Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 119

Alefu

1Odala ndi amene moyo wawo ulibe cholakwa,
    amene amayenda monga mwa malamulo a Yehova.
Odala ndi amene amasunga malamulo ake,
    amene amafunafuna Iyeyo ndi mtima wawo wonse.
Sachita cholakwa chilichonse;
    amayenda mʼnjira zake.
Inu mwapereka malangizo
    ndipo ayenera kutsatidwa kwathunthu.
Aa! Ndikanakonda njira zanga zikanakhala zokhazikika
    pa kumvera zophunzitsa zanu!
Pamenepo ine sindikanachititsidwa manyazi,
    poganizira malamulo anu onse.
Ndidzakutamandani ndi mtima wolungama,
    pamene ndikuphunzira malamulo anu olungama.
Ndidzamvera zophunzitsa zanu;
    musanditaye kwathunthu.

Beti

Kodi mnyamata angathe bwanji kuyeretsa mayendedwe ake?
    Akawasamala potsata mawu anu.
10 Ndimakufunafunani ndi mtima wanga wonse;
    musalole kuti ndisochere kuchoka pa malamulo anu.
11 Ndasunga mawu anu mu mtima mwanga
    kuti ndisakuchimwireni.
12 Mutamandike Inu Yehova;
    phunzitseni malamulo anu.
13 Ndi milomo yanga ndimafotokoza malamulo anu onse
    amene amachokera pakamwa panu.
14 Ndimakondwera potsatira malamulo anu
    monga momwe munthu amakondwera akakhala ndi chuma chambiri.
15 Ndimalingalira malangizo anu
    ndipo ndimaganizira njira zanu.
16 Ndimakondwera ndi malamulo anu;
    sindidzayiwala konse mawu anu.

Gimeli

17 Chitirani zokoma mtumiki wanu, ndipo ndidzakhala ndi moyo;
    kuti tsono ndisunge mawu anu.
18 Tsekulani maso anga kuti ndithe kuona
    zinthu zodabwitsa mʼmalamulo anu.
19 Ine ndine mlendo pa dziko lapansi;
    musandibisire malamulo anu.
20 Moyo wanga wafowoka polakalaka
    malamulo anu nthawi zonse.
21 Inu mumadzudzula onyada, otembereredwa,
    amene achoka pa malamulo anu.
22 Mundichotsere chitonzo ndi mnyozo
    pakuti ndimasunga malamulo anu.
23 Ngakhale mafumu akhale pamodzi kundinyoza,
    mtumiki wanu adzalingalirabe zophunzitsa zanu.
24 Malamulo anu amandikondweretsa;
    ndiwo amene amandilangiza.

Daleti

25 Moyo wanga wakangamira fumbi;
    tsitsimutseni molingana ndi mawu anu.
26 Ndinafotokoza njira zanga ndipo Inu munandiyankha;
    phunzitseni malamulo anu.
27 Mundidziwitse chiphunzitso cha malangizo anu;
    pamenepo ndidzalingalira zodabwitsa zanu.
28 Moyo wanga wafowoka ndi chisoni;
    limbikitseni monga mwa mawu anu.
29 Mundichotse mʼnjira zachinyengo;
    mundikomere mtima pondiphunzitsa malamulo anu.
30 Ndasankha njira ya choonadi;
    ndayika malamulo anu pa mtima panga.
31 Ndagwiritsitsa umboni wanu, Inu Yehova;
    musalole kuti ndichititsidwe manyazi.
32 Ndimathamanga mʼnjira ya malamulo anu,
    pakuti Inu mwamasula mtima wanga.

He

33 Yehova, phunzitseni kutsatira zophunzitsa zanu;
    ndipo ndidzazisunga mpaka kumapeto.
34 Mundipatse mtima womvetsa zinthu ndipo ndidzasunga malamulo anu
    ndi kuwamvera ndi mtima wanga wonse.
35 Munditsogolere mʼnjira ya malamulo anu,
    pakuti mʼmenemo ndimapezamo chikondwerero changa.
36 Tembenuzani mtima wanga kuti uzikonda malamulo anu,
    osati chuma.
37 Tembenuzani maso anga kuchoka ku zinthu zachabechabe;
    sungani moyo wanga monga mwa mawu anu.
38 Kwaniritsani lonjezo lanu kwa mtumiki wanu,
    kuti Inu muopedwe.
39 Mundichotsere chipongwe chimene ndikuchiopa,
    pakuti malamulo anu ndi abwino.
40 Taonani, ndimalakalakatu malangizo anu!
    Sungani moyo wanga mʼchilungamo chanu.

Wawi

41 Chikondi chanu chosasinthika chibwere kwa ine, Inu Yehova,
    chipulumutso chanu monga mwa lonjezo lanu;
42 ndipo ndidzayankha amene amandinyoza,
    popeza ndimadalira mawu anu.
43 Musakwatule mawu a choonadi mʼkamwa mwanga,
    pakuti ndakhazikitsa chiyembekezo changa mʼmalamulo anu.
44 Ndidzasunga malamulo anu nthawi zonse,
    ku nthawi za nthawi.
45 Ndidzayendayenda mwaufulu,
    chifukwa ndinafunafuna malangizo anu.
46 Ndidzayankhula za umboni wanu pamaso pa mfumu
    ndipo sindidzachititsidwa manyazi,
47 popeza ndimakondwera ndi malamulo anu
    chifukwa ndimawakonda.
48 Ndikweza manja anga ku malamulo anu, ku malamulo amene ndimawakonda,
    ndipo ndimalingalira malangizo anu.

Zayini

49 Kumbukirani mawu anu kwa mtumiki wanu,
    popeza mwandipatsa chiyembekezo.
50 Chitonthozo changa pa masautso anga ndi ichi:
    lonjezo lanu limasunga moyo wanga.
51 Odzikuza amandinyoza popanda chowaletsa,
    koma sindichoka pa malamulo anu.
52 Ndimakumbukira malamulo anu Yehova akalekale,
    ndipo mwa iwo ndimapeza chitonthozo.
53 Ndayipidwa kwambiri chifukwa cha oyipa
    amene ataya malamulo anu.
54 Zophunzitsa zanu ndi mitu ya nyimbo yanga
    kulikonse kumene ndigonako.
55 Usiku ndimakumbukira dzina lanu Yehova,
    ndipo ndidzasunga malamulo anu.
56 Ichi ndicho ndakhala ndikuchita:
    ndimasunga malangizo anu.

Heti

57 Yehova, Inu ndiye gawo langa;
    ndalonjeza kumvera mawu anu.
58 Ndimafunafuna nkhope yanu ndi mtima wanga wonse;
    mundikomere mtima monga mwa lonjezo lanu.
59 Ndinalingalira za njira zanga
    ndipo ndatembenuza mayendedwe anga kutsatira umboni wanu.
60 Ndidzafulumira ndipo sindidzazengereza
    kumvera malamulo anu.
61 Ngakhale oyipa andimange ndi zingwe,
    sindidzayiwala lamulo lanu.
62 Ndimadzuka pakati pa usiku kuyamika Inu
    chifukwa cha malamulo anu olungama.
63 Ine ndine bwenzi la onse amene amakukondani,
    kwa onse amene amatsatira malangizo anu.
64 Dziko lapansi ladzaza ndi chikondi chanu chosasinthika,
    phunzitseni malamulo anu.

Teti

65 Inu Yehova, chitirani chabwino mtumiki wanu
    molingana ndi mawu anu.
66 Phunzitseni nzeru ndi chiweruzo chabwino,
    pakuti ndimakhulupirira malamulo anu.
67 Ndisanayambe kuzunzika ndinasochera,
    koma tsopano ndimamvera mawu anu.
68 Inu ndinu abwino ndipo zimene mumachita ndi zabwino;
    phunzitseni malamulo anu.
69 Ngakhale odzikuza andipaka mabodza,
    ine ndimasunga malangizo anu ndi mtima wanga wonse.
70 Mitima yawo ndi yowuma ndi yosakhudzidwa,
    koma ine ndimakondwera ndi malamulo anu.
71 Ndi bwino kuti ndinasautsidwa
    kuti ndithe kuphunzira malamulo anu.
72 Lamulo lochokera mʼkamwa mwanu limandikomera kwambiri
    kuposa ndalama zambirimbiri za siliva ndi golide.

Yodi

73 Manja anu anandilenga ndi kundiwumba;
    patseni nzeru zomvetsa zinthu kuti ndiphunzire malamulo anu.
74 Iwo amene amakuopani akondwere akandiona,
    chifukwa chiyembekezo changa chili mʼmawu anu.
75 Ine ndikudziwa, Inu Yehova, kuti malamulo anu ndi olungama
    ndipo mwandizunza chifukwa cha kukhulupirika kwanu.
76 Chikondi chanu chosasinthika chikhale chitonthozo changa,
    molingana ndi lonjezo lanu kwa mtumiki wanu.
77 Chifundo chanu chindifikire kuti ndikhale ndi moyo,
    popeza malamulo anu ndiye chikondwerero changa.
78 Odzikuza achititsidwe manyazi chifukwa cha kundilakwira popanda chifukwa;
    koma ine ndidzalingalira malangizo anu.
79 Iwo amene amakuopani atembenukire kwa ine,
    iwo amene amamvetsetsa umboni wanu.
80 Mtima wanga ukhale wopanda cholakwa pa chiphunzitso chanu
    kuti ndisachititsidwe manyazi.

Kafu

81 Moyo wanga wafowoka ndi kufunafuna chipulumutso chanu,
    koma chiyembekezo changa chili mʼmawu anu.
82 Maso anga alefuka pofunafuna lonjezo lanu;
    Ine ndikuti, “Kodi mudzanditonthoza liti?”
83 Ngakhale ndili ngati thumba lachikopa la vinyo pa utsi
    sindiyiwala zophunzitsa zanu.
84 Kodi mtumiki wanu ayenera kudikira mpaka liti?
    Kodi mudzawalanga liti amene amandizunza?
85 Anthu osalabadira za Mulungu,
    odzikuza amandikumbira dzenje motsutsana ndi malamulo anu.
86 Malamulo anu onse ndi odalirika;
    thandizeni, pakuti anthu akundizunza popanda chifukwa.
87 Iwo anatsala pangʼono kundichotsa pa dziko lapansi
    koma sindinataye malangizo anu.
88 Sungani moyo wanga molingana ndi chikondi chanu chosasinthika,
    ndipo ndidzamvera umboni wa pakamwa panu.

Lamedi

89 Mawu anu Yehova ndi amuyaya;
    akhazikika kumwambako.
90 Kukhulupirika kwanu kumakhala mpaka ku mibado yonse;
    Inu munakhazikitsa dziko lapansi ndipo lilipobe.
91 Malamulo anu alipobe mpaka lero lino,
    pakuti zinthu zonse zimatumikira Inu.
92 Malamulo anu akanapanda kukhala chikondwerero changa,
    ndikanawonongeka mʼmasautso anga.
93 Ine sindidzayiwala konse malangizo anu,
    pakuti ndi malangizo anuwo munasunga moyo wanga.
94 Ndine wanu, ndipulumutseni;
    pakuti ndasamala malangizo anu.
95 Anthu oyipa akudikira kuti andiwononge,
    koma ndidzalingalira umboni wanu.
96 Ndadziwa kuti zinthu zonse zili ndi malire,
    koma malamulo anu alibe malire konse.

Memu

97 Ndithu, ine ndimakonda malamulo anu!
    Ndimalingaliramo tsiku lonse.
98 Malamulo anu amachititsa kuti ndikhale wanzeru kuposa adani anga,
    popeza malamulowo ali ndi ine nthawi zonse.
99 Ndimamvetsa zinthu kwambiri kuposa aphunzitsi anga onse
    popeza ndimalingalira umboni wanu.
100 Ndili ndi nzeru zochuluka zomvetsera zinthu kuposa anthu okalamba,
    popeza ndimamvera malangizo anu.
101 Ndimaletsa miyendo yanga kuyenda mʼnjira iliyonse yoyipa
    kuti ndithe kumvera mawu anu.
102 Sindinapatuke kuchoka pa malamulo anu,
    pakuti Inu mwini munandiphunzitsa.
103 Mawu anu ndi otsekemera ndikawalawa,
    otsekemera kuposa uchi mʼkamwa mwanga!
104 Ndimapeza nzeru zodziwira zinthu kuchokera mʼmalangizo anu;
    kotero ndimadana ndi njira iliyonse yoyipa.

Nuni

105 Mawu anu ndi nyale ya kumapazi kwanga
    ndi kuwunika kwa pa njira yanga.
106 Ndalumbira ndipo ndatsimikiza,
    kuti ndidzatsatira malamulo anu olungama.
107 Ndazunzika kwambiri;
    Inu Yehova, sungani moyo wanga molingana ndi mawu anu.
108 Inu Yehova, landirani matamando aufulu ochokera pakamwa panga,
    ndipo ndiphunzitseni malamulo anu.
109 Ngakhale moyo wanga umakhala mʼzoopsa nthawi ndi nthawi,
    sindidzayiwala malamulo anu.
110 Anthu oyipa anditchera msampha,
    koma sindinasochere kuchoka pa malangizo anu.
111 Umboni wanu ndiye cholowa changa kwamuyaya;
    Iwo ndiye chimwemwe cha mtima wanga.
112 Mtima wanga wakhazikika pa kusunga zophunzitsa zanu
    mpaka kumapeto kwenikweni.

Samekhi

113 Ndimadana ndi anthu apawiripawiri,
    koma ndimakonda malamulo anu.
114 Inu ndinu pothawirapo panga ndi chishango changa;
    chiyembekezo changa chili mʼmawu anu.
115 Chokani kwa ine, inu anthu ochita zoyipa,
    kuti ndisunge malamulo a Mulungu wanga!
116 Mundichirikize molingana ndi lonjezo lanu, ndipo ndidzakhala ndi moyo;
    musalole kuti chiyembekezo changa chipite pachabe.
117 Gwirizizeni, ndipo ndidzapulumutsidwa;
    nthawi zonse ndidzasamalira zophunzitsa zanu.
118 Inu mumakana onse amene amasochera kuchoka pa zophunzitsa zanu,
    pakuti chinyengo chawo ndi chopanda phindu.
119 Anthu onse oyipa a pa dziko lapansi mumawayesa ngati zinthu zakudzala;
    nʼchifukwa chake ndimakonda umboni wanu.
120 Thupi langa limanjenjemera chifukwa cha kuopa Inu;
    ndimachita mantha ndi malamulo anu.

Ayini

121 Ndachita zolungama ndi zabwino;
    musandisiye mʼmanja mwa ondizunza.
122 Onetsetsani kuti mtumiki wanu akukhala bwino,
    musalole kuti anthu odzikuza andipondereze.
123 Maso anga alefuka, kufunafuna chipulumutso chanu,
    kufunafuna lonjezo lanu lolungama.
124 Muchite naye mtumiki wanu molingana ndi chikondi chanu chosasinthika,
    ndipo mundiphunzitse malamulo anu.
125 Ine ndine mtumiki wanu; patseni mzimu wondizindikiritsa,
    kuti ndimvetsetse umboni wanu.
126 Yehova, ndi nthawi yoti muchitepo kanthu;
    malamulo anu akuswedwa.
127 Chifukwa choti ndimakonda malamulo anu
    kuposa golide, kuposa golide woyengeka bwino,
128 ndiponso chifukwa choti ndimaona kuti malangizo anu onse ndi wowongoka,
    ndimadana ndi njira iliyonse yoyipa.

Pe

129 Maumboni anu ndi odabwitsa
    nʼchifukwa chake ndimawamvera.
130 Mawu anu akamaphunzitsidwa amapereka kuwunika;
    ngakhale anthu wamba amamvetsetsa.
131 Ndimatsekula pakamwa panga ndi kupuma wefuwefu,
    kufunafuna malamulo anu.
132 Tembenukirani kwa ine ndipo mundichitire chifundo,
    monga mumachitira nthawi zonse kwa iwo amene amakonda dzina lanu.
133 Tsogolerani mayendedwe anga molingana ndi mawu anu;
    musalole kuti tchimo lizindilamulira.
134 Ndiwomboleni mʼdzanja la anthu ondizunza,
    kuti ndithe kumvera malangizo anu.
135 Nkhope yanu iwalire mtumiki wanu
    ndipo mundiphunzitse malamulo anu.
136 Mitsinje ya misozi ikuyenda kuchoka mʼmaso mwanga,
    chifukwa anthu sakumvera malamulo anu.

Tsade

137 Yehova ndinu wolungama,
    ndipo malamulo anu ndi abwino.
138 Maumboni amene munatipatsa ndi olungama;
    ndi odalirika ndithu.
139 Ndikusautsidwa kwambiri mʼkati mwanga
    chifukwa adani anu amanyalanyaza mawu anu.
140 Mawu anu ndi woyera kwambiri
    nʼchifukwa chake mtumiki wanune ndimawakonda.
141 Ngakhale ndili wamngʼono ndi wonyozeka,
    sindiyiwala malangizo anu.
142 Chilungamo chanu nʼchamuyaya,
    ndipo malamulo anu nʼchoona.
143 Mavuto ndi masautso zandigwera,
    koma ndimakondwera ndi malamulo anu.
144 Umboni wanu ndi wabwino nthawi zonse;
    patseni nzeru zomvetsa zinthu kuti ine ndikhale ndi moyo.

Kofu

145 Ndimayitana ndi mtima wanga wonse; ndiyankheni Inu Yehova,
    ndipo ndidzamvera zophunzitsa zanu.
146 Ndikuyitana kwa Inu; pulumutseni
    ndipo ndidzasunga umboni wanu.
147 Ndimadzuka tambala asanalire kuti ndipemphe thandizo;
    chiyembekezo changa chili mʼmawu anu.
148 Maso anga amakhala chipenyere nthawi yonse ya usiku,
    kuti ndithe kulingalira malonjezo anu.
149 Imvani mawu anga molingana ndi chikondi chanu chosasinthika;
    Yehova sungani moyo wanga, molingana ndi malamulo anu.
150 Iwo amene amakonza njira zoyipa andiyandikira,
    koma ali kutali ndi malamulo anu.
151 Koma Inu Yehova muli pafupi,
    malamulo anu onse ndi woona.
152 Ndinaphunzira kalekale kuchokera mʼmaumboni anu
    kuti maumboni amene munakhazikitsawo ndi amuyaya.

Reshi

153 Yangʼanani masautso anga ndipo mundipulumutse,
    pakuti sindinayiwale malamulo anu.
154 Mundiyimirire pa mlandu wanga ndi kundiwombola;
    sungani moyo wanga molingana ndi lonjezo lanu.
155 Chipulumutso chili kutali ndi anthu oyipa,
    pakuti iwowo safunafuna zophunzitsa zanu.
156 Chifundo chanu Yehova nʼchachikulu;
    sungani moyo wanga molingana ndi malamulo anu.
157 Adani amene akundizunza ndi ambiri,
    koma ine sindinatembenuke kuchoka pa umboni wanu.
158 Ndimawayangʼana monyansidwa anthu opanda chikhulupiriro,
    popeza samvera mawu anu.
159 Onani momwe ndimakondera malangizo anu;
    sungani moyo wanga, Inu Yehova, molingana ndi chikondi chanu chosanthika.
160 Mawu anu onse ndi owona;
    malamulo anu onse olungama ndi amuyaya.

Sini ndi Shini

161 Olamulira amandizunza popanda chifukwa,
    koma mtima wanga umanjenjemera ndi mawu anu.
162 Ine ndimakondwa ndi lonjezo lanu,
    ngati munthu amene wapeza chuma chambiri.
163 Ndimadana ndi chinyengo, kwambiri ndimanyansidwa nacho,
    koma ndimakonda malamulo anu.
164 Ndimakutamandani kasanu ndi kawiri pa tsiku
    pakuti malamulo anu ndi olungama.
165 Amene amakonda malamulo anu ali ndi mtendere waukulu,
    ndipo palibe chimene chingawapunthwitse
166 Ndikudikira chipulumutso chanu, Inu Yehova,
    ndipo ndimatsatira malamulo anu.
167 Ndimamvera umboni wanu
    pakuti ndimawukonda kwambiri.
168 Ndimamvera malangizo anu ndi umboni wanu,
    pakuti njira zanga zonse ndi zodziwika pamaso panu.

Tawu

169 Kulira kwanga kufike pamaso panu Yehova;
    patseni nzeru zomvetsa zinthu molingana ndi mawu anu.
170 Kupempha kwanga kufike pamaso panu;
    pulumutseni molingana ndi lonjezo lanu.
171 Matamando asefukire pa milomo yanga,
    pakuti Inu mumandiphunzitsa malamulo anu.
172 Lilime langa liyimbe mawu anu,
    popeza malamulo anu onse ndi olungama.
173 Dzanja lanu likhale lokonzeka kundithandiza
    pakuti ndasankha malangizo anu.
174 Ndikufunitsitsa chipulumutso chanu Yehova,
    ndipo ndimakondwera ndi malamulo anu.
175 Loleni kuti ndikhale ndi moyo kuti ndikutamandeni,
    ndipo malamulo anu andichirikize.
176 Ndasochera ngati nkhosa yotayika,
    funafunani mtumiki wanu,
    pakuti sindinayiwale malamulo anu.

La Bible du Semeur

Psaumes 119

La Loi de l’Eternel est parfaite[a]

1Heureux les hommes |qui ont une conduite intègre
et suivent dans leur vie |la Loi de l’Eternel.
Heureux les hommes |qui suivent ses préceptes
et cherchent à lui plaire |de tout leur cœur.
Ils ne commettent pas le mal,
ils suivent les chemins |que Dieu leur a tracés.
Tu as promulgué tes décrets
pour qu’on les respecte avec soin.
Que j’aie assez de fermeté
pour observer tes ordonnances !
Alors je n’aurai pas de honte
lorsque je considérerai |tous tes commandements.
Je te célébrerai |dans la droiture de mon cœur
en étudiant |tes justes articles de droit.
J’observerai fidèlement |tes ordonnances.
Ne m’abandonne pas |complètement !

Comment, quand on est jeune, |avoir une vie pure ?
C’est en se conformant à ta parole.
10 Je veux te plaire |de tout mon cœur,
ne permets pas que je dévie |de tes commandements !
11 Je garde ta parole |tout au fond de mon cœur
pour ne pas pécher contre toi.
12 Béni sois-tu, ô Eternel !
Enseigne-moi tes ordonnances !
13 Mes lèvres énumèrent
toutes les lois |que tu as prononcées.
14 J’ai de la joie |à suivre tes préceptes
autant que si je possédais tous les trésors.
15 Je veux méditer sur tes directives,
et fixer mes regards |sur les voies que tu traces.
16 Je trouve un grand plaisir |dans ce que tu prescris
et je ne veux jamais |oublier ta parole.

17 Fais du bien à ton serviteur, |accorde-moi de vivre :
je me conformerai |à ta parole !
18 Ouvre mes yeux |pour que je voie
de ta Loi les merveilles !
19 Je suis étranger sur la terre :
ne me cache pas tes commandements !
20 Je brûle en tout temps du désir
de connaître tes lois.
21 Tu menaces ces orgueilleux maudits
qui s’écartent de tes commandements.
22 Délivre-moi |du déshonneur et du mépris,
car j’observe tes lois !
23 Quand même des puissants |délibéreraient contre moi,
ton serviteur encore |méditerait tes ordonnances.
24 Tes préceptes font mes délices,
ils sont mes conseillers.

25 Je suis collé à la poussière,
sauve ma vie |selon ce que tu as promis !
26 Je t’ai exposé ma conduite, |et tu m’as répondu ;
apprends-moi tes commandements !
27 Fais-moi discerner le chemin |tracé par tes décrets
pour que je réfléchisse |à tes prodiges !
28 Je suis accablé de chagrin,
relève-moi |conformément à ta parole !
29 Détourne-moi |du chemin du mensonge
et, dans ta grâce, |fais que je vive |selon ta Loi !
30 J’ai choisi le chemin |de la fidélité,
je me conforme |à tes décrets.
31 Je me tiens attaché |à tes édits ;
épargne-moi la honte, |ô Eternel !
32 Je veux courir sur le chemin |de tes commandements,
car tu m’en donnes |une large compréhension.

33 O Eternel, enseigne-moi |le chemin de tes ordonnances,
et je le suivrai jusqu’au bout.
34 Donne-moi du discernement |et j’obéirai à ta Loi ;
je la suivrai de tout mon cœur.
35 Fais-moi marcher sur le sentier |de tes commandements,
car je m’y plais !
36 Veuille incliner mon cœur |vers tes enseignements
plutôt que vers le profit matériel !
37 Détourne mes regards |des choses vaines,
et fais-moi vivre |dans les voies que tu as tracées[b] !
38 Accomplis pour ton serviteur |ce que tu as promis
en faveur de ceux qui te craignent !
39 Ecarte loin de moi |la honte qui m’effraie ;
tes lois ne sont-elles pas bonnes ?
40 J’ai une vraie passion |pour tes commandements,
dans ta justice, |sauve ma vie !

41 Que ton amour, ô Eternel, |s’étende jusqu’à moi,
et ton salut |selon ce que tu as promis,
42 et je pourrai répondre |à celui qui m’outrage,
car j’ai mis ma confiance |en ta parole.
43 Ne laisse pas ma bouche |s’écarter de la vérité,
car je me fonde sur tes lois.
44 J’observerai ta Loi
sans cesse et pour toujours,
45 alors je pourrai vivre |dans la vraie liberté,
car j’ai à cœur |de suivre tes préceptes.
46 Je parlerai |de tes édits |devant des rois
sans éprouver de honte.
47 Je ferai mes délices |de tes commandements,
que j’aime.
48 Je tends les mains |vers tes commandements |que j’aime.
Je veux méditer sur tes ordonnances.

49 Rappelle-toi |ce que tu as dit à ton serviteur
et qui m’a donné l’espérance.
50 Dans ma misère, |mon réconfort,
c’est que ta parole me fera vivre.
51 Des orgueilleux |se sont moqués de moi |sans aucune mesure ;
je ne dévie pas de ta Loi.
52 Je me souviens des ordonnances |que tu nous as données jadis,
ô Eternel, |j’en suis réconforté.
53 Je suis vivement indigné |en voyant les méchants
qui délaissent ta Loi.
54 Je fais de tes préceptes |le sujet de mes chants
dans mon lieu de séjour.
55 La nuit, ô Eternel, |je pense à toi,
j’observerai ta Loi.
56 La part qui me revient
c’est de me conformer |à tes commandements.

57 Mon lot, ô Eternel, |je le redis,
c’est d’obéir à tes paroles.
58 Je t’implore de tout mon cœur ;
oh ! fais-moi grâce |selon ce que tu as promis !
59 J’ai réfléchi à ma conduite
et je règle mes pas |sur tes commandements.
60 Je m’empresse sans différer
d’obéir à tes lois.
61 Les filets des méchants |m’ont enserré
sans que j’oublie ta Loi.
62 Au cœur de la nuit, je me lève |afin de te louer
à cause de tes justes lois.
63 Je suis l’ami |de tous ceux qui te craignent,
de ceux qui obéissent |à tes décrets.
64 Eternel, ton amour |remplit la terre.
Enseigne-moi tes ordonnances !

65 Tu as traité avec bonté |ton serviteur,
conformément à ta parole, |ô Eternel !
66 Enseigne-moi |le bon sens et la connaissance,
car je me fie |à tes commandements.
67 Avant d’être humilié, |je faisais fausse route,
mais maintenant, |je me conforme à ta parole.
68 Que tu es bon et bienfaisant :
enseigne-moi tes ordonnances !
69 Des orgueilleux inventent |contre moi des mensonges,
mais moi, de tout mon cœur, |je suis fidèle à tes décrets.
70 Leur cœur est insensible.
Mais quant à moi, |ta Loi fait mes délices.
71 Il m’était bon d’être affligé
afin d’apprendre tes préceptes.
72 La Loi que tu as édictée |est pour moi plus précieuse
que mille objets d’or et d’argent.

73 Tes mains m’ont façonné |et affermi,
accorde-moi l’intelligence |pour que j’apprenne tes commandements !
74 En me voyant, |ceux qui te craignent |se réjouissent,
car je me fie à ta parole.
75 Je sais, ô Eternel, |que tes décrets sont justes :
si tu m’as affligé, |c’est par fidélité.
76 Que ton amour |soit ma consolation
conformément à ta promesse |envers ton serviteur !
77 Témoigne-moi ta compassion |pour que je vive,
puisque ta Loi fait mes délices.
78 Honte à ces orgueilleux |qui me maltraitent sans raison !
Moi, je médite |sur tes commandements.
79 Qu’ils reviennent à moi |ceux qui te craignent[c],
ceux qui connaissent tes édits !
80 Que mon cœur soit intègre |pour suivre tes préceptes,
afin que je ne sois pas dans la honte.

81 Je languis après ton salut,
je fais confiance à ta parole.
82 Mes yeux s’épuisent |à guetter ta parole.
Je me demande : |« Quand viendras-tu me consoler ? »
83 Je suis semblable |à une outre enfumée[d],
pourtant je ne délaisse pas |tes ordonnances.
84 Combien ton serviteur |a-t-il de jours à vivre ?
Quand viendras-tu juger |ceux qui me persécutent ?
85 Des orgueilleux |m’ont creusé une trappe
au mépris de ta Loi.
86 Tous tes commandements |sont dignes de confiance.
Mais on me persécute |en disant des mensonges : |viens donc à mon secours !
87 Encore un peu |et ils me terrassaient,
mais je n’ai pas abandonné |tes ordonnances.
88 Sauve ma vie |dans ton amour
afin que j’obéisse |à tes commandements !

89 Eternel, ta parole |est fondée dans le ciel
et pour toujours,
90 et ta fidélité |demeure d’âge en âge :
tu as fondé la terre, |elle subsiste.
91 Selon tes ordres, |tout subsiste aujourd’hui,
et tout, dans l’univers, |se tient à ton service.
92 Si je n’avais pas fait |de ta Loi mes délices,
j’aurais péri |suite à mon affliction.
93 Jamais, je n’oublierai |tes ordonnances,
car c’est par elles |que tu me vivifies.
94 Je suis à toi : viens me sauver !
Car je m’applique |à suivre tes préceptes.
95 Des méchants préparent ma perte,
moi, je reste attentif |à tes édits.
96 J’ai constaté |que les choses parfaites |ont toutes leurs limites ;
mais ton commandement |est d’une très large portée.

97 Oh ! que j’aime ta Loi !
Je la médite tout le jour.
98 Ton commandement me rend sage, |plus que mes ennemis,
car il m’accompagne toujours.
99 Je suis plus avisé |que tous mes maîtres,
car je médite tes édits.
100 Et j’ai plus de discernement |que les vieillards,
parce que j’obéis |à tes commandements.
101 Mes pas évitent |tous les sentiers du mal
pour obéir à ta parole.
102 Je ne m’écarte pas |des lois que tu établis,
car tu m’enseignes.
103 Que ta parole est douce |à mon palais !
Elle est meilleure que le miel.
104 J’ai du discernement |grâce à tes ordonnances ;
c’est pourquoi je déteste |tout sentier mensonger.

105 Ta parole est comme une lampe |qui guide tous mes pas,
elle est une lumière |éclairant mon chemin.
106 J’ai promis solennellement |– et je tiendrai promesse –
d’obéir à tes justes lois.
107 Je suis bien affligé ;
ô Eternel, sauve ma vie |conformément à ta parole.
108 Accueille avec faveur, |ô Eternel, |ma prière comme une offrande
et enseigne-moi tes décrets !
109 Ma vie est sans cesse en danger,
mais je n’oublie rien de ta Loi.
110 Des méchants m’ont tendu des pièges,
mais je ne dévie pas |de tes commandements.
111 Tes décrets restent pour toujours |mon bien précieux :
et ils font la joie de mon cœur.
112 J’ai pris la décision |d’appliquer tes décrets,
pour toujours, jusqu’au bout.

113 Je hais les indécis,
et c’est ta Loi que j’aime.
114 Tu es mon refuge et mon bouclier,
je fais confiance à ta parole.
115 Eloignez-vous de moi, |vous tous qui commettez le mal !
J’obéirai |aux commandements de mon Dieu !
116 Soutiens-moi selon ta promesse, |et je vivrai ;
que mon espoir |ne tourne jamais à ma confusion.
117 Sois mon appui |pour que je sois sauvé,
je porterai toujours mon attention |sur tes décrets.
118 Ceux qui s’écartent de tes ordonnances, |tu les rejettes tous,
car leur dessein n’est que mensonge.
119 Tu ôtes comme des scories |tous les méchants |qui vivent sur la terre,
c’est pourquoi j’aime tes édits.
120 L’effroi que tu m’inspires |me fait frémir ;
je crains tes jugements.

121 Mes actions ont été réglées |par la droiture et la justice ;
ne m’abandonne pas |aux hommes qui m’oppriment !
122 Prends en charge ton serviteur : |pour faire son bonheur ;
ne laisse pas |des gens orgueilleux m’opprimer !
123 Mes yeux s’épuisent |à guetter ton secours
et selon ta promesse, |la manifestation |de ta justice.
124 Agis envers ton serviteur |conformément à ton amour :
enseigne-moi tes ordonnances !
125 Je suis ton serviteur : |accorde-moi l’intelligence
afin que j’assimile tes décrets.
126 C’est le moment d’agir, |ô Eternel,
car on viole ta Loi !
127 C’est pourquoi, j’aime tes commandements
plus que l’or, oui, plus que l’or fin.
128 Oui, c’est pourquoi je trouve justes |toutes tes ordonnances,
et je déteste |tout sentier de mensonge.

129 Tes lois sont des merveilles,
aussi je les observe.
130 Quand on découvre tes paroles, |c’est la lumière ;
les gens sans expérience |y trouvent le discernement.
131 J’ouvre la bouche |et je soupire,
tant je désire tes commandements.
132 Regarde-moi et fais-moi grâce
selon ce qui est juste[e] |pour ceux qui t’aiment !
133 Veuille affermir mes pas |par ta parole[f]
et qu’aucun mal |ne puisse m’asservir.
134 Libère-moi |de l’oppression des hommes
et moi, je me conformerai |à tes commandements.
135 Montre-toi favorable |envers ton serviteur :
enseigne-moi tes ordonnances !
136 Mes yeux répandent |des flots de larmes,
car on n’observe pas ta Loi.

137 Eternel, tu es juste,
et tes décrets |sont conformes à la droiture.
138 Tu as fondé tes ordonnances |sur la justice,
et elles sont très sûres.
139 Pour moi, je suis saisi |de la plus vive indignation
à l’égard de mes ennemis, |car ils négligent tes paroles.
140 Ta parole est pleinement éprouvée,
c’est pourquoi ton serviteur l’aime.
141 Je suis petit et méprisé,
mais je n’oublie pas tes préceptes.
142 Ta justice est juste à jamais,
ta Loi est vérité.
143 Je suis dans la détresse, |l’angoisse me saisit,
mais tes commandements |font mes délices.
144 La justice de tes édits |est éternelle,
donne-moi du discernement |et je vivrai.

145 Je t’invoque de tout mon cœur : |Eternel, réponds-moi,
et j’observerai tes décrets.
146 Oui, je t’invoque, |veuille me secourir ;
et moi, je me conformerai |à tes édits.
147 Je me lève avant l’aube |pour implorer ton aide,
je fais confiance à ta parole.
148 Avant la fin des veilles de la nuit, |mes yeux sont déjà éveillés
pour méditer sur tes paroles.
149 Dans ton amour, écoute-moi !
O Eternel, |sauve ma vie |conformément à ta justice !
150 Des gens aux desseins criminels[g] |me serrent de tout près,
ils se tiennent loin de ta Loi.
151 Mais toi, Eternel, tu es proche ;
tous tes commandements |sont vérité.
152 Depuis longtemps, |tes ordonnances m’ont appris
que tu les as établies pour toujours.

153 Considère mon affliction, |délivre-moi
puisque je n’oublie pas ta Loi.
154 Défends ma cause, |délivre-moi
et sauve-moi la vie |selon ce que tu as promis !
155 Le salut est loin des méchants
car ils négligent tes décrets.
156 Ta compassion est grande, |ô Eternel,
sauve-moi donc la vie |conformément à tes principes de justice !
157 Mes ennemis, |ceux qui me persécutent |sont innombrables,
mais je ne dévie pas |de tes édits.
158 Je vois avec dégoût des traîtres
qui n’obéissent pas |à ta parole.
159 Mais considère |combien j’aime tes ordonnances !
O Eternel, |dans ton amour, |sauve ma vie !
160 Ta parole dans sa totalité |est vérité,
et tout le droit |que tu as établi |dans ta justice |est éternel.

161 Sans raison, des puissants |me persécutent,
mais je ne tremble |qu’à ta parole.
162 Je fais ma joie de ta parole
comme celui qui trouve |un grand trésor,
163 mais je hais le mensonge, |je le déteste,
et c’est ta Loi que j’aime.
164 Sept fois par jour, |je redis tes louanges
à cause de tes justes lois.
165 Grande est la paix |de celui qui aime ta Loi :
aucun obstacle |ne le fait trébucher.
166 Je compte sur toi, Eternel, |pour me sauver,
et j’exécute tes commandements.
167 J’obéis à tes ordonnances
car je les aime |intensément.
168 Je me conforme à tes décrets |et à tes ordonnances,
car toute ma conduite, |tu la connais.

169 Que mon appel à l’aide, |ô Eternel, |parvienne jusqu’à toi !
Donne-moi du discernement |conformément à ta promesse !
170 Que ma supplication |parvienne jusqu’à toi !
Délivre-moi |selon ce que tu as promis !
171 Que la louange |jaillisse de mes lèvres,
car tu m’enseignes tes décrets.
172 Oui, que ma langue |célèbre ta parole :
tous tes commandements sont justes.
173 Par ta puissance, |viens à mon aide,
car j’ai choisi de suivre |tes directives.
174 Je désire ardemment |que tu me sauves, |ô Eternel !
Ta Loi fait mes délices.
175 Oh ! que je vive |pour te louer !
Et que tes lois |me soient en aide !
176 Je suis errant |comme une brebis égarée ; |oh ! viens chercher ton serviteur !
car je n’oublie aucun |de tes commandements.

Notas al pie

  1. 119: Le psaume est composé de 22 strophes de 8 versets qui, pour chaque strophe, commencent tous avec la même lettre ; les strophes se suivent dans l’ordre de l’alphabet hébreu.
  2. 119.37 Les manuscrits de Qumrân et deux manuscrits du texte hébreu traditionnel ont : fais-moi vivre selon ta parole (c’est-à-dire comme tu l’as promis). Les mots voie et parole se ressemblent en hébreu.
  3. 119.79 Selon la proposition de lecture indiquée en marge par les copistes. Le texte lui-même a : que ceux qui te craignent se tournent de nouveau vers moi pour connaître tes édits.
  4. 119.83 Une outre dont la peau est sèche, ridée, racornie. En Orient, on suspendait les outres de moût au-dessus des foyers pour hâter la fermentation ; les outres utilisées pour cela se racornissaient et devenaient impropres à un autre usage. On les mettait donc au rebut.
  5. 119.132 Autre traduction : selon la règle que tu as fixée.
  6. 119.133 Autre traduction : pour que je suive ta parole.
  7. 119.150 Plusieurs manuscrits hébreux et versions anciennes portent : ceux qui me persécutent.