Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 121

Nyimbo yoyimba pokwera ku Yerusalemu.

1Ndikweza maso anga ku mapiri;
    kodi thandizo langa limachokera kuti?
Thandizo langa limachokera kwa Yehova,
    wolenga kumwamba ndi dziko lapansi.

Sadzalola kuti phazi lako literereke;
    Iye amene amakusunga sadzawodzera.
Taonani, Iye amene amasunga Israeli
    sadzawodzera kapena kugona.

Yehova ndiye amene amakusunga;
    Yehova ndiye mthunzi wako ku dzanja lako lamanja.
Dzuwa silidzakupweteka nthawi ya masana,
    kapena mwezi nthawi ya usiku.

Yehova adzakuteteza ku zoyipa zonse;
    adzasunga moyo wako.
Yehova adzayangʼanira kutuluka kwako ndi kulowa kwako;
    kuyambira tsopano mpaka muyaya.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 121

Psalmul 121

Un cântec de pelerinaj

Îmi voi ridica ochii spre munţi:
    de unde-mi va veni ajutorul?
Ajutorul meu vine de la Domnul,
    Care a făcut cerurile şi pământul.

El nu va lăsa să ţi se clatine piciorul,
    Păzitorul tău nu va dormita.
Iată că nu dormitează, nici nu doarme,
    Păzitorul lui Israel.

Domnul este păzitorul tău,
    Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă.
Soarele nu te va bate în timpul zilei,
    nici luna – în timpul nopţii.

Domnul te va păzi de tot ce este rău;
    El îţi va păzi sufletul.
Domnul te va păzi la plecare şi la venire,
    de acum şi până în veac!