Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 119

Alefu

1Odala ndi amene moyo wawo ulibe cholakwa,
    amene amayenda monga mwa malamulo a Yehova.
Odala ndi amene amasunga malamulo ake,
    amene amafunafuna Iyeyo ndi mtima wawo wonse.
Sachita cholakwa chilichonse;
    amayenda mʼnjira zake.
Inu mwapereka malangizo
    ndipo ayenera kutsatidwa kwathunthu.
Aa! Ndikanakonda njira zanga zikanakhala zokhazikika
    pa kumvera zophunzitsa zanu!
Pamenepo ine sindikanachititsidwa manyazi,
    poganizira malamulo anu onse.
Ndidzakutamandani ndi mtima wolungama,
    pamene ndikuphunzira malamulo anu olungama.
Ndidzamvera zophunzitsa zanu;
    musanditaye kwathunthu.

Beti

Kodi mnyamata angathe bwanji kuyeretsa mayendedwe ake?
    Akawasamala potsata mawu anu.
10 Ndimakufunafunani ndi mtima wanga wonse;
    musalole kuti ndisochere kuchoka pa malamulo anu.
11 Ndasunga mawu anu mu mtima mwanga
    kuti ndisakuchimwireni.
12 Mutamandike Inu Yehova;
    phunzitseni malamulo anu.
13 Ndi milomo yanga ndimafotokoza malamulo anu onse
    amene amachokera pakamwa panu.
14 Ndimakondwera potsatira malamulo anu
    monga momwe munthu amakondwera akakhala ndi chuma chambiri.
15 Ndimalingalira malangizo anu
    ndipo ndimaganizira njira zanu.
16 Ndimakondwera ndi malamulo anu;
    sindidzayiwala konse mawu anu.

Gimeli

17 Chitirani zokoma mtumiki wanu, ndipo ndidzakhala ndi moyo;
    kuti tsono ndisunge mawu anu.
18 Tsekulani maso anga kuti ndithe kuona
    zinthu zodabwitsa mʼmalamulo anu.
19 Ine ndine mlendo pa dziko lapansi;
    musandibisire malamulo anu.
20 Moyo wanga wafowoka polakalaka
    malamulo anu nthawi zonse.
21 Inu mumadzudzula onyada, otembereredwa,
    amene achoka pa malamulo anu.
22 Mundichotsere chitonzo ndi mnyozo
    pakuti ndimasunga malamulo anu.
23 Ngakhale mafumu akhale pamodzi kundinyoza,
    mtumiki wanu adzalingalirabe zophunzitsa zanu.
24 Malamulo anu amandikondweretsa;
    ndiwo amene amandilangiza.

Daleti

25 Moyo wanga wakangamira fumbi;
    tsitsimutseni molingana ndi mawu anu.
26 Ndinafotokoza njira zanga ndipo Inu munandiyankha;
    phunzitseni malamulo anu.
27 Mundidziwitse chiphunzitso cha malangizo anu;
    pamenepo ndidzalingalira zodabwitsa zanu.
28 Moyo wanga wafowoka ndi chisoni;
    limbikitseni monga mwa mawu anu.
29 Mundichotse mʼnjira zachinyengo;
    mundikomere mtima pondiphunzitsa malamulo anu.
30 Ndasankha njira ya choonadi;
    ndayika malamulo anu pa mtima panga.
31 Ndagwiritsitsa umboni wanu, Inu Yehova;
    musalole kuti ndichititsidwe manyazi.
32 Ndimathamanga mʼnjira ya malamulo anu,
    pakuti Inu mwamasula mtima wanga.

He

33 Yehova, phunzitseni kutsatira zophunzitsa zanu;
    ndipo ndidzazisunga mpaka kumapeto.
34 Mundipatse mtima womvetsa zinthu ndipo ndidzasunga malamulo anu
    ndi kuwamvera ndi mtima wanga wonse.
35 Munditsogolere mʼnjira ya malamulo anu,
    pakuti mʼmenemo ndimapezamo chikondwerero changa.
36 Tembenuzani mtima wanga kuti uzikonda malamulo anu,
    osati chuma.
37 Tembenuzani maso anga kuchoka ku zinthu zachabechabe;
    sungani moyo wanga monga mwa mawu anu.
38 Kwaniritsani lonjezo lanu kwa mtumiki wanu,
    kuti Inu muopedwe.
39 Mundichotsere chipongwe chimene ndikuchiopa,
    pakuti malamulo anu ndi abwino.
40 Taonani, ndimalakalakatu malangizo anu!
    Sungani moyo wanga mʼchilungamo chanu.

Wawi

41 Chikondi chanu chosasinthika chibwere kwa ine, Inu Yehova,
    chipulumutso chanu monga mwa lonjezo lanu;
42 ndipo ndidzayankha amene amandinyoza,
    popeza ndimadalira mawu anu.
43 Musakwatule mawu a choonadi mʼkamwa mwanga,
    pakuti ndakhazikitsa chiyembekezo changa mʼmalamulo anu.
44 Ndidzasunga malamulo anu nthawi zonse,
    ku nthawi za nthawi.
45 Ndidzayendayenda mwaufulu,
    chifukwa ndinafunafuna malangizo anu.
46 Ndidzayankhula za umboni wanu pamaso pa mfumu
    ndipo sindidzachititsidwa manyazi,
47 popeza ndimakondwera ndi malamulo anu
    chifukwa ndimawakonda.
48 Ndikweza manja anga ku malamulo anu, ku malamulo amene ndimawakonda,
    ndipo ndimalingalira malangizo anu.

Zayini

49 Kumbukirani mawu anu kwa mtumiki wanu,
    popeza mwandipatsa chiyembekezo.
50 Chitonthozo changa pa masautso anga ndi ichi:
    lonjezo lanu limasunga moyo wanga.
51 Odzikuza amandinyoza popanda chowaletsa,
    koma sindichoka pa malamulo anu.
52 Ndimakumbukira malamulo anu Yehova akalekale,
    ndipo mwa iwo ndimapeza chitonthozo.
53 Ndayipidwa kwambiri chifukwa cha oyipa
    amene ataya malamulo anu.
54 Zophunzitsa zanu ndi mitu ya nyimbo yanga
    kulikonse kumene ndigonako.
55 Usiku ndimakumbukira dzina lanu Yehova,
    ndipo ndidzasunga malamulo anu.
56 Ichi ndicho ndakhala ndikuchita:
    ndimasunga malangizo anu.

Heti

57 Yehova, Inu ndiye gawo langa;
    ndalonjeza kumvera mawu anu.
58 Ndimafunafuna nkhope yanu ndi mtima wanga wonse;
    mundikomere mtima monga mwa lonjezo lanu.
59 Ndinalingalira za njira zanga
    ndipo ndatembenuza mayendedwe anga kutsatira umboni wanu.
60 Ndidzafulumira ndipo sindidzazengereza
    kumvera malamulo anu.
61 Ngakhale oyipa andimange ndi zingwe,
    sindidzayiwala lamulo lanu.
62 Ndimadzuka pakati pa usiku kuyamika Inu
    chifukwa cha malamulo anu olungama.
63 Ine ndine bwenzi la onse amene amakukondani,
    kwa onse amene amatsatira malangizo anu.
64 Dziko lapansi ladzaza ndi chikondi chanu chosasinthika,
    phunzitseni malamulo anu.

Teti

65 Inu Yehova, chitirani chabwino mtumiki wanu
    molingana ndi mawu anu.
66 Phunzitseni nzeru ndi chiweruzo chabwino,
    pakuti ndimakhulupirira malamulo anu.
67 Ndisanayambe kuzunzika ndinasochera,
    koma tsopano ndimamvera mawu anu.
68 Inu ndinu abwino ndipo zimene mumachita ndi zabwino;
    phunzitseni malamulo anu.
69 Ngakhale odzikuza andipaka mabodza,
    ine ndimasunga malangizo anu ndi mtima wanga wonse.
70 Mitima yawo ndi yowuma ndi yosakhudzidwa,
    koma ine ndimakondwera ndi malamulo anu.
71 Ndi bwino kuti ndinasautsidwa
    kuti ndithe kuphunzira malamulo anu.
72 Lamulo lochokera mʼkamwa mwanu limandikomera kwambiri
    kuposa ndalama zambirimbiri za siliva ndi golide.

Yodi

73 Manja anu anandilenga ndi kundiwumba;
    patseni nzeru zomvetsa zinthu kuti ndiphunzire malamulo anu.
74 Iwo amene amakuopani akondwere akandiona,
    chifukwa chiyembekezo changa chili mʼmawu anu.
75 Ine ndikudziwa, Inu Yehova, kuti malamulo anu ndi olungama
    ndipo mwandizunza chifukwa cha kukhulupirika kwanu.
76 Chikondi chanu chosasinthika chikhale chitonthozo changa,
    molingana ndi lonjezo lanu kwa mtumiki wanu.
77 Chifundo chanu chindifikire kuti ndikhale ndi moyo,
    popeza malamulo anu ndiye chikondwerero changa.
78 Odzikuza achititsidwe manyazi chifukwa cha kundilakwira popanda chifukwa;
    koma ine ndidzalingalira malangizo anu.
79 Iwo amene amakuopani atembenukire kwa ine,
    iwo amene amamvetsetsa umboni wanu.
80 Mtima wanga ukhale wopanda cholakwa pa chiphunzitso chanu
    kuti ndisachititsidwe manyazi.

Kafu

81 Moyo wanga wafowoka ndi kufunafuna chipulumutso chanu,
    koma chiyembekezo changa chili mʼmawu anu.
82 Maso anga alefuka pofunafuna lonjezo lanu;
    Ine ndikuti, “Kodi mudzanditonthoza liti?”
83 Ngakhale ndili ngati thumba lachikopa la vinyo pa utsi
    sindiyiwala zophunzitsa zanu.
84 Kodi mtumiki wanu ayenera kudikira mpaka liti?
    Kodi mudzawalanga liti amene amandizunza?
85 Anthu osalabadira za Mulungu,
    odzikuza amandikumbira dzenje motsutsana ndi malamulo anu.
86 Malamulo anu onse ndi odalirika;
    thandizeni, pakuti anthu akundizunza popanda chifukwa.
87 Iwo anatsala pangʼono kundichotsa pa dziko lapansi
    koma sindinataye malangizo anu.
88 Sungani moyo wanga molingana ndi chikondi chanu chosasinthika,
    ndipo ndidzamvera umboni wa pakamwa panu.

Lamedi

89 Mawu anu Yehova ndi amuyaya;
    akhazikika kumwambako.
90 Kukhulupirika kwanu kumakhala mpaka ku mibado yonse;
    Inu munakhazikitsa dziko lapansi ndipo lilipobe.
91 Malamulo anu alipobe mpaka lero lino,
    pakuti zinthu zonse zimatumikira Inu.
92 Malamulo anu akanapanda kukhala chikondwerero changa,
    ndikanawonongeka mʼmasautso anga.
93 Ine sindidzayiwala konse malangizo anu,
    pakuti ndi malangizo anuwo munasunga moyo wanga.
94 Ndine wanu, ndipulumutseni;
    pakuti ndasamala malangizo anu.
95 Anthu oyipa akudikira kuti andiwononge,
    koma ndidzalingalira umboni wanu.
96 Ndadziwa kuti zinthu zonse zili ndi malire,
    koma malamulo anu alibe malire konse.

Memu

97 Ndithu, ine ndimakonda malamulo anu!
    Ndimalingaliramo tsiku lonse.
98 Malamulo anu amachititsa kuti ndikhale wanzeru kuposa adani anga,
    popeza malamulowo ali ndi ine nthawi zonse.
99 Ndimamvetsa zinthu kwambiri kuposa aphunzitsi anga onse
    popeza ndimalingalira umboni wanu.
100 Ndili ndi nzeru zochuluka zomvetsera zinthu kuposa anthu okalamba,
    popeza ndimamvera malangizo anu.
101 Ndimaletsa miyendo yanga kuyenda mʼnjira iliyonse yoyipa
    kuti ndithe kumvera mawu anu.
102 Sindinapatuke kuchoka pa malamulo anu,
    pakuti Inu mwini munandiphunzitsa.
103 Mawu anu ndi otsekemera ndikawalawa,
    otsekemera kuposa uchi mʼkamwa mwanga!
104 Ndimapeza nzeru zodziwira zinthu kuchokera mʼmalangizo anu;
    kotero ndimadana ndi njira iliyonse yoyipa.

Nuni

105 Mawu anu ndi nyale ya kumapazi kwanga
    ndi kuwunika kwa pa njira yanga.
106 Ndalumbira ndipo ndatsimikiza,
    kuti ndidzatsatira malamulo anu olungama.
107 Ndazunzika kwambiri;
    Inu Yehova, sungani moyo wanga molingana ndi mawu anu.
108 Inu Yehova, landirani matamando aufulu ochokera pakamwa panga,
    ndipo ndiphunzitseni malamulo anu.
109 Ngakhale moyo wanga umakhala mʼzoopsa nthawi ndi nthawi,
    sindidzayiwala malamulo anu.
110 Anthu oyipa anditchera msampha,
    koma sindinasochere kuchoka pa malangizo anu.
111 Umboni wanu ndiye cholowa changa kwamuyaya;
    Iwo ndiye chimwemwe cha mtima wanga.
112 Mtima wanga wakhazikika pa kusunga zophunzitsa zanu
    mpaka kumapeto kwenikweni.

Samekhi

113 Ndimadana ndi anthu apawiripawiri,
    koma ndimakonda malamulo anu.
114 Inu ndinu pothawirapo panga ndi chishango changa;
    chiyembekezo changa chili mʼmawu anu.
115 Chokani kwa ine, inu anthu ochita zoyipa,
    kuti ndisunge malamulo a Mulungu wanga!
116 Mundichirikize molingana ndi lonjezo lanu, ndipo ndidzakhala ndi moyo;
    musalole kuti chiyembekezo changa chipite pachabe.
117 Gwirizizeni, ndipo ndidzapulumutsidwa;
    nthawi zonse ndidzasamalira zophunzitsa zanu.
118 Inu mumakana onse amene amasochera kuchoka pa zophunzitsa zanu,
    pakuti chinyengo chawo ndi chopanda phindu.
119 Anthu onse oyipa a pa dziko lapansi mumawayesa ngati zinthu zakudzala;
    nʼchifukwa chake ndimakonda umboni wanu.
120 Thupi langa limanjenjemera chifukwa cha kuopa Inu;
    ndimachita mantha ndi malamulo anu.

Ayini

121 Ndachita zolungama ndi zabwino;
    musandisiye mʼmanja mwa ondizunza.
122 Onetsetsani kuti mtumiki wanu akukhala bwino,
    musalole kuti anthu odzikuza andipondereze.
123 Maso anga alefuka, kufunafuna chipulumutso chanu,
    kufunafuna lonjezo lanu lolungama.
124 Muchite naye mtumiki wanu molingana ndi chikondi chanu chosasinthika,
    ndipo mundiphunzitse malamulo anu.
125 Ine ndine mtumiki wanu; patseni mzimu wondizindikiritsa,
    kuti ndimvetsetse umboni wanu.
126 Yehova, ndi nthawi yoti muchitepo kanthu;
    malamulo anu akuswedwa.
127 Chifukwa choti ndimakonda malamulo anu
    kuposa golide, kuposa golide woyengeka bwino,
128 ndiponso chifukwa choti ndimaona kuti malangizo anu onse ndi wowongoka,
    ndimadana ndi njira iliyonse yoyipa.

Pe

129 Maumboni anu ndi odabwitsa
    nʼchifukwa chake ndimawamvera.
130 Mawu anu akamaphunzitsidwa amapereka kuwunika;
    ngakhale anthu wamba amamvetsetsa.
131 Ndimatsekula pakamwa panga ndi kupuma wefuwefu,
    kufunafuna malamulo anu.
132 Tembenukirani kwa ine ndipo mundichitire chifundo,
    monga mumachitira nthawi zonse kwa iwo amene amakonda dzina lanu.
133 Tsogolerani mayendedwe anga molingana ndi mawu anu;
    musalole kuti tchimo lizindilamulira.
134 Ndiwomboleni mʼdzanja la anthu ondizunza,
    kuti ndithe kumvera malangizo anu.
135 Nkhope yanu iwalire mtumiki wanu
    ndipo mundiphunzitse malamulo anu.
136 Mitsinje ya misozi ikuyenda kuchoka mʼmaso mwanga,
    chifukwa anthu sakumvera malamulo anu.

Tsade

137 Yehova ndinu wolungama,
    ndipo malamulo anu ndi abwino.
138 Maumboni amene munatipatsa ndi olungama;
    ndi odalirika ndithu.
139 Ndikusautsidwa kwambiri mʼkati mwanga
    chifukwa adani anu amanyalanyaza mawu anu.
140 Mawu anu ndi woyera kwambiri
    nʼchifukwa chake mtumiki wanune ndimawakonda.
141 Ngakhale ndili wamngʼono ndi wonyozeka,
    sindiyiwala malangizo anu.
142 Chilungamo chanu nʼchamuyaya,
    ndipo malamulo anu nʼchoona.
143 Mavuto ndi masautso zandigwera,
    koma ndimakondwera ndi malamulo anu.
144 Umboni wanu ndi wabwino nthawi zonse;
    patseni nzeru zomvetsa zinthu kuti ine ndikhale ndi moyo.

Kofu

145 Ndimayitana ndi mtima wanga wonse; ndiyankheni Inu Yehova,
    ndipo ndidzamvera zophunzitsa zanu.
146 Ndikuyitana kwa Inu; pulumutseni
    ndipo ndidzasunga umboni wanu.
147 Ndimadzuka tambala asanalire kuti ndipemphe thandizo;
    chiyembekezo changa chili mʼmawu anu.
148 Maso anga amakhala chipenyere nthawi yonse ya usiku,
    kuti ndithe kulingalira malonjezo anu.
149 Imvani mawu anga molingana ndi chikondi chanu chosasinthika;
    Yehova sungani moyo wanga, molingana ndi malamulo anu.
150 Iwo amene amakonza njira zoyipa andiyandikira,
    koma ali kutali ndi malamulo anu.
151 Koma Inu Yehova muli pafupi,
    malamulo anu onse ndi woona.
152 Ndinaphunzira kalekale kuchokera mʼmaumboni anu
    kuti maumboni amene munakhazikitsawo ndi amuyaya.

Reshi

153 Yangʼanani masautso anga ndipo mundipulumutse,
    pakuti sindinayiwale malamulo anu.
154 Mundiyimirire pa mlandu wanga ndi kundiwombola;
    sungani moyo wanga molingana ndi lonjezo lanu.
155 Chipulumutso chili kutali ndi anthu oyipa,
    pakuti iwowo safunafuna zophunzitsa zanu.
156 Chifundo chanu Yehova nʼchachikulu;
    sungani moyo wanga molingana ndi malamulo anu.
157 Adani amene akundizunza ndi ambiri,
    koma ine sindinatembenuke kuchoka pa umboni wanu.
158 Ndimawayangʼana monyansidwa anthu opanda chikhulupiriro,
    popeza samvera mawu anu.
159 Onani momwe ndimakondera malangizo anu;
    sungani moyo wanga, Inu Yehova, molingana ndi chikondi chanu chosanthika.
160 Mawu anu onse ndi owona;
    malamulo anu onse olungama ndi amuyaya.

Sini ndi Shini

161 Olamulira amandizunza popanda chifukwa,
    koma mtima wanga umanjenjemera ndi mawu anu.
162 Ine ndimakondwa ndi lonjezo lanu,
    ngati munthu amene wapeza chuma chambiri.
163 Ndimadana ndi chinyengo, kwambiri ndimanyansidwa nacho,
    koma ndimakonda malamulo anu.
164 Ndimakutamandani kasanu ndi kawiri pa tsiku
    pakuti malamulo anu ndi olungama.
165 Amene amakonda malamulo anu ali ndi mtendere waukulu,
    ndipo palibe chimene chingawapunthwitse
166 Ndikudikira chipulumutso chanu, Inu Yehova,
    ndipo ndimatsatira malamulo anu.
167 Ndimamvera umboni wanu
    pakuti ndimawukonda kwambiri.
168 Ndimamvera malangizo anu ndi umboni wanu,
    pakuti njira zanga zonse ndi zodziwika pamaso panu.

Tawu

169 Kulira kwanga kufike pamaso panu Yehova;
    patseni nzeru zomvetsa zinthu molingana ndi mawu anu.
170 Kupempha kwanga kufike pamaso panu;
    pulumutseni molingana ndi lonjezo lanu.
171 Matamando asefukire pa milomo yanga,
    pakuti Inu mumandiphunzitsa malamulo anu.
172 Lilime langa liyimbe mawu anu,
    popeza malamulo anu onse ndi olungama.
173 Dzanja lanu likhale lokonzeka kundithandiza
    pakuti ndasankha malangizo anu.
174 Ndikufunitsitsa chipulumutso chanu Yehova,
    ndipo ndimakondwera ndi malamulo anu.
175 Loleni kuti ndikhale ndi moyo kuti ndikutamandeni,
    ndipo malamulo anu andichirikize.
176 Ndasochera ngati nkhosa yotayika,
    funafunani mtumiki wanu,
    pakuti sindinayiwale malamulo anu.

The Message

Psalm 119

11-8 You’re blessed when you stay on course,
    walking steadily on the road revealed by God.
You’re blessed when you follow his directions,
    doing your best to find him.
That’s right—you don’t go off on your own;
    you walk straight along the road he set.
You, God, prescribed the right way to live;
    now you expect us to live it.
Oh, that my steps might be steady,
    keeping to the course you set;
Then I’d never have any regrets
    in comparing my life with your counsel.
I thank you for speaking straight from your heart;
    I learn the pattern of your righteous ways.
I’m going to do what you tell me to do;
    don’t ever walk off and leave me.

9-16 How can a young person live a clean life?
    By carefully reading the map of your Word.
I’m single-minded in pursuit of you;
    don’t let me miss the road signs you’ve posted.
I’ve banked your promises in the vault of my heart
    so I won’t sin myself bankrupt.
Be blessed, God;
    train me in your ways of wise living.
I’ll transfer to my lips
    all the counsel that comes from your mouth;
I delight far more in what you tell me about living
    than in gathering a pile of riches.
I ponder every morsel of wisdom from you,
    I attentively watch how you’ve done it.
I relish everything you’ve told me of life,
    I won’t forget a word of it.

17-24 Be generous with me and I’ll live a full life;
    not for a minute will I take my eyes off your road.
Open my eyes so I can see
    what you show me of your miracle-wonders.
I’m a stranger in these parts;
    give me clear directions.
My soul is starved and hungry, ravenous!—
    insatiable for your nourishing commands.
And those who think they know so much,
    ignoring everything you tell them—let them have it!
Don’t let them mock and humiliate me;
    I’ve been careful to do just what you said.
While bad neighbors maliciously gossip about me,
    I’m absorbed in pondering your wise counsel.
Yes, your sayings on life are what give me delight;
    I listen to them as to good neighbors!

25-32 I’m feeling terrible—I couldn’t feel worse!
    Get me on my feet again. You promised, remember?
When I told my story, you responded;
    train me well in your deep wisdom.
Help me understand these things inside and out
    so I can ponder your miracle-wonders.
My sad life’s dilapidated, a falling-down barn;
    build me up again by your Word.
Barricade the road that goes Nowhere;
    grace me with your clear revelation.
I choose the true road to Somewhere,
    I post your road signs at every curve and corner.
I grasp and cling to whatever you tell me;
    God, don’t let me down!
I’ll run the course you lay out for me
    if you’ll just show me how.

33-40 God, teach me lessons for living
    so I can stay the course.
Give me insight so I can do what you tell me—
    my whole life one long, obedient response.
Guide me down the road of your commandments;
    I love traveling this freeway!
Give me a bent for your words of wisdom,
    and not for piling up loot.
Divert my eyes from toys and trinkets,
    invigorate me on the pilgrim way.
Affirm your promises to me—
    promises made to all who fear you.
Deflect the harsh words of my critics—
    but what you say is always so good.
See how hungry I am for your counsel;
    preserve my life through your righteous ways!

41-48 Let your love, God, shape my life
    with salvation, exactly as you promised;
Then I’ll be able to stand up to mockery
    because I trusted your Word.
Don’t ever deprive me of truth, not ever—
    your commandments are what I depend on.
Oh, I’ll guard with my life what you’ve revealed to me,
    guard it now, guard it ever;
And I’ll stride freely through wide open spaces
    as I look for your truth and your wisdom;
Then I’ll tell the world what I find,
    speak out boldly in public, unembarrassed.
I cherish your commandments—oh, how I love them!—
    relishing every fragment of your counsel.

49-56 Remember what you said to me, your servant—
    I hang on to these words for dear life!
These words hold me up in bad times;
    yes, your promises rejuvenate me.
The insolent ridicule me without mercy,
    but I don’t budge from your revelation.
I watch for your ancient landmark words,
    and know I’m on the right track.
But when I see the wicked ignore your directions,
    I’m beside myself with anger.
I set your instructions to music
    and sing them as I walk this pilgrim way.
I meditate on your name all night, God,
    treasuring your revelation, O God.
Still, I walk through a rain of derision
    because I live by your Word and counsel.

57-64 Because you have satisfied me, God, I promise
    to do everything you say.
I beg you from the bottom of my heart: smile,
    be gracious to me just as you promised.
When I took a long, careful look at your ways,
    I got my feet back on the trail you blazed.
I was up at once, didn’t drag my feet,
    was quick to follow your orders.
The wicked hemmed me in—there was no way out—
    but not for a minute did I forget your plan for me.
I get up in the middle of the night to thank you;
    your decisions are so right, so true—I can’t wait till morning!
I’m a friend and companion of all who fear you,
    of those committed to living by your rules.
Your love, God, fills the earth!
    Train me to live by your counsel.

65-72 Be good to your servant, God;
    be as good as your Word.
Train me in good common sense;
    I’m thoroughly committed to living your way.
Before I learned to answer you, I wandered all over the place,
    but now I’m in step with your Word.
You are good, and the source of good;
    train me in your goodness.
The godless spread lies about me,
    but I focus my attention on what you are saying;
They’re bland as a bucket of lard,
    while I dance to the tune of your revelation.
My troubles turned out all for the best—
    they forced me to learn from your textbook.
Truth from your mouth means more to me
    than striking it rich in a gold mine.

73-80 With your very own hands you formed me;
    now breathe your wisdom over me so I can understand you.
When they see me waiting, expecting your Word,
    those who fear you will take heart and be glad.
I can see now, God, that your decisions are right;
    your testing has taught me what’s true and right.
Oh, love me—and right now!—hold me tight!
    just the way you promised.
Now comfort me so I can live, really live;
    your revelation is the tune I dance to.
Let the fast-talking tricksters be exposed as frauds;
    they tried to sell me a bill of goods,
    but I kept my mind fixed on your counsel.
Let those who fear you turn to me
    for evidence of your wise guidance.
And let me live whole and holy, soul and body,
    so I can always walk with my head held high.

81-88 I’m homesick—longing for your salvation;
    I’m waiting for your word of hope.
My eyes grow heavy watching for some sign of your promise;
    how long must I wait for your comfort?
There’s smoke in my eyes—they burn and water,
    but I keep a steady gaze on the instructions you post.
How long do I have to put up with all this?
    How long till you haul my tormentors into court?
The arrogant godless try to throw me off track,
    ignorant as they are of God and his ways.
Everything you command is a sure thing,
    but they harass me with lies. Help!
They’ve pushed and pushed—they never let up—
    but I haven’t relaxed my grip on your counsel.
In your great love revive me
    so I can alertly obey your every word.

89-96 What you say goes, God,
    and stays, as permanent as the heavens.
Your truth never goes out of fashion;
    it’s as up-to-date as the earth when the sun comes up.
Your Word and truth are dependable as ever;
    that’s what you ordered—you set the earth going.
If your revelation hadn’t delighted me so,
    I would have given up when the hard times came.
But I’ll never forget the advice you gave me;
    you saved my life with those wise words.
Save me! I’m all yours.
    I look high and low for your words of wisdom.
The wicked lie in ambush to destroy me,
    but I’m only concerned with your plans for me.
I see the limits to everything human,
    but the horizons can’t contain your commands!

97-104 Oh, how I love all you’ve revealed;
    I reverently ponder it all the day long.
Your commands give me an edge on my enemies;
    they never become obsolete.
I’ve even become smarter than my teachers
    since I’ve pondered and absorbed your counsel.
I’ve become wiser than the wise old sages
    simply by doing what you tell me.
I watch my step, avoiding the ditches and ruts of evil
    so I can spend all my time keeping your Word.
I never make detours from the route you laid out;
    you gave me such good directions.
Your words are so choice, so tasty;
    I prefer them to the best home cooking.
With your instruction, I understand life;
    that’s why I hate false propaganda.

105-112 By your words I can see where I’m going;
    they throw a beam of light on my dark path.
I’ve committed myself and I’ll never turn back
    from living by your righteous order.
Everything’s falling apart on me, God;
    put me together again with your Word.
Festoon me with your finest sayings, God;
    teach me your holy rules.
My life is as close as my own hands,
    but I don’t forget what you have revealed.
The wicked do their best to throw me off track,
    but I don’t swerve an inch from your course.
I inherited your book on living; it’s mine forever—
    what a gift! And how happy it makes me!
I concentrate on doing exactly what you say—
    I always have and always will.

113-120 I hate the two-faced,
    but I love your clear-cut revelation.
You’re my place of quiet retreat;
    I wait for your Word to renew me.
Get out of my life, evildoers,
    so I can keep my God’s commands.
Take my side as you promised; I’ll live then for sure.
    Don’t disappoint all my grand hopes.
Stick with me and I’ll be all right;
    I’ll give total allegiance to your definitions of life.
Expose all who drift away from your sayings;
    their casual idolatry is lethal.
You reject earth’s wicked as so much rubbish;
    therefore I lovingly embrace everything you say.
I shiver in awe before you;
    your decisions leave me speechless with reverence.

121-128 I stood up for justice and the right;
    don’t leave me to the mercy of my oppressors.
Take the side of your servant, good God;
    don’t let the godless take advantage of me.
I can’t keep my eyes open any longer, waiting for you
    to keep your promise to set everything right.
Let your love dictate how you deal with me;
    teach me from your textbook on life.
I’m your servant—help me understand what that means,
    the inner meaning of your instructions.
It’s time to act, God;
    they’ve made a shambles of your revelation!
Yea-Saying God, I love what you command,
    I love it better than gold and gemstones;
Yea-Saying God, I honor everything you tell me,
    I despise every deceitful detour.

129-136 Every word you give me is a miracle word—
    how could I help but obey?
Break open your words, let the light shine out,
    let ordinary people see the meaning.
Mouth open and panting,
    I wanted your commands more than anything.
Turn my way, look kindly on me,
    as you always do to those who personally love you.
Steady my steps with your Word of promise
    so nothing malign gets the better of me.
Rescue me from the grip of bad men and women
    so I can live life your way.
Smile on me, your servant;
    teach me the right way to live.
I cry rivers of tears
    because nobody’s living by your book!

137-144 You are right and you do right, God;
    your decisions are right on target.
You rightly instruct us in how to live
    ever faithful to you.
My rivals nearly did me in,
    they persistently ignored your commandments.
Your promise has been tested through and through,
    and I, your servant, love it dearly.
I’m too young to be important,
    but I don’t forget what you tell me.
Your righteousness is eternally right,
    your revelation is the only truth.
Even though troubles came down on me hard,
    your commands always gave me delight.
The way you tell me to live is always right;
    help me understand it so I can live to the fullest.

145-152 I call out at the top of my lungs,
    God! Answer! I’ll do whatever you say.”
I called to you, “Save me
    so I can carry out all your instructions.”
I was up before sunrise,
    crying for help, hoping for a word from you.
I stayed awake all night,
    prayerfully pondering your promise.
In your love, listen to me;
    in your justice, God, keep me alive.
As those out to get me come closer and closer,
    they go farther and farther from the truth you reveal;
But you’re the closest of all to me, God,
    and all your judgments true.
I’ve known all along from the evidence of your words
    that you meant them to last forever.

153-160 Take a good look at my trouble, and help me—
    I haven’t forgotten your revelation.
Take my side and get me out of this;
    give me back my life, just as you promised.
“Salvation” is only gibberish to the wicked
    because they’ve never looked it up in your dictionary.
Your mercies, God, run into the billions;
    following your guidelines, revive me.
My antagonists are too many to count,
    but I don’t swerve from the directions you gave.
I took one look at the quitters and was filled with loathing;
    they walked away from your promises so casually!
Take note of how I love what you tell me;
    out of your life of love, prolong my life.
Your words all add up to the sum total: Truth.
    Your righteous decisions are eternal.

161-168 I’ve been slandered unmercifully by the politicians,
    but my awe at your words keeps me stable.
I’m ecstatic over what you say,
    like one who strikes it rich.
I hate lies—can’t stand them!—
    but I love what you have revealed.
Seven times each day I stop and shout praises
    for the way you keep everything running right.
For those who love what you reveal, everything fits—
    no stumbling around in the dark for them.
I wait expectantly for your salvation;
    God, I do what you tell me.
My soul guards and keeps all your instructions—
    oh, how much I love them!
I follow your directions, abide by your counsel;
    my life’s an open book before you.

169-176 Let my cry come right into your presence, God;
    provide me with the insight that comes only from your Word.
Give my request your personal attention,
    rescue me on the terms of your promise.
Let praise cascade off my lips;
    after all, you’ve taught me the truth about life!
And let your promises ring from my tongue;
    every order you’ve given is right.
Put your hand out and steady me
    since I’ve chosen to live by your counsel.
I’m homesick, God, for your salvation;
    I love it when you show yourself!
Invigorate my soul so I can praise you well,
    use your decrees to put iron in my soul.
And should I wander off like a lost sheep—seek me!
    I’ll recognize the sound of your voice.