Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 129

Nyimbo yoyimba pokwera ku Yerusalemu.

1“Andizunza kwambiri kuyambira ubwana wanga,”
    anene tsono Israeli;
“Andizunza kwambiri kuyambira ubwana wanga,
    koma sanandipambane.
Anthu otipula analima pa msana panga
    ndipo anapangapo mizere yayitali:
Koma Yehova ndi wolungama;
    Iye wandimasula ku zingwe za anthu oyipa.”

Onse amene amadana ndi Ziyoni
    abwezedwe pambuyo mwamanyazi.
Akhale ngati udzu womera pa denga la nyumba,
    umene umafota usanakule;
sungadzaze manja a owumweta
    kapena manja a omanga mitolo.
Odutsa pafupi asanene kuti,
    “Dalitso la Yehova lili pa inu;
    tikukudalitsani mʼdzina la Yehova.”

The Message

Psalm 129

A Pilgrim Song

11-4 “They’ve kicked me around ever since I was young”
    —this is how Israel tells it—
“They’ve kicked me around ever since I was young,
    but they never could keep me down.
Their plowmen plowed long furrows
    up and down my back;
Then God ripped the harnesses
    of the evil plowmen to shreds.”

5-8 Oh, let all those who hate Zion
    grovel in humiliation;
Let them be like grass in shallow ground
    that withers before the harvest,
Before the farmhands can gather it in,
    the harvesters get in the crop,
Before the neighbors have a chance to call out,
    “Congratulations on your wonderful crop!
    We bless you in God’s name!”