Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 119

Alefu

1Odala ndi amene moyo wawo ulibe cholakwa,
    amene amayenda monga mwa malamulo a Yehova.
Odala ndi amene amasunga malamulo ake,
    amene amafunafuna Iyeyo ndi mtima wawo wonse.
Sachita cholakwa chilichonse;
    amayenda mʼnjira zake.
Inu mwapereka malangizo
    ndipo ayenera kutsatidwa kwathunthu.
Aa! Ndikanakonda njira zanga zikanakhala zokhazikika
    pa kumvera zophunzitsa zanu!
Pamenepo ine sindikanachititsidwa manyazi,
    poganizira malamulo anu onse.
Ndidzakutamandani ndi mtima wolungama,
    pamene ndikuphunzira malamulo anu olungama.
Ndidzamvera zophunzitsa zanu;
    musanditaye kwathunthu.

Beti

Kodi mnyamata angathe bwanji kuyeretsa mayendedwe ake?
    Akawasamala potsata mawu anu.
10 Ndimakufunafunani ndi mtima wanga wonse;
    musalole kuti ndisochere kuchoka pa malamulo anu.
11 Ndasunga mawu anu mu mtima mwanga
    kuti ndisakuchimwireni.
12 Mutamandike Inu Yehova;
    phunzitseni malamulo anu.
13 Ndi milomo yanga ndimafotokoza malamulo anu onse
    amene amachokera pakamwa panu.
14 Ndimakondwera potsatira malamulo anu
    monga momwe munthu amakondwera akakhala ndi chuma chambiri.
15 Ndimalingalira malangizo anu
    ndipo ndimaganizira njira zanu.
16 Ndimakondwera ndi malamulo anu;
    sindidzayiwala konse mawu anu.

Gimeli

17 Chitirani zokoma mtumiki wanu, ndipo ndidzakhala ndi moyo;
    kuti tsono ndisunge mawu anu.
18 Tsekulani maso anga kuti ndithe kuona
    zinthu zodabwitsa mʼmalamulo anu.
19 Ine ndine mlendo pa dziko lapansi;
    musandibisire malamulo anu.
20 Moyo wanga wafowoka polakalaka
    malamulo anu nthawi zonse.
21 Inu mumadzudzula onyada, otembereredwa,
    amene achoka pa malamulo anu.
22 Mundichotsere chitonzo ndi mnyozo
    pakuti ndimasunga malamulo anu.
23 Ngakhale mafumu akhale pamodzi kundinyoza,
    mtumiki wanu adzalingalirabe zophunzitsa zanu.
24 Malamulo anu amandikondweretsa;
    ndiwo amene amandilangiza.

Daleti

25 Moyo wanga wakangamira fumbi;
    tsitsimutseni molingana ndi mawu anu.
26 Ndinafotokoza njira zanga ndipo Inu munandiyankha;
    phunzitseni malamulo anu.
27 Mundidziwitse chiphunzitso cha malangizo anu;
    pamenepo ndidzalingalira zodabwitsa zanu.
28 Moyo wanga wafowoka ndi chisoni;
    limbikitseni monga mwa mawu anu.
29 Mundichotse mʼnjira zachinyengo;
    mundikomere mtima pondiphunzitsa malamulo anu.
30 Ndasankha njira ya choonadi;
    ndayika malamulo anu pa mtima panga.
31 Ndagwiritsitsa umboni wanu, Inu Yehova;
    musalole kuti ndichititsidwe manyazi.
32 Ndimathamanga mʼnjira ya malamulo anu,
    pakuti Inu mwamasula mtima wanga.

He

33 Yehova, phunzitseni kutsatira zophunzitsa zanu;
    ndipo ndidzazisunga mpaka kumapeto.
34 Mundipatse mtima womvetsa zinthu ndipo ndidzasunga malamulo anu
    ndi kuwamvera ndi mtima wanga wonse.
35 Munditsogolere mʼnjira ya malamulo anu,
    pakuti mʼmenemo ndimapezamo chikondwerero changa.
36 Tembenuzani mtima wanga kuti uzikonda malamulo anu,
    osati chuma.
37 Tembenuzani maso anga kuchoka ku zinthu zachabechabe;
    sungani moyo wanga monga mwa mawu anu.
38 Kwaniritsani lonjezo lanu kwa mtumiki wanu,
    kuti Inu muopedwe.
39 Mundichotsere chipongwe chimene ndikuchiopa,
    pakuti malamulo anu ndi abwino.
40 Taonani, ndimalakalakatu malangizo anu!
    Sungani moyo wanga mʼchilungamo chanu.

Wawi

41 Chikondi chanu chosasinthika chibwere kwa ine, Inu Yehova,
    chipulumutso chanu monga mwa lonjezo lanu;
42 ndipo ndidzayankha amene amandinyoza,
    popeza ndimadalira mawu anu.
43 Musakwatule mawu a choonadi mʼkamwa mwanga,
    pakuti ndakhazikitsa chiyembekezo changa mʼmalamulo anu.
44 Ndidzasunga malamulo anu nthawi zonse,
    ku nthawi za nthawi.
45 Ndidzayendayenda mwaufulu,
    chifukwa ndinafunafuna malangizo anu.
46 Ndidzayankhula za umboni wanu pamaso pa mfumu
    ndipo sindidzachititsidwa manyazi,
47 popeza ndimakondwera ndi malamulo anu
    chifukwa ndimawakonda.
48 Ndikweza manja anga ku malamulo anu, ku malamulo amene ndimawakonda,
    ndipo ndimalingalira malangizo anu.

Zayini

49 Kumbukirani mawu anu kwa mtumiki wanu,
    popeza mwandipatsa chiyembekezo.
50 Chitonthozo changa pa masautso anga ndi ichi:
    lonjezo lanu limasunga moyo wanga.
51 Odzikuza amandinyoza popanda chowaletsa,
    koma sindichoka pa malamulo anu.
52 Ndimakumbukira malamulo anu Yehova akalekale,
    ndipo mwa iwo ndimapeza chitonthozo.
53 Ndayipidwa kwambiri chifukwa cha oyipa
    amene ataya malamulo anu.
54 Zophunzitsa zanu ndi mitu ya nyimbo yanga
    kulikonse kumene ndigonako.
55 Usiku ndimakumbukira dzina lanu Yehova,
    ndipo ndidzasunga malamulo anu.
56 Ichi ndicho ndakhala ndikuchita:
    ndimasunga malangizo anu.

Heti

57 Yehova, Inu ndiye gawo langa;
    ndalonjeza kumvera mawu anu.
58 Ndimafunafuna nkhope yanu ndi mtima wanga wonse;
    mundikomere mtima monga mwa lonjezo lanu.
59 Ndinalingalira za njira zanga
    ndipo ndatembenuza mayendedwe anga kutsatira umboni wanu.
60 Ndidzafulumira ndipo sindidzazengereza
    kumvera malamulo anu.
61 Ngakhale oyipa andimange ndi zingwe,
    sindidzayiwala lamulo lanu.
62 Ndimadzuka pakati pa usiku kuyamika Inu
    chifukwa cha malamulo anu olungama.
63 Ine ndine bwenzi la onse amene amakukondani,
    kwa onse amene amatsatira malangizo anu.
64 Dziko lapansi ladzaza ndi chikondi chanu chosasinthika,
    phunzitseni malamulo anu.

Teti

65 Inu Yehova, chitirani chabwino mtumiki wanu
    molingana ndi mawu anu.
66 Phunzitseni nzeru ndi chiweruzo chabwino,
    pakuti ndimakhulupirira malamulo anu.
67 Ndisanayambe kuzunzika ndinasochera,
    koma tsopano ndimamvera mawu anu.
68 Inu ndinu abwino ndipo zimene mumachita ndi zabwino;
    phunzitseni malamulo anu.
69 Ngakhale odzikuza andipaka mabodza,
    ine ndimasunga malangizo anu ndi mtima wanga wonse.
70 Mitima yawo ndi yowuma ndi yosakhudzidwa,
    koma ine ndimakondwera ndi malamulo anu.
71 Ndi bwino kuti ndinasautsidwa
    kuti ndithe kuphunzira malamulo anu.
72 Lamulo lochokera mʼkamwa mwanu limandikomera kwambiri
    kuposa ndalama zambirimbiri za siliva ndi golide.

Yodi

73 Manja anu anandilenga ndi kundiwumba;
    patseni nzeru zomvetsa zinthu kuti ndiphunzire malamulo anu.
74 Iwo amene amakuopani akondwere akandiona,
    chifukwa chiyembekezo changa chili mʼmawu anu.
75 Ine ndikudziwa, Inu Yehova, kuti malamulo anu ndi olungama
    ndipo mwandizunza chifukwa cha kukhulupirika kwanu.
76 Chikondi chanu chosasinthika chikhale chitonthozo changa,
    molingana ndi lonjezo lanu kwa mtumiki wanu.
77 Chifundo chanu chindifikire kuti ndikhale ndi moyo,
    popeza malamulo anu ndiye chikondwerero changa.
78 Odzikuza achititsidwe manyazi chifukwa cha kundilakwira popanda chifukwa;
    koma ine ndidzalingalira malangizo anu.
79 Iwo amene amakuopani atembenukire kwa ine,
    iwo amene amamvetsetsa umboni wanu.
80 Mtima wanga ukhale wopanda cholakwa pa chiphunzitso chanu
    kuti ndisachititsidwe manyazi.

Kafu

81 Moyo wanga wafowoka ndi kufunafuna chipulumutso chanu,
    koma chiyembekezo changa chili mʼmawu anu.
82 Maso anga alefuka pofunafuna lonjezo lanu;
    Ine ndikuti, “Kodi mudzanditonthoza liti?”
83 Ngakhale ndili ngati thumba lachikopa la vinyo pa utsi
    sindiyiwala zophunzitsa zanu.
84 Kodi mtumiki wanu ayenera kudikira mpaka liti?
    Kodi mudzawalanga liti amene amandizunza?
85 Anthu osalabadira za Mulungu,
    odzikuza amandikumbira dzenje motsutsana ndi malamulo anu.
86 Malamulo anu onse ndi odalirika;
    thandizeni, pakuti anthu akundizunza popanda chifukwa.
87 Iwo anatsala pangʼono kundichotsa pa dziko lapansi
    koma sindinataye malangizo anu.
88 Sungani moyo wanga molingana ndi chikondi chanu chosasinthika,
    ndipo ndidzamvera umboni wa pakamwa panu.

Lamedi

89 Mawu anu Yehova ndi amuyaya;
    akhazikika kumwambako.
90 Kukhulupirika kwanu kumakhala mpaka ku mibado yonse;
    Inu munakhazikitsa dziko lapansi ndipo lilipobe.
91 Malamulo anu alipobe mpaka lero lino,
    pakuti zinthu zonse zimatumikira Inu.
92 Malamulo anu akanapanda kukhala chikondwerero changa,
    ndikanawonongeka mʼmasautso anga.
93 Ine sindidzayiwala konse malangizo anu,
    pakuti ndi malangizo anuwo munasunga moyo wanga.
94 Ndine wanu, ndipulumutseni;
    pakuti ndasamala malangizo anu.
95 Anthu oyipa akudikira kuti andiwononge,
    koma ndidzalingalira umboni wanu.
96 Ndadziwa kuti zinthu zonse zili ndi malire,
    koma malamulo anu alibe malire konse.

Memu

97 Ndithu, ine ndimakonda malamulo anu!
    Ndimalingaliramo tsiku lonse.
98 Malamulo anu amachititsa kuti ndikhale wanzeru kuposa adani anga,
    popeza malamulowo ali ndi ine nthawi zonse.
99 Ndimamvetsa zinthu kwambiri kuposa aphunzitsi anga onse
    popeza ndimalingalira umboni wanu.
100 Ndili ndi nzeru zochuluka zomvetsera zinthu kuposa anthu okalamba,
    popeza ndimamvera malangizo anu.
101 Ndimaletsa miyendo yanga kuyenda mʼnjira iliyonse yoyipa
    kuti ndithe kumvera mawu anu.
102 Sindinapatuke kuchoka pa malamulo anu,
    pakuti Inu mwini munandiphunzitsa.
103 Mawu anu ndi otsekemera ndikawalawa,
    otsekemera kuposa uchi mʼkamwa mwanga!
104 Ndimapeza nzeru zodziwira zinthu kuchokera mʼmalangizo anu;
    kotero ndimadana ndi njira iliyonse yoyipa.

Nuni

105 Mawu anu ndi nyale ya kumapazi kwanga
    ndi kuwunika kwa pa njira yanga.
106 Ndalumbira ndipo ndatsimikiza,
    kuti ndidzatsatira malamulo anu olungama.
107 Ndazunzika kwambiri;
    Inu Yehova, sungani moyo wanga molingana ndi mawu anu.
108 Inu Yehova, landirani matamando aufulu ochokera pakamwa panga,
    ndipo ndiphunzitseni malamulo anu.
109 Ngakhale moyo wanga umakhala mʼzoopsa nthawi ndi nthawi,
    sindidzayiwala malamulo anu.
110 Anthu oyipa anditchera msampha,
    koma sindinasochere kuchoka pa malangizo anu.
111 Umboni wanu ndiye cholowa changa kwamuyaya;
    Iwo ndiye chimwemwe cha mtima wanga.
112 Mtima wanga wakhazikika pa kusunga zophunzitsa zanu
    mpaka kumapeto kwenikweni.

Samekhi

113 Ndimadana ndi anthu apawiripawiri,
    koma ndimakonda malamulo anu.
114 Inu ndinu pothawirapo panga ndi chishango changa;
    chiyembekezo changa chili mʼmawu anu.
115 Chokani kwa ine, inu anthu ochita zoyipa,
    kuti ndisunge malamulo a Mulungu wanga!
116 Mundichirikize molingana ndi lonjezo lanu, ndipo ndidzakhala ndi moyo;
    musalole kuti chiyembekezo changa chipite pachabe.
117 Gwirizizeni, ndipo ndidzapulumutsidwa;
    nthawi zonse ndidzasamalira zophunzitsa zanu.
118 Inu mumakana onse amene amasochera kuchoka pa zophunzitsa zanu,
    pakuti chinyengo chawo ndi chopanda phindu.
119 Anthu onse oyipa a pa dziko lapansi mumawayesa ngati zinthu zakudzala;
    nʼchifukwa chake ndimakonda umboni wanu.
120 Thupi langa limanjenjemera chifukwa cha kuopa Inu;
    ndimachita mantha ndi malamulo anu.

Ayini

121 Ndachita zolungama ndi zabwino;
    musandisiye mʼmanja mwa ondizunza.
122 Onetsetsani kuti mtumiki wanu akukhala bwino,
    musalole kuti anthu odzikuza andipondereze.
123 Maso anga alefuka, kufunafuna chipulumutso chanu,
    kufunafuna lonjezo lanu lolungama.
124 Muchite naye mtumiki wanu molingana ndi chikondi chanu chosasinthika,
    ndipo mundiphunzitse malamulo anu.
125 Ine ndine mtumiki wanu; patseni mzimu wondizindikiritsa,
    kuti ndimvetsetse umboni wanu.
126 Yehova, ndi nthawi yoti muchitepo kanthu;
    malamulo anu akuswedwa.
127 Chifukwa choti ndimakonda malamulo anu
    kuposa golide, kuposa golide woyengeka bwino,
128 ndiponso chifukwa choti ndimaona kuti malangizo anu onse ndi wowongoka,
    ndimadana ndi njira iliyonse yoyipa.

Pe

129 Maumboni anu ndi odabwitsa
    nʼchifukwa chake ndimawamvera.
130 Mawu anu akamaphunzitsidwa amapereka kuwunika;
    ngakhale anthu wamba amamvetsetsa.
131 Ndimatsekula pakamwa panga ndi kupuma wefuwefu,
    kufunafuna malamulo anu.
132 Tembenukirani kwa ine ndipo mundichitire chifundo,
    monga mumachitira nthawi zonse kwa iwo amene amakonda dzina lanu.
133 Tsogolerani mayendedwe anga molingana ndi mawu anu;
    musalole kuti tchimo lizindilamulira.
134 Ndiwomboleni mʼdzanja la anthu ondizunza,
    kuti ndithe kumvera malangizo anu.
135 Nkhope yanu iwalire mtumiki wanu
    ndipo mundiphunzitse malamulo anu.
136 Mitsinje ya misozi ikuyenda kuchoka mʼmaso mwanga,
    chifukwa anthu sakumvera malamulo anu.

Tsade

137 Yehova ndinu wolungama,
    ndipo malamulo anu ndi abwino.
138 Maumboni amene munatipatsa ndi olungama;
    ndi odalirika ndithu.
139 Ndikusautsidwa kwambiri mʼkati mwanga
    chifukwa adani anu amanyalanyaza mawu anu.
140 Mawu anu ndi woyera kwambiri
    nʼchifukwa chake mtumiki wanune ndimawakonda.
141 Ngakhale ndili wamngʼono ndi wonyozeka,
    sindiyiwala malangizo anu.
142 Chilungamo chanu nʼchamuyaya,
    ndipo malamulo anu nʼchoona.
143 Mavuto ndi masautso zandigwera,
    koma ndimakondwera ndi malamulo anu.
144 Umboni wanu ndi wabwino nthawi zonse;
    patseni nzeru zomvetsa zinthu kuti ine ndikhale ndi moyo.

Kofu

145 Ndimayitana ndi mtima wanga wonse; ndiyankheni Inu Yehova,
    ndipo ndidzamvera zophunzitsa zanu.
146 Ndikuyitana kwa Inu; pulumutseni
    ndipo ndidzasunga umboni wanu.
147 Ndimadzuka tambala asanalire kuti ndipemphe thandizo;
    chiyembekezo changa chili mʼmawu anu.
148 Maso anga amakhala chipenyere nthawi yonse ya usiku,
    kuti ndithe kulingalira malonjezo anu.
149 Imvani mawu anga molingana ndi chikondi chanu chosasinthika;
    Yehova sungani moyo wanga, molingana ndi malamulo anu.
150 Iwo amene amakonza njira zoyipa andiyandikira,
    koma ali kutali ndi malamulo anu.
151 Koma Inu Yehova muli pafupi,
    malamulo anu onse ndi woona.
152 Ndinaphunzira kalekale kuchokera mʼmaumboni anu
    kuti maumboni amene munakhazikitsawo ndi amuyaya.

Reshi

153 Yangʼanani masautso anga ndipo mundipulumutse,
    pakuti sindinayiwale malamulo anu.
154 Mundiyimirire pa mlandu wanga ndi kundiwombola;
    sungani moyo wanga molingana ndi lonjezo lanu.
155 Chipulumutso chili kutali ndi anthu oyipa,
    pakuti iwowo safunafuna zophunzitsa zanu.
156 Chifundo chanu Yehova nʼchachikulu;
    sungani moyo wanga molingana ndi malamulo anu.
157 Adani amene akundizunza ndi ambiri,
    koma ine sindinatembenuke kuchoka pa umboni wanu.
158 Ndimawayangʼana monyansidwa anthu opanda chikhulupiriro,
    popeza samvera mawu anu.
159 Onani momwe ndimakondera malangizo anu;
    sungani moyo wanga, Inu Yehova, molingana ndi chikondi chanu chosanthika.
160 Mawu anu onse ndi owona;
    malamulo anu onse olungama ndi amuyaya.

Sini ndi Shini

161 Olamulira amandizunza popanda chifukwa,
    koma mtima wanga umanjenjemera ndi mawu anu.
162 Ine ndimakondwa ndi lonjezo lanu,
    ngati munthu amene wapeza chuma chambiri.
163 Ndimadana ndi chinyengo, kwambiri ndimanyansidwa nacho,
    koma ndimakonda malamulo anu.
164 Ndimakutamandani kasanu ndi kawiri pa tsiku
    pakuti malamulo anu ndi olungama.
165 Amene amakonda malamulo anu ali ndi mtendere waukulu,
    ndipo palibe chimene chingawapunthwitse
166 Ndikudikira chipulumutso chanu, Inu Yehova,
    ndipo ndimatsatira malamulo anu.
167 Ndimamvera umboni wanu
    pakuti ndimawukonda kwambiri.
168 Ndimamvera malangizo anu ndi umboni wanu,
    pakuti njira zanga zonse ndi zodziwika pamaso panu.

Tawu

169 Kulira kwanga kufike pamaso panu Yehova;
    patseni nzeru zomvetsa zinthu molingana ndi mawu anu.
170 Kupempha kwanga kufike pamaso panu;
    pulumutseni molingana ndi lonjezo lanu.
171 Matamando asefukire pa milomo yanga,
    pakuti Inu mumandiphunzitsa malamulo anu.
172 Lilime langa liyimbe mawu anu,
    popeza malamulo anu onse ndi olungama.
173 Dzanja lanu likhale lokonzeka kundithandiza
    pakuti ndasankha malangizo anu.
174 Ndikufunitsitsa chipulumutso chanu Yehova,
    ndipo ndimakondwera ndi malamulo anu.
175 Loleni kuti ndikhale ndi moyo kuti ndikutamandeni,
    ndipo malamulo anu andichirikize.
176 Ndasochera ngati nkhosa yotayika,
    funafunani mtumiki wanu,
    pakuti sindinayiwale malamulo anu.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 119

上帝的律法

1行為正直、遵行耶和華律法的人有福了!
遵守祂的法度、全心尋求祂的人有福了!
他們不做不義的事,
只照祂的旨意而行。
耶和華啊,你已經賜下法則,
叫我們竭力遵行。
我渴望堅定地遵從你的律例。
我重視你的一切命令,
便不致羞愧。
我學習你公義的法令時,
要存著正直的心來稱謝你。
我要遵守你的律例,
求你不要棄絕我。
青年如何保持純潔呢?
就是要遵守你的話。
10 我全心全意地尋求你,
求你不要讓我偏離你的命令。
11 我把你的話珍藏在心中,
免得我得罪你。
12 耶和華啊,你當受稱頌!
求你將你的律例教導我。
13 我宣揚你口中所出的一切法令。
14 我喜愛你的法度如同人們喜愛財富。
15 我要默想你的法則,
思想你的旨意。
16 我以遵行你的律例為樂,
我不忘記你的話語。
17 求你以厚恩待我,
使我能活著,並遵守你的話語。
18 求你開我的眼睛,
使我能明白你律法中的奧妙。
19 我在世上是過客,
求你不要向我隱藏你的命令。
20 我的心時刻切慕你的法令。
21 你斥責受咒詛、不聽從你命令的狂傲人。
22 求你除去我所受的羞辱和藐視,
因為我遵從你的法度。
23 雖然權貴們坐著譭謗我,
僕人仍要默想你的律例。
24 你的法度是我的喜樂,
是我的謀士。
25 我幾乎性命不保,
求你照你的應許救我的性命。
26 我陳明自己的行為,
你就回應了我;
求你將你的律例教導我。
27 求你使我明白你的法則,
我要思想你的奇妙作為。
28 我傷心欲絕,
求你照你的應許使我堅強起來。
29 求你使我遠離惡道,
開恩將你的律法教導我。
30 我已經選擇了真理之路,
決心遵行你的法令。
31 我持守你的法度,耶和華啊,
求你不要使我蒙羞。
32 我竭力遵守你的命令,
因為你使我更有悟性。
33 耶和華啊,
求你將你的律例教導我,
我必遵守到底。
34 求你叫我明白你的律法,
使我可以全心遵守。
35 求你引導我遵行你的命令,
因為這是我喜愛的。
36 求你使我的心愛慕你的法度而非不義之財。
37 求你使我的眼目遠離虛空之事,
按你的旨意更新我的生命。
38 求你實現你給僕人的應許,
就是你給敬畏你之人的應許。
39 求你除去我所害怕的羞辱,
因為你的法令是美善的。
40 我渴望遵行你的法則,
求你按你的公義更新我的生命。

41 耶和華啊!
願你的慈愛臨到我,
願你的拯救臨到我,
正如你的應許,
42 好叫我能面對嘲笑我的人,
因為我信靠你的話。
43 求你使真理不離我的口,
因為你的法令是我的盼望。
44 我要持守你的律法,
直到永永遠遠。
45 我要自由地生活,
因為我尋求你的法則。
46 我要在君王面前講論你的法度,
我不以此為恥。
47 我以遵行你的命令為樂,
我喜愛你的命令。
48 我尊崇你的命令,
我喜愛你的命令,
我要默想你的律例。
49 求你顧念你對僕人的應許,
你的話帶給我盼望。
50 你的應許是我生命的支柱,
是我患難中的安慰。
51 狂傲人肆意嘲諷我,
但我仍然沒有偏離你的律法。
52 耶和華啊,
我牢記你古時賜下的法令,
你的法令是我的安慰。
53 我見惡人丟棄你的律法,
就怒火中燒。
54 我在世寄居的日子,
你的律例就是我的詩歌。
55 耶和華啊,我在夜間思想你,
我要遵守你的律法。
56 我向來樂於遵行你的法則。
57 耶和華啊,你是我的福分!
我決心遵行你的話語。
58 我一心求你施恩,
求你照著你的應許恩待我。
59 我思想自己走過的路,
就決定歸向你的法度。
60 我毫不遲疑地遵守你的命令。
61 雖然惡人用繩索捆綁我,
我仍不忘記你的律法。
62 我半夜起來稱謝你公義的法令。
63 我與所有敬畏你、遵守你法則的人為友。
64 耶和華啊,
你的慈愛遍及天下,
求你將你的律例教導我。
65 耶和華啊,
你信守諾言,善待了僕人。
66 求你賜我知識,教我判別是非,
因為我信靠你的命令。
67 從前我沒有受苦的時候走迷了路,
現在我要遵行你的話。
68 你是美善的,
你所行的都是美善的,
求你將你的律例教導我。
69 傲慢人譭謗我,
但我一心遵守你的法則。
70 他們執迷不悟,
但我喜愛你的律法。
71 我受苦對我有益,
使我可以學習你的律例。
72 你賜的律法對我而言比千萬金銀更寶貴。
73 你親手造我、塑我,
求你賜我悟性好明白你的命令。
74 敬畏你的人見我就歡喜,
因為我信靠你的話。
75 耶和華啊,
我知道你的法令公義,
你是憑信實管教我。
76 求你照著你給僕人的應許,
用慈愛來安慰我。
77 求你憐憫我,使我可以存活,
因為你的律法是我的喜樂。
78 願狂傲人受辱,
因他們詆譭我;
但我要思想你的法則。
79 願敬畏你的人到我這裡來,
好明白你的法度。
80 願我能全心遵守你的律例,
使我不致羞愧。
81 我的心迫切渴慕你的拯救,
你的話語是我的盼望。
82 我期盼你的應許實現,
望眼欲穿。
我說:「你何時才安慰我?」
83 我形容枯槁,好像煙薰的皮袋,
但我仍然沒有忘記你的律例。
84 你僕人還要等多久呢?
你何時才會懲罰那些迫害我的人呢?
85 違背你律法的狂傲人挖陷阱害我。
86 你的一切命令都可靠,
他們無故地迫害我,
求你幫助我。
87 他們幾乎置我於死地,
但我仍然沒有背棄你的法則。
88 求你施慈愛保護我的性命,
我好遵守你賜下的法度。
89 耶和華啊,
你的話與天同存,亙古不變。
90 你的信實萬代長存;
你創造了大地,使它恆久不變。
91 天地照你的法令一直存到今日,
因為萬物都是你的僕役。
92 如果沒有你的律法給我帶來喜樂,
我早已死在苦難中了。
93 我永不忘記你的法則,
因你藉著法則救了我的生命。
94 我屬於你,求你拯救我,
因為我努力遵守你的法則。
95 惡人伺機害我,
但我仍然思想你的法度。
96 我看到萬事都有盡頭,
唯有你的命令無邊無界。
97 我多麼愛慕你的律法,
終日思想。
98 我持守你的命令,
你的命令使我比仇敵有智慧。
99 我比我的老師更有洞見,
因為我思想你的法度。
100 我比長者更明智,
因為我遵守你的法則。
101 我聽從你的話,
拒絕走惡道。
102 我從未偏離你的法令,
因為你教導過我。
103 你的話語品嚐起來何等甘甜,
在我口中勝過蜂蜜。
104 我從你的法則中得到智慧,
我厭惡一切詭詐之道。
105 你的話是我腳前的燈,
是我路上的光。
106 我曾經起誓,我必信守諾言:
我要遵行你公義的法令。
107 我飽受痛苦,耶和華啊,
求你照你的話保護我的性命。
108 耶和華啊,
求你悅納我由衷的讚美,
將你的法令教導我。
109 我的生命時刻面臨危險,
但我不會忘記你的律法。
110 惡人為我設下網羅,
但我沒有偏離你的法則。
111 你的法度永遠是我的寶貴產業,
是我喜樂的泉源。
112 我決心遵行你的律例,
一直到底。
113 我厭惡心懷二意的人,
我愛慕你的律法。
114 你是我的藏身之所,
是我的盾牌,
你的話語是我的盼望。
115 你們這些惡人離開我吧,
我要順從上帝的命令。
116 耶和華啊,
求你按你的應許扶持我,
使我存活,
不要使我的盼望落空。
117 求你扶持我,使我得救,
我要時刻默想你的律例。
118 你棄絕一切偏離你律例的人,
他們的詭計無法得逞。
119 你剷除世上的惡人,
如同除掉渣滓,
因此我喜愛你的法度。
120 我因敬畏你而戰抖,
我懼怕你的法令。
121 我做事公平正直,
求你不要把我交給欺壓我的人。
122 求你保障僕人的福祉,
不要讓傲慢的人欺壓我。
123 我望眼欲穿地期盼你拯救我,
實現你公義的應許。
124 求你以慈愛待你的僕人,
將你的律例教導我。
125 我是你的僕人,
求你賜我悟性可以明白你的法度。
126 耶和華啊,人們違背你的律法,
是你懲罰他們的時候了。
127 我愛你的命令勝於愛金子,
勝於愛純金。
128 我遵行你一切的法則,
我憎恨一切惡道。
129 你的法度奇妙,我一心遵守。
130 你的話語一解明,
就發出亮光,
使愚人得到啟迪。
131 我迫切地渴慕你的命令。
132 求你眷顧我、憐憫我,
像你素來恩待那些愛你的人一樣。
133 求你照你的應許引導我的腳步,
不要讓罪惡轄制我。
134 求你救我脫離惡人的欺壓,
好使我能順服你的法則。
135 求你笑顏垂顧僕人,
將你的律例教導我。
136 我淚流成河,
因為人們不遵行你的律法。
137 耶和華啊,你是公義的,
你的法令是公正的。
138 你定的法度公義,完全可信。
139 我看見仇敵漠視你的話語,
就心急如焚。
140 你僕人喜愛你的應許,
因為你的應許可靠。
141 我雖然卑微、受人藐視,
但我銘記你的法則。
142 你的公義常存,
你的律法是真理。
143 我雖然遭遇困苦患難,
但你的命令是我的喜樂。
144 你的法度永遠公正,
求你幫助我明白你的法度,
使我可以存活。
145 耶和華啊,我迫切向你禱告,
求你應允我,
我必遵守你的律例。
146 我向你呼求,求你救我,
我必持守你的法度。
147 天不亮,
我就起來呼求你的幫助,
你的話語是我的盼望。
148 我整夜不睡,思想你的應許。
149 耶和華啊,你充滿慈愛,
求你垂聽我的呼求,
照你的法令保護我的性命。
150 作惡多端的人逼近了,
他們遠離你的律法。
151 但耶和華啊,你就在我身邊,
你的一切命令都是真理。
152 我很早就從你的法度中知道,
你的法度永遠長存。
153 求你眷顧苦難中的我,搭救我,
因為我沒有忘記你的律法。
154 求你為我伸冤,救贖我,
照著你的應許保護我的性命。
155 惡人不遵守你的律例,
以致得不到拯救。
156 耶和華啊,
你有無比的憐憫之心,
求你照你的法令保護我的性命。
157 迫害我的仇敵眾多,
但我卻沒有偏離你的法度。
158 我厭惡這些背棄你的人,
因為他們不遵行你的話。
159 耶和華啊,
你知道我多麼愛你的法則,
求你施慈愛保護我的生命。
160 你的話都是真理,
你一切公義的法令永不改變。
161 權貴無故迫害我,
但我的心對你的話充滿敬畏。
162 我喜愛你的應許,
如獲至寶。
163 我厭惡虛假,
喜愛你的律法。
164 因你公義的法令,
我要每天七次讚美你。
165 喜愛你律法的人常有平安,
什麼也不能使他跌倒。
166 耶和華啊,我等候你的拯救,
我遵行你的命令。
167 我深愛你的法度,一心遵守。
168 我遵守你的法則和法度,
你知道我做的每一件事。
169 耶和華啊,求你垂聽我的禱告,
照你的話賜我悟性。
170 求你垂聽我的祈求,
照你的應許拯救我。
171 願我的口湧出讚美,
因你將你的律例教導了我。
172 願我的舌頭歌頌你的應許,
因為你一切的命令盡都公義。
173 願你的手隨時幫助我,
因為我選擇了你的法則。
174 耶和華啊,我盼望你的拯救,
你的律法是我的喜樂。
175 求你讓我存活,我好讚美你,
願你的法令成為我的幫助。
176 我像隻迷途的羊,
求你來尋找僕人,
因為我沒有忘記你的命令。