ndipo mʼkamwa mwawo mulibe mpweya uliwonse.
18 Iwo amene amapanga mafanowo adzakhala ngati mafanowo,
    chimodzimodzinso iwo amene amadalira mafanowo.

19 Inu nyumba ya Israeli, tamandani Yehova;
    inu nyumba ya Aaroni, tamandani Yehova;
20 Inu nyumba ya Levi, tamandani Yehova;
    Inu amene mumaopa Iye, tamandani Yehova.
21 Wodalitsika ndi Yehova kuchokera mʼZiyoni,
    amene amakhala mu Yerusalemu.

Tamandani Yehova.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Забур 135

1Славьте Вечного, потому что Он благ,
        потому что милость Его – навеки.
Славьте Бога богов,
        потому что милость Его – навеки.
Славьте Владыку владык,
        потому что милость Его – навеки.

Того, Кто один творит великие чудеса,
        потому что милость Его – навеки;
премудро сотворил небеса,
        потому что милость Его – навеки;
распростёр над водами землю,
        потому что милость Его – навеки;
сотворил великие светила,
        потому что милость Его – навеки;
солнце, чтобы управлять днём,
        потому что милость Его – навеки;
луну и звёзды, чтобы управлять ночью,
        потому что милость Его – навеки;

10 Того, Кто поразил первенцев Египта,
        потому что милость Его – навеки;
11 вывел из его среды Исраил,
        потому что милость Его – навеки;
12 могучей и простёртой рукой,
        потому что милость Его – навеки;

13 Того, Кто разделил Тростниковое море[a],
        потому что милость Его – навеки;
14 и провёл сквозь него Исраил,
        потому что милость Его – навеки;
15 но поверг в Тростниковое море фараона и войско его,
        потому что милость Его – навеки;

16 Того, Кто провёл Свой народ через пустыню,
        потому что милость Его – навеки;
17 поразил великих царей,
        потому что милость Его – навеки;
18 умертвил могучих царей,
        потому что милость Его – навеки;
19 Сигона, царя аморреев,
        потому что милость Его – навеки,
20 и Ога, царя Башана,
        потому что милость Его – навеки;
21 и отдал их землю в наследие,
        потому что милость Его – навеки;
22 в наследие Исраилу, рабу Своему,
        потому что милость Его – навеки;

23 Того, Кто вспомнил нас в нашем унижении,
        потому что милость Его – навеки;
24 и избавил нас от врагов,
        потому что милость Его – навеки;
25 даёт пищу всему живому,
        потому что милость Его – навеки.

26 Славьте Бога небес,
        потому что милость Его – навеки!

Notas al pie

  1. 135:13 См. сноску на 105:7. Также в ст. 15.