Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 119

Alefu

1Odala ndi amene moyo wawo ulibe cholakwa,
    amene amayenda monga mwa malamulo a Yehova.
Odala ndi amene amasunga malamulo ake,
    amene amafunafuna Iyeyo ndi mtima wawo wonse.
Sachita cholakwa chilichonse;
    amayenda mʼnjira zake.
Inu mwapereka malangizo
    ndipo ayenera kutsatidwa kwathunthu.
Aa! Ndikanakonda njira zanga zikanakhala zokhazikika
    pa kumvera zophunzitsa zanu!
Pamenepo ine sindikanachititsidwa manyazi,
    poganizira malamulo anu onse.
Ndidzakutamandani ndi mtima wolungama,
    pamene ndikuphunzira malamulo anu olungama.
Ndidzamvera zophunzitsa zanu;
    musanditaye kwathunthu.

Beti

Kodi mnyamata angathe bwanji kuyeretsa mayendedwe ake?
    Akawasamala potsata mawu anu.
10 Ndimakufunafunani ndi mtima wanga wonse;
    musalole kuti ndisochere kuchoka pa malamulo anu.
11 Ndasunga mawu anu mu mtima mwanga
    kuti ndisakuchimwireni.
12 Mutamandike Inu Yehova;
    phunzitseni malamulo anu.
13 Ndi milomo yanga ndimafotokoza malamulo anu onse
    amene amachokera pakamwa panu.
14 Ndimakondwera potsatira malamulo anu
    monga momwe munthu amakondwera akakhala ndi chuma chambiri.
15 Ndimalingalira malangizo anu
    ndipo ndimaganizira njira zanu.
16 Ndimakondwera ndi malamulo anu;
    sindidzayiwala konse mawu anu.

Gimeli

17 Chitirani zokoma mtumiki wanu, ndipo ndidzakhala ndi moyo;
    kuti tsono ndisunge mawu anu.
18 Tsekulani maso anga kuti ndithe kuona
    zinthu zodabwitsa mʼmalamulo anu.
19 Ine ndine mlendo pa dziko lapansi;
    musandibisire malamulo anu.
20 Moyo wanga wafowoka polakalaka
    malamulo anu nthawi zonse.
21 Inu mumadzudzula onyada, otembereredwa,
    amene achoka pa malamulo anu.
22 Mundichotsere chitonzo ndi mnyozo
    pakuti ndimasunga malamulo anu.
23 Ngakhale mafumu akhale pamodzi kundinyoza,
    mtumiki wanu adzalingalirabe zophunzitsa zanu.
24 Malamulo anu amandikondweretsa;
    ndiwo amene amandilangiza.

Daleti

25 Moyo wanga wakangamira fumbi;
    tsitsimutseni molingana ndi mawu anu.
26 Ndinafotokoza njira zanga ndipo Inu munandiyankha;
    phunzitseni malamulo anu.
27 Mundidziwitse chiphunzitso cha malangizo anu;
    pamenepo ndidzalingalira zodabwitsa zanu.
28 Moyo wanga wafowoka ndi chisoni;
    limbikitseni monga mwa mawu anu.
29 Mundichotse mʼnjira zachinyengo;
    mundikomere mtima pondiphunzitsa malamulo anu.
30 Ndasankha njira ya choonadi;
    ndayika malamulo anu pa mtima panga.
31 Ndagwiritsitsa umboni wanu, Inu Yehova;
    musalole kuti ndichititsidwe manyazi.
32 Ndimathamanga mʼnjira ya malamulo anu,
    pakuti Inu mwamasula mtima wanga.

He

33 Yehova, phunzitseni kutsatira zophunzitsa zanu;
    ndipo ndidzazisunga mpaka kumapeto.
34 Mundipatse mtima womvetsa zinthu ndipo ndidzasunga malamulo anu
    ndi kuwamvera ndi mtima wanga wonse.
35 Munditsogolere mʼnjira ya malamulo anu,
    pakuti mʼmenemo ndimapezamo chikondwerero changa.
36 Tembenuzani mtima wanga kuti uzikonda malamulo anu,
    osati chuma.
37 Tembenuzani maso anga kuchoka ku zinthu zachabechabe;
    sungani moyo wanga monga mwa mawu anu.
38 Kwaniritsani lonjezo lanu kwa mtumiki wanu,
    kuti Inu muopedwe.
39 Mundichotsere chipongwe chimene ndikuchiopa,
    pakuti malamulo anu ndi abwino.
40 Taonani, ndimalakalakatu malangizo anu!
    Sungani moyo wanga mʼchilungamo chanu.

Wawi

41 Chikondi chanu chosasinthika chibwere kwa ine, Inu Yehova,
    chipulumutso chanu monga mwa lonjezo lanu;
42 ndipo ndidzayankha amene amandinyoza,
    popeza ndimadalira mawu anu.
43 Musakwatule mawu a choonadi mʼkamwa mwanga,
    pakuti ndakhazikitsa chiyembekezo changa mʼmalamulo anu.
44 Ndidzasunga malamulo anu nthawi zonse,
    ku nthawi za nthawi.
45 Ndidzayendayenda mwaufulu,
    chifukwa ndinafunafuna malangizo anu.
46 Ndidzayankhula za umboni wanu pamaso pa mfumu
    ndipo sindidzachititsidwa manyazi,
47 popeza ndimakondwera ndi malamulo anu
    chifukwa ndimawakonda.
48 Ndikweza manja anga ku malamulo anu, ku malamulo amene ndimawakonda,
    ndipo ndimalingalira malangizo anu.

Zayini

49 Kumbukirani mawu anu kwa mtumiki wanu,
    popeza mwandipatsa chiyembekezo.
50 Chitonthozo changa pa masautso anga ndi ichi:
    lonjezo lanu limasunga moyo wanga.
51 Odzikuza amandinyoza popanda chowaletsa,
    koma sindichoka pa malamulo anu.
52 Ndimakumbukira malamulo anu Yehova akalekale,
    ndipo mwa iwo ndimapeza chitonthozo.
53 Ndayipidwa kwambiri chifukwa cha oyipa
    amene ataya malamulo anu.
54 Zophunzitsa zanu ndi mitu ya nyimbo yanga
    kulikonse kumene ndigonako.
55 Usiku ndimakumbukira dzina lanu Yehova,
    ndipo ndidzasunga malamulo anu.
56 Ichi ndicho ndakhala ndikuchita:
    ndimasunga malangizo anu.

Heti

57 Yehova, Inu ndiye gawo langa;
    ndalonjeza kumvera mawu anu.
58 Ndimafunafuna nkhope yanu ndi mtima wanga wonse;
    mundikomere mtima monga mwa lonjezo lanu.
59 Ndinalingalira za njira zanga
    ndipo ndatembenuza mayendedwe anga kutsatira umboni wanu.
60 Ndidzafulumira ndipo sindidzazengereza
    kumvera malamulo anu.
61 Ngakhale oyipa andimange ndi zingwe,
    sindidzayiwala lamulo lanu.
62 Ndimadzuka pakati pa usiku kuyamika Inu
    chifukwa cha malamulo anu olungama.
63 Ine ndine bwenzi la onse amene amakukondani,
    kwa onse amene amatsatira malangizo anu.
64 Dziko lapansi ladzaza ndi chikondi chanu chosasinthika,
    phunzitseni malamulo anu.

Teti

65 Inu Yehova, chitirani chabwino mtumiki wanu
    molingana ndi mawu anu.
66 Phunzitseni nzeru ndi chiweruzo chabwino,
    pakuti ndimakhulupirira malamulo anu.
67 Ndisanayambe kuzunzika ndinasochera,
    koma tsopano ndimamvera mawu anu.
68 Inu ndinu abwino ndipo zimene mumachita ndi zabwino;
    phunzitseni malamulo anu.
69 Ngakhale odzikuza andipaka mabodza,
    ine ndimasunga malangizo anu ndi mtima wanga wonse.
70 Mitima yawo ndi yowuma ndi yosakhudzidwa,
    koma ine ndimakondwera ndi malamulo anu.
71 Ndi bwino kuti ndinasautsidwa
    kuti ndithe kuphunzira malamulo anu.
72 Lamulo lochokera mʼkamwa mwanu limandikomera kwambiri
    kuposa ndalama zambirimbiri za siliva ndi golide.

Yodi

73 Manja anu anandilenga ndi kundiwumba;
    patseni nzeru zomvetsa zinthu kuti ndiphunzire malamulo anu.
74 Iwo amene amakuopani akondwere akandiona,
    chifukwa chiyembekezo changa chili mʼmawu anu.
75 Ine ndikudziwa, Inu Yehova, kuti malamulo anu ndi olungama
    ndipo mwandizunza chifukwa cha kukhulupirika kwanu.
76 Chikondi chanu chosasinthika chikhale chitonthozo changa,
    molingana ndi lonjezo lanu kwa mtumiki wanu.
77 Chifundo chanu chindifikire kuti ndikhale ndi moyo,
    popeza malamulo anu ndiye chikondwerero changa.
78 Odzikuza achititsidwe manyazi chifukwa cha kundilakwira popanda chifukwa;
    koma ine ndidzalingalira malangizo anu.
79 Iwo amene amakuopani atembenukire kwa ine,
    iwo amene amamvetsetsa umboni wanu.
80 Mtima wanga ukhale wopanda cholakwa pa chiphunzitso chanu
    kuti ndisachititsidwe manyazi.

Kafu

81 Moyo wanga wafowoka ndi kufunafuna chipulumutso chanu,
    koma chiyembekezo changa chili mʼmawu anu.
82 Maso anga alefuka pofunafuna lonjezo lanu;
    Ine ndikuti, “Kodi mudzanditonthoza liti?”
83 Ngakhale ndili ngati thumba lachikopa la vinyo pa utsi
    sindiyiwala zophunzitsa zanu.
84 Kodi mtumiki wanu ayenera kudikira mpaka liti?
    Kodi mudzawalanga liti amene amandizunza?
85 Anthu osalabadira za Mulungu,
    odzikuza amandikumbira dzenje motsutsana ndi malamulo anu.
86 Malamulo anu onse ndi odalirika;
    thandizeni, pakuti anthu akundizunza popanda chifukwa.
87 Iwo anatsala pangʼono kundichotsa pa dziko lapansi
    koma sindinataye malangizo anu.
88 Sungani moyo wanga molingana ndi chikondi chanu chosasinthika,
    ndipo ndidzamvera umboni wa pakamwa panu.

Lamedi

89 Mawu anu Yehova ndi amuyaya;
    akhazikika kumwambako.
90 Kukhulupirika kwanu kumakhala mpaka ku mibado yonse;
    Inu munakhazikitsa dziko lapansi ndipo lilipobe.
91 Malamulo anu alipobe mpaka lero lino,
    pakuti zinthu zonse zimatumikira Inu.
92 Malamulo anu akanapanda kukhala chikondwerero changa,
    ndikanawonongeka mʼmasautso anga.
93 Ine sindidzayiwala konse malangizo anu,
    pakuti ndi malangizo anuwo munasunga moyo wanga.
94 Ndine wanu, ndipulumutseni;
    pakuti ndasamala malangizo anu.
95 Anthu oyipa akudikira kuti andiwononge,
    koma ndidzalingalira umboni wanu.
96 Ndadziwa kuti zinthu zonse zili ndi malire,
    koma malamulo anu alibe malire konse.

Memu

97 Ndithu, ine ndimakonda malamulo anu!
    Ndimalingaliramo tsiku lonse.
98 Malamulo anu amachititsa kuti ndikhale wanzeru kuposa adani anga,
    popeza malamulowo ali ndi ine nthawi zonse.
99 Ndimamvetsa zinthu kwambiri kuposa aphunzitsi anga onse
    popeza ndimalingalira umboni wanu.
100 Ndili ndi nzeru zochuluka zomvetsera zinthu kuposa anthu okalamba,
    popeza ndimamvera malangizo anu.
101 Ndimaletsa miyendo yanga kuyenda mʼnjira iliyonse yoyipa
    kuti ndithe kumvera mawu anu.
102 Sindinapatuke kuchoka pa malamulo anu,
    pakuti Inu mwini munandiphunzitsa.
103 Mawu anu ndi otsekemera ndikawalawa,
    otsekemera kuposa uchi mʼkamwa mwanga!
104 Ndimapeza nzeru zodziwira zinthu kuchokera mʼmalangizo anu;
    kotero ndimadana ndi njira iliyonse yoyipa.

Nuni

105 Mawu anu ndi nyale ya kumapazi kwanga
    ndi kuwunika kwa pa njira yanga.
106 Ndalumbira ndipo ndatsimikiza,
    kuti ndidzatsatira malamulo anu olungama.
107 Ndazunzika kwambiri;
    Inu Yehova, sungani moyo wanga molingana ndi mawu anu.
108 Inu Yehova, landirani matamando aufulu ochokera pakamwa panga,
    ndipo ndiphunzitseni malamulo anu.
109 Ngakhale moyo wanga umakhala mʼzoopsa nthawi ndi nthawi,
    sindidzayiwala malamulo anu.
110 Anthu oyipa anditchera msampha,
    koma sindinasochere kuchoka pa malangizo anu.
111 Umboni wanu ndiye cholowa changa kwamuyaya;
    Iwo ndiye chimwemwe cha mtima wanga.
112 Mtima wanga wakhazikika pa kusunga zophunzitsa zanu
    mpaka kumapeto kwenikweni.

Samekhi

113 Ndimadana ndi anthu apawiripawiri,
    koma ndimakonda malamulo anu.
114 Inu ndinu pothawirapo panga ndi chishango changa;
    chiyembekezo changa chili mʼmawu anu.
115 Chokani kwa ine, inu anthu ochita zoyipa,
    kuti ndisunge malamulo a Mulungu wanga!
116 Mundichirikize molingana ndi lonjezo lanu, ndipo ndidzakhala ndi moyo;
    musalole kuti chiyembekezo changa chipite pachabe.
117 Gwirizizeni, ndipo ndidzapulumutsidwa;
    nthawi zonse ndidzasamalira zophunzitsa zanu.
118 Inu mumakana onse amene amasochera kuchoka pa zophunzitsa zanu,
    pakuti chinyengo chawo ndi chopanda phindu.
119 Anthu onse oyipa a pa dziko lapansi mumawayesa ngati zinthu zakudzala;
    nʼchifukwa chake ndimakonda umboni wanu.
120 Thupi langa limanjenjemera chifukwa cha kuopa Inu;
    ndimachita mantha ndi malamulo anu.

Ayini

121 Ndachita zolungama ndi zabwino;
    musandisiye mʼmanja mwa ondizunza.
122 Onetsetsani kuti mtumiki wanu akukhala bwino,
    musalole kuti anthu odzikuza andipondereze.
123 Maso anga alefuka, kufunafuna chipulumutso chanu,
    kufunafuna lonjezo lanu lolungama.
124 Muchite naye mtumiki wanu molingana ndi chikondi chanu chosasinthika,
    ndipo mundiphunzitse malamulo anu.
125 Ine ndine mtumiki wanu; patseni mzimu wondizindikiritsa,
    kuti ndimvetsetse umboni wanu.
126 Yehova, ndi nthawi yoti muchitepo kanthu;
    malamulo anu akuswedwa.
127 Chifukwa choti ndimakonda malamulo anu
    kuposa golide, kuposa golide woyengeka bwino,
128 ndiponso chifukwa choti ndimaona kuti malangizo anu onse ndi wowongoka,
    ndimadana ndi njira iliyonse yoyipa.

Pe

129 Maumboni anu ndi odabwitsa
    nʼchifukwa chake ndimawamvera.
130 Mawu anu akamaphunzitsidwa amapereka kuwunika;
    ngakhale anthu wamba amamvetsetsa.
131 Ndimatsekula pakamwa panga ndi kupuma wefuwefu,
    kufunafuna malamulo anu.
132 Tembenukirani kwa ine ndipo mundichitire chifundo,
    monga mumachitira nthawi zonse kwa iwo amene amakonda dzina lanu.
133 Tsogolerani mayendedwe anga molingana ndi mawu anu;
    musalole kuti tchimo lizindilamulira.
134 Ndiwomboleni mʼdzanja la anthu ondizunza,
    kuti ndithe kumvera malangizo anu.
135 Nkhope yanu iwalire mtumiki wanu
    ndipo mundiphunzitse malamulo anu.
136 Mitsinje ya misozi ikuyenda kuchoka mʼmaso mwanga,
    chifukwa anthu sakumvera malamulo anu.

Tsade

137 Yehova ndinu wolungama,
    ndipo malamulo anu ndi abwino.
138 Maumboni amene munatipatsa ndi olungama;
    ndi odalirika ndithu.
139 Ndikusautsidwa kwambiri mʼkati mwanga
    chifukwa adani anu amanyalanyaza mawu anu.
140 Mawu anu ndi woyera kwambiri
    nʼchifukwa chake mtumiki wanune ndimawakonda.
141 Ngakhale ndili wamngʼono ndi wonyozeka,
    sindiyiwala malangizo anu.
142 Chilungamo chanu nʼchamuyaya,
    ndipo malamulo anu nʼchoona.
143 Mavuto ndi masautso zandigwera,
    koma ndimakondwera ndi malamulo anu.
144 Umboni wanu ndi wabwino nthawi zonse;
    patseni nzeru zomvetsa zinthu kuti ine ndikhale ndi moyo.

Kofu

145 Ndimayitana ndi mtima wanga wonse; ndiyankheni Inu Yehova,
    ndipo ndidzamvera zophunzitsa zanu.
146 Ndikuyitana kwa Inu; pulumutseni
    ndipo ndidzasunga umboni wanu.
147 Ndimadzuka tambala asanalire kuti ndipemphe thandizo;
    chiyembekezo changa chili mʼmawu anu.
148 Maso anga amakhala chipenyere nthawi yonse ya usiku,
    kuti ndithe kulingalira malonjezo anu.
149 Imvani mawu anga molingana ndi chikondi chanu chosasinthika;
    Yehova sungani moyo wanga, molingana ndi malamulo anu.
150 Iwo amene amakonza njira zoyipa andiyandikira,
    koma ali kutali ndi malamulo anu.
151 Koma Inu Yehova muli pafupi,
    malamulo anu onse ndi woona.
152 Ndinaphunzira kalekale kuchokera mʼmaumboni anu
    kuti maumboni amene munakhazikitsawo ndi amuyaya.

Reshi

153 Yangʼanani masautso anga ndipo mundipulumutse,
    pakuti sindinayiwale malamulo anu.
154 Mundiyimirire pa mlandu wanga ndi kundiwombola;
    sungani moyo wanga molingana ndi lonjezo lanu.
155 Chipulumutso chili kutali ndi anthu oyipa,
    pakuti iwowo safunafuna zophunzitsa zanu.
156 Chifundo chanu Yehova nʼchachikulu;
    sungani moyo wanga molingana ndi malamulo anu.
157 Adani amene akundizunza ndi ambiri,
    koma ine sindinatembenuke kuchoka pa umboni wanu.
158 Ndimawayangʼana monyansidwa anthu opanda chikhulupiriro,
    popeza samvera mawu anu.
159 Onani momwe ndimakondera malangizo anu;
    sungani moyo wanga, Inu Yehova, molingana ndi chikondi chanu chosanthika.
160 Mawu anu onse ndi owona;
    malamulo anu onse olungama ndi amuyaya.

Sini ndi Shini

161 Olamulira amandizunza popanda chifukwa,
    koma mtima wanga umanjenjemera ndi mawu anu.
162 Ine ndimakondwa ndi lonjezo lanu,
    ngati munthu amene wapeza chuma chambiri.
163 Ndimadana ndi chinyengo, kwambiri ndimanyansidwa nacho,
    koma ndimakonda malamulo anu.
164 Ndimakutamandani kasanu ndi kawiri pa tsiku
    pakuti malamulo anu ndi olungama.
165 Amene amakonda malamulo anu ali ndi mtendere waukulu,
    ndipo palibe chimene chingawapunthwitse
166 Ndikudikira chipulumutso chanu, Inu Yehova,
    ndipo ndimatsatira malamulo anu.
167 Ndimamvera umboni wanu
    pakuti ndimawukonda kwambiri.
168 Ndimamvera malangizo anu ndi umboni wanu,
    pakuti njira zanga zonse ndi zodziwika pamaso panu.

Tawu

169 Kulira kwanga kufike pamaso panu Yehova;
    patseni nzeru zomvetsa zinthu molingana ndi mawu anu.
170 Kupempha kwanga kufike pamaso panu;
    pulumutseni molingana ndi lonjezo lanu.
171 Matamando asefukire pa milomo yanga,
    pakuti Inu mumandiphunzitsa malamulo anu.
172 Lilime langa liyimbe mawu anu,
    popeza malamulo anu onse ndi olungama.
173 Dzanja lanu likhale lokonzeka kundithandiza
    pakuti ndasankha malangizo anu.
174 Ndikufunitsitsa chipulumutso chanu Yehova,
    ndipo ndimakondwera ndi malamulo anu.
175 Loleni kuti ndikhale ndi moyo kuti ndikutamandeni,
    ndipo malamulo anu andichirikize.
176 Ndasochera ngati nkhosa yotayika,
    funafunani mtumiki wanu,
    pakuti sindinayiwale malamulo anu.

Korean Living Bible

시편 119

여호와의 말씀

1흠 없이
여호와의 법대로
사는 자는 복이 있다.
여호와의 명령에 순종하고
그를 진심으로 찾는 자는
복이 있다.
그들은 악한 짓을 하지 않고
여호와의 뜻대로 사는 자들이다.
여호와여, 주는 우리에게
주의 법을 주시고
그것을 충실히 지키라고
말씀하셨습니다.
그러므로 내가 주의 법을 지키는 데
성실하게 하소서.
내가 주의 모든 명령을 잘 살피면
수치를 당하지 않을 것입니다.
내가 주의 의로운 [a]법을 배울 때
순수한 마음으로
주께 감사하겠습니다.
내가 주의 법에 순종하겠습니다.
나를 아주 버리지 마소서.

청년이 어떻게 깨끗한 마음으로
살 수 있겠습니까?
다만 주의 말씀에 따라
사는 길밖에 없습니다.
10 내가 진심으로 주를 찾았으니
주의 계명에서 떠나지 않게 하소서.
11 내가 주께 범죄하지 않으려고
주의 말씀을
내 마음에 간직하였습니다.
12 찬양을 받으실 여호와여,
주의 법도를 나에게 가르치소서.
13 내가 주의 모든 법을
큰 소리로 낭독하며
14 주의 명령에 따르는 일을
많은 재산을 소유하는 것보다
더 즐거워합니다.
15 내가 주의 교훈을 묵상하며
주의 가르치심을
신중하게 살핍니다.
16 내가 주의 법을 즐거워하고
주의 말씀을 잊지 않겠습니다.

17 주의 종에게 은혜를 베푸소서.
그러면 내가 살아서
주의 말씀을 지키겠습니다.
18 내 눈을 열어 주의 법에서
놀라운 진리를 보게 하소서
19 나는 이 땅의 나그네에 불과합니다.
주의 계명을 나에게 숨기지 마소서.
20 내가 항상 주의 법을
사모하다가 지칩니다.
21 주는 교만하여 저주받은 자와
주의 명령에 불순종하는 자를
책망하십니다.
22 내가 주의 말씀을 지켰으니
내가 조소와 멸시를
당하지 않게 하소서.
23 통치자들이 함께 앉아
나를 칠 음모를 꾸미고 있으나
나는 주의 말씀을 묵상합니다.
24 주의 교훈은 나의 즐거움이요
나의 상담자입니다.

25 [b]내가 완전히 낙심하여
죽게 되었습니다.
주의 말씀으로 나를 새롭게 하소서.
26 내가 행한 일을 다 고백했을 때
주는 나에게 응답하셨습니다.
이제 주의 법을 나에게 가르치소서.
27 나에게 주의 교훈의 가르침을
깨닫게 하소서.
그러면 내가 주의 놀라운 일을
묵상하겠습니다.
28 내 영혼이 슬픔으로 지쳤습니다.
주의 말씀으로 나에게 힘을 주소서.
29 나를 잘못된 길에서 지키시고
나에게 주의 법을 가르치심으로
은혜를 베푸소서.
30 내가 진리의 길을 택하고
주의 법을 내 앞에 두었습니다.
31 내가 [c]주의 교훈을
철저하게 따랐으니
여호와여, 내가
수치를 당하지 않게 하소서.
32 주께서 내 마음을 넓히시면
내가 주의 명령을
힘써 지키겠습니다.

33 여호와여, 주의 법도를
나에게 가르치소서.
내가 평생 그것을 지키겠습니다.
34 나에게 깨달음을 주소서.
내가 주의 법에 순종하며
최선을 다해 그것을 지키겠습니다.
35 주의 명령에 순종하는 길로
나를 인도하소서.
내가 그것을 기뻐합니다.

36 내 마음이
주의 말씀으로 향하게 하시고
이기적인 욕심으로
치우치지 않게 하소서.
37 내 눈을 돌이켜
헛된 것을 보지 않게 하시고
주의 말씀으로
내 삶을 새롭게 하소서.
38 주의 종에게
주의 약속을 이행하셔서
두려운 마음으로
주를 섬기게 하소서.
39 내가 두려워하는 수치를
떠나게 하소서.
주의 법은 훌륭합니다.
40 내가 주의 교훈을 사모합니다.
주의 의로 나를 새롭게 하소서.

41 여호와여, 주께서 얼마나 나를
사랑하는지 보여 주시고
주의 약속대로 나를 구원하소서.
42 그러면 나를 모욕하는 자에게
내가 대답할 수 있을 것입니다.
나는 주의 말씀을 신뢰합니다.
43 진리의 말씀이 언제나 내 입에서
떠나지 않게 하소서.
내가 희망을 주의 법에 두었습니다.
44 내가 주의 율법을 항상
변함없이 지키겠습니다.
45 내가 주의 교훈을 따랐으니
참 자유 가운데서 살 것입니다.
46 내가 왕들에게 주의 법을 선포해도
수치를 당하지 않을 것입니다.
47 내가 주의 명령을 사랑하므로
그것을 지키는 데에
기쁨을 느낍니다.
48 내가 주의 계명을
소중히 여기고 사랑하며
주의 교훈을 묵상하겠습니다.

49 주의 종에게 하신 약속을
기억하소서.
주는 나에게 희망을 주셨습니다.
50 주의 말씀이 나에게
생명을 주었으므로
내가 고통 가운데서도
위로를 받습니다.
51 교만한 자들이
언제나 나를 조롱하여도
나는 주의 법을 떠나지 않습니다.
52 여호와여, 내가
주의 옛 법을 기억하고
위로를 받습니다.
53 주의 율법을 어기는 악인들 때문에
분개한 마음을 금할 수가 없습니다.
54 잠시 나그네로 사는
이 지상 생활에서
주의 법은 내 노래가 되었습니다.
55 여호와여, 내가 밤에도
주의 이름을 기억하고
주의 법을 [d]생각합니다.
56 주의 명령에 순종하는 이것이
나에게는 큰 축복입니다.

57 여호와여, 주는
내가 필요로 하는 전체이므로
내가 주의 말씀에 순종하기로
약속하였습니다.
58 내가 진심으로
주의 은혜를 구했으니
주의 약속대로
나를 불쌍히 여기소서.
59 내가 내 행위를 생각하고
마음을 돌이켜
주의 교훈을 따르기로 하였습니다.
60 내가 지체하지 않고 신속하게
주의 명령에 순종하겠습니다.
61 악인들이 나를 잡을 덫을 놓았으나
나는 주의 법을 잊지 않았습니다.
62 내가 밤중에 일어나
주의 의로운 법에 대하여
주께 감사하겠습니다.
63 나는 주를 두려워하며
주의 교훈을 따르는
모든 자들의 친구입니다.
64 여호와여, 땅이
주의 사랑으로 충만합니다.
주의 법을 나에게
가르치소서.

65 여호와여, 주는 주의 말씀대로
주의 종에게 은혜를 베푸셨습니다.
66 내가 주의 명령을 신뢰합니다.
훌륭한 판단력과
지식을 나에게 주소서.
67 주께서 나를 벌하시기 전에는
내가 곧잘 잘못된 길로 갔으나
이제는 내가 주의 말씀을 지킵니다.
68 주는 선하시고
주께서 행하시는 일도 선합니다.
나에게 주의 법을 가르치소서.
69 교만한 자들이 거짓말로
나를 괴롭히고 있으나
내가 최선을 다해
주의 법을 지키겠습니다.
70 그들의 마음은 둔하고 무감각하나
나는 주의 법을 즐거워합니다.
71 주의 벌을 받아
내가 고난을 당한 것이
나에게 유익이 되었으니
내가 이것 때문에
주의 법을 배우게 되었습니다.
72 주께서 주신 법은
나에게 천금보다 더 소중합니다.

73 주께서 나를 만들어 세우셨으니
이제 주의 법을 배울 수 있도록
깨닫는 마음을 나에게 주소서.
74 주를 두려워하는 자들이
내가 주의 말씀을
신뢰하는 것을 보고
기뻐할 것입니다.
75 여호와여, 나는
주의 판단이 의로운 것과
나를 벌하신 것이 주의 신실하심
때문이라는 것을 압니다.
76 주의 종에게 약속하신 대로
주의 한결같은 사랑이
나의 위로가 되게 하소서.
77 내가 살 수 있도록
나를 불쌍히 여기소서.
주의 법은 나의 즐거움입니다.
78 교만한 자들이 이유 없이
나를 비난한 일에 대하여
수치를 당하게 하소서.
그러나 나는 주의 교훈을
묵상할 것입니다.
79 주를 두려워하며
주의 법을 아는 자들이
다 나에게 돌아오게 하소서.
80 주의 법을 대하는 내 마음이
흠이 없게 하셔서
내가 수치를 당하지 않게 하소서.

81 내가 주의 구원을
사모하다가 지쳤으나
그래도 나는 주의 말씀을
신뢰합니다.
82 내가 “주는 언제나 나를
위로하시겠습니까?”
하고 주의 약속이
이루어지기를 기다리다가
내 눈이 피로해졌습니다.
83 불에 오그라든 가죽 부대처럼
내가 쓸모없는 자가 되었으나
그래도 나는 주의 법을
잊지 않고 있습니다.
84 내가 언제까지 기다려야 합니까?
나를 핍박하는 자들을
주께서 언제 벌하시겠습니까?
85 주의 법을 지키지 않는
교만한 자들이
나를 잡으려고 함정을 팠습니다.
86 주의 계명은 모두 신뢰할 만합니다.
나를 도우소서.
사람들이 이유 없이
나를 핍박하고 있습니다.
87 그들이 나를
거의 죽이다시피 했으나
나는 주의 교훈을
버리지 않았습니다.
88 주의 사랑으로
나를 다시 살려 주소서.
그러면 내가 계속
주의 법을 지키겠습니다.

89 여호와여, 주의 말씀이
영원하여 하늘에 굳게 섰으니
90 주의 성실하심은 대대에 이릅니다.
주께서 땅을 세우셨으므로
땅이 항상 그대로 있습니다.
91 주의 명령에 따라 천지가
오늘날까지 그대로 있는 것은
만물이 주의 종이기 때문입니다.
92 주의 법이
내 기쁨이 되지 않았더라면
나는 고통 가운데서
죽었을 것입니다.
93 주의 교훈이 내 삶을
새롭게 하였으므로
내가 결코
이것을 잊지 않겠습니다.
94 나는 주의 것이니
나를 구원하소서.
나는 주의 법을 따라 살려고
노력하였습니다.
95 악인들이 나를 죽일
기회를 찾고 있으나
나는 주의 법을
묵상하겠습니다.
96 아무리 완전한 것도
그 한계가 있으나
주의 말씀은 한이 없습니다.

97 내가 주의 법을 한없이 사랑하여
그것을 하루 종일 묵상합니다.
98 주의 계명이
항상 나에게 있으므로
그것이 나를 내 원수보다
지혜롭게 합니다.
99 내가 주의 교훈을 묵상하므로
내가 나의 모든 스승들보다
더 많은 것을 이해하며
100 내가 주의 법을 지키므로
노인들보다 더 지혜로운
사람이 되었습니다.
101 내가 주의 말씀을 지키려고
악한 길로 가지 않았습니다.
102 주께서 나를 가르치셨으므로
내가 주의 법을
떠나지 않았습니다.
103 주의 말씀의 맛이 얼마나 단지
내 입에 꿀보다 더 답니다.
104 주의 교훈으로
내가 지혜를 얻었으므로
내가 거짓된 행위를
다 미워합니다.
105 주의 말씀은
나를 안내하는 등불이며
내 길을 비춰 주는 빛입니다.
106 내가 이미 맹세했지만
주의 의로운 법을 지키기로
내가 다시 약속합니다.
107 내가 많은 고통을 당하고 있으니
여호와여, 주께서 약속하신 대로
나를 다시 살려 주소서.
108 여호와여, [e]내 감사의
기도를 받으시고
나에게 주의 법을 가르치소서.
109 내가 항상
생명의 위협을 당하지만
주의 법을 잊지 않고 있습니다.
110 악인들이 나를 잡으려고
덫을 놓았으나
나는 주의 교훈을
떠나지 않았습니다.
111 주의 말씀은
나의 영원한 재산이며
내 마음의 기쁨입니다.
112 나는 죽을 때까지
주의 법을 지키기로
결심하였습니다.

113 나는 두 마음을
품는 자를 미워하고
주의 법을 사랑합니다.
114 주는 나의 피난처요 방패이시므로
내가 주의 약속에 희망을 겁니다.
115 악을 행하는 자들아, 나를 떠나라.
나는 내 하나님의 명령에
순종하리라.
116 여호와여, 주의 약속대로
나를 붙들어 살게 하시고
내 희망이 좌절되지 않게 하소서.
117 나를 붙잡아 주소서.
그러면 내가 안전하여
계속 주의 법을 지킬 것입니다.
118 주의 법을 떠난 자들을
주는 버리셨으므로
그들의 거짓된 계획은
아무 쓸모가 없습니다.
119 주께서는 세상의 모든 악인들을
쓰레기처럼 취급하십니다.
그래서 내가
주의 법을 사랑합니다.
120 내가 주를 두려워하여 떨며
주의 심판을 무서워합니다.

121 내가 옳고
공정한 일을 행하였으니
나를 원수들의 손에
버려 두지 마소서.
122 주의 종의 행복을 보증하시고
교만한 자들이
나를 억누르지 못하게 하소서.
123 주의 구원과
주의 의로운 말씀을 사모하다가
내 눈이 쇠약해졌습니다.
124 주의 한결같은 사랑으로
나를 다스리시고
주의 법을 나에게 가르치소서.
125 나는 주의 종입니다.
나에게 통찰력을 주셔서
주의 법을 깨달아 알게 하소서.
126 여호와여, 주께서
행동하실 때입니다.
사람들이 주의 법을
어기고 있습니다.
127 그러나 나는 주의 계명을
순금보다 더 사랑합니다.
128 그러므로 내가 주의 교훈을
옳은 것으로 여기고
모든 거짓된 행위를 미워합니다.

129 주의 교훈이 훌륭하므로
내가 마음을 다해
이것을 지킵니다.
130 주의 말씀을 해석하면
어리석은 자도
깨달을 수 있습니다.
131 내가 주의 명령을 기다리고
몹시 사모합니다.
132 주를 사랑하는 자에게
언제나 하시던 대로
나에게 오셔서
나를 불쌍히 여기소서.
133 주의 말씀으로
내 발걸음을 인도하셔서
죄가 나를
지배하지 못하게 하소서.
134 나를 괴롭히는 사람들에게서
나를 구하셔서
내가 주의 교훈을 따르게 하소서.
135 주의 사랑으로
나를 굽어살피시고
나에게 주의 법을 가르치소서.
136 사람들이 주의 법을
지키지 않으므로
내 눈물이 시냇물처럼 흐릅니다.

137 여호와여, 주는 의로우시고
주의 심판은 공정합니다.
138 주께서 주신 법은
아주 공정하고 신뢰할 만합니다.
139 내 원수들이
주의 말씀을 무시하니
[f]내 분노가 불처럼 타오릅니다.
140 주의 약속은 확실하므로
내가 이것을 사랑합니다.
141 내가 보잘것없어 멸시를 당하나
나는 주의 법을 잊지 않았습니다.
142 주의 의는 영원하고
주의 법은 진실합니다.
143 환난과 고통이
나에게 밀어닥쳤으나
주의 말씀이 나에게
위로가 됩니다.
144 주의 법은 언제나 공정합니다.
나에게 깨달음을 주셔서
내가 살게 하소서.
145 여호와여, 내가
진심으로 기도합니다.
나에게 응답하소서.
내가 주의 명령에
순종하겠습니다.
146 내가 주께 부르짖습니다.
나를 구원하소서.
내가 주의 법을 지키겠습니다.
147 내가 이른 새벽에 일어나
주의 도움을 구하며
주의 약속에 희망을 걸어 봅니다.
148 내가 주의 말씀을 묵상하려고
밤새도록 깨어 있습니다.
149 여호와여, 주의
한결같은 사랑으로
내 기도를 들으시고
주의 법에 따라
나를 살려 주소서.
150 악을 추구하는 자들이
가까이 왔으나
그들은 주의 법과는
거리가 먼 자들입니다.
151 그러나 여호와여,
주는 나에게 가까이 계시니
주의 모든 명령은 진리입니다.
152 나는 오래 전부터 주의 말씀이
영원한 것을 알았습니다.

153 나의 고통을 보시고
나를 구하소서.
내가 주의 법을 잊지 않았습니다.
154 주는 나를 위해 변호하시고
나를 구하셔서
주의 약속대로
나를 다시 살려 주소서.
155 악인들이 구원을
받을 수 없는 것은
그들이 주의 법을
지키지 않기 때문입니다.
156 그러나 여호와여,
주는 한없이
자비로우신 분이시니
주의 법에 따라
나를 살려 주소서.
157 나를 핍박하는 원수들이 많으나
나는 주의 법에서
떠나지 않았습니다.
158 내가 이 악한 자들을 보고
분노를 금할 수 없는 것은
그들이 주의 말씀을
지키지 않기 때문입니다.
159 여호와여, 내가 주의 교훈을
얼마나 사랑하는지 보소서.
주의 한결같은 사랑으로
내 생명을 구하소서.
160 주의 모든 말씀은 진리이며
주의 모든 의로운 법은
영원합니다.
161 권력 있는 자들이
이유 없이 나를 핍박하나
내가 두려워하는 것은
주의 말씀밖에 없습니다.
162 나는 많은 보화를 얻은 것처럼
주의 말씀을 기뻐합니다.
163 나는 거짓된 것을
미워하고 싫어하며
주의 법을 사랑합니다.
164 주의 의로운 법에 대하여
내가 하루에 일곱 번씩
주를 찬양합니다.
165 주의 법을 사랑하는 자들에게는
큰 평안이 있으니
아무것도 그들을
넘어뜨릴 수 없습니다.
166 여호와여, 내가
주의 구원을 갈망하며
주의 계명을 지킵니다.
167 내가 주의 가르침을 실천하고
이것을 몹시 사랑합니다.
168 나는 주의 명령과
교훈을 다 지키며
주는 내가 행하는 것을
다 보고 계십니다.

169 여호와여, 나의 기도에
귀를 기울이시고
주의 말씀대로
나에게 깨달음을 주소서.
170 나의 기도를 들으시고
주의 약속대로 나를 구하소서.
171 주께서 주의 법을
나에게 가르치시니
내가 항상 주를 찬양하겠습니다.
172 주의 계명이 의로우니
내가 주의 말씀을
노래하겠습니다.
173 내가 주의 명령을
따르기로 하였으니
주는 항상 나를 도우소서.
174 여호와여, 나는
주의 구원을 갈망하며
주의 법을 즐거워합니다.
175 나를 살려 주셔서
내가 주를 찬양하게 하시고
주의 법이 나를 돕게 하소서.
176 길 잃은 양처럼 내가 방황합니다.
여호와여, 주의 종을 찾으소서.
내가 주의 계명을
잊지 않았습니다.

Notas al pie

  1. 119:7 또는 ‘판단을’
  2. 119:25 또는 ‘내 영혼이 진토에 붙었사오니’
  3. 119:31 또는 ‘주의 증거에 밀접하였사오니’
  4. 119:55 또는 ‘지켰나이다’
  5. 119:108 또는 ‘내 입의 낙헌제를’
  6. 119:139 또는 ‘내 열성이 나를 소멸하였나이다’