Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 130

Nyimbo yoyimba pokwera ku Yerusalemu.

1Ndikulirira kwa Inu Yehova ndili mʼdzenje lozama;
    Ambuye imvani mawu anga.
Makutu anu akhale tcheru kumva
    kupempha chifundo kwanga.

Inu Yehova, mukanamawerengera machimo,
    Inu Yehova, akanayima chilili ndani wopanda mlandu?
Koma kwa Inu kuli chikhululukiro;
    nʼchifukwa chake mumaopedwa.

Ndimayembekezera Yehova, moyo wanga umayembekezera,
    ndipo ndimakhulupirira mawu ake.
Moyo wanga umayembekezera Ambuye,
    kupambana momwe alonda amayembekezera mmawa,
    inde, kupambana momwe alonda amayembekezera mmawa,

Yembekeza Yehova, iwe Israeli,
    pakuti Yehova ali ndi chikondi chosasinthika
    ndipo alinso ndi chipulumutso chochuluka.
Iye mwini adzawombola Israeli
    ku machimo ake onse.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 130

Psalmul 130

Un cântec de pelerinaj

Din adâncuri strig, Doamne!
    Stăpâne, ascultă glasul meu!
Fie urechile Tale cu luare-aminte
    la glasul cererii mele!

Dacă Tu, Stăpâne, ai păstra aducerea aminte a vinii noastre,
    cine ar putea sta în picioare?
Dar la Tine este iertarea,
    ca astfel să fii de temut.

Aştept pe Domnul.
    Sufletul meu aşteaptă
        şi nădăjduieşte în Cuvântul Lui.
Sufletul meu Îl aşteaptă pe Stăpânul
    mai mult decât aşteaptă străjerii dimineaţa,
        da, mai mult decât aşteaptă străjerii dimineaţa.
Israele, nădăjduieşte în Domnul,
    căci îndurarea este a Domnului
        şi la El găsim belşug de răscumpărare!
El îl răscumpără pe Israel
    din toate vinovăţiile sale.