Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 132

Nyimbo yoyimba pokwera ku Yerusalemu.

1Inu Yehova, kumbukirani Davide
    ndi mavuto onse anapirira.

Iye analumbira kwa Yehova
    ndi kulonjeza kwa Wamphamvu wa Yakobo kuti,
“Sindidzalowa mʼnyumba mwanga
    kapena kugona pa bedi langa:
sindidzalola kuti maso anga agone,
    kapena zikope zanga ziwodzere,
mpaka nditamupezera malo Yehova,
    malo okhala a Wamphamvu wa Yakobo.”

Zoonadi, tinamva za Bokosi la Chipangano ku Efurata,
    tinalipeza mʼminda ya ku Yaara:
“Tiyeni tipite ku malo ake okhalamo;
    tiyeni tikamulambire pa mapazi ake.
‘Dzukani Yehova, ndipo bwerani ku malo anu opumulira,
    Inuyo ndi Bokosi la Chipangano limene limafanizira mphamvu zanu.
Ansembe anu avekedwe chilungamo;
    anthu anu oyera mtima ayimbe nyimbo mwachimwemwe.’ ”

10 Chifukwa cha Davide mtumiki wanu,
    musakane wodzozedwa wanu.

11 Yehova analumbira kwa Davide,
    lumbiro lotsimikizika kuti Iye sadzasintha:
“Mmodzi wa ana ako
    ndidzamuyika pa mpando waufumu;
12 ngati ana ako azisunga pangano langa
    ndi malamulo amene ndiwaphunzitsa,
pamenepo ana awo adzakhala pa mpando
    wako waufumu kwamuyaya ndi muyaya.”

13 Pakuti Yehova wasankha Ziyoni,
    Iye wakhumba kuti akhale malo ake okhalamo:
14 “Awa ndi malo anga opumapo ku nthawi za nthawi;
    ndidzakhala pano pa mpando waufumu, pakuti ndakhumba zimenezi.
15 Ndidzadalitsa mzindawu ndi zinthu zambiri;
    anthu ake osauka ndidzawakhutitsa ndi chakudya.
16 Ndidzaveka ansembe ake chipulumutso,
    ndipo anthu ake oyera mtima adzayimba nthawi zonse nyimbo zachimwemwe.

17 “Pano ndidzachulukitsa mphamvu za Davide
    ndi kuyikapo nyale ya wodzozedwa wanga.
18 Ndidzaveka adani ake manyazi,
    koma chipewa chaufumu pamutu pake chidzakhala chowala.”

Amplified Bible

Psalm 132

Prayer for the Lord’s Blessing Upon the Sanctuary.

A Song of [a]Ascents.

1O Lord, remember on David’s behalf
All his hardship and affliction;

How he swore to the Lord
And vowed to the Mighty One of Jacob:

“I absolutely will not enter my house,
Nor get into my bed—

I certainly will not permit my eyes to sleep
Nor my eyelids to slumber,

Until I find a place for the Lord,
A dwelling place for the Mighty One of Jacob (Israel).”


Behold, we heard of it at Ephrathah;
We found it in the field of Jaar.

Let us go into His tabernacle;
Let us worship at His footstool.

Arise, O Lord, to Your resting place,
You and the ark [the symbol] of Your strength.

Let Your priests be clothed with righteousness (right living),
And let Your godly ones shout for joy.

10 
For the sake of Your servant David,
Do not turn away the face of Your anointed.
11 
The Lord swore to David
A truth from which He will not turn back:
“One of your [b]descendants I will set upon your throne.
12 
“If your children will keep My covenant
And My testimony which I will teach them,
Their children also shall sit upon your throne forever.”

13 
For the Lord has chosen Zion;
He has desired it for His dwelling place:
14 
“This is My resting place forever” [says the Lord];
“Here will I dwell, for I have desired it.
15 
“I will abundantly bless her provisions;
I will satisfy her poor with bread.
16 
“Her priests also I will clothe with salvation,
And her godly ones will shout aloud for joy.
17 
“There I will make the horn (strength) of David grow;
I have prepared a lamp for My anointed [fulfilling the promises].
18 
“His enemies I will clothe with shame,
But upon himself shall his crown shine.”

Notas al pie

  1. Psalm 132:1 See Psalm 120 title note.
  2. Psalm 132:11 Lit the fruit of your body.