Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 119

Alefu

1Odala ndi amene moyo wawo ulibe cholakwa,
    amene amayenda monga mwa malamulo a Yehova.
Odala ndi amene amasunga malamulo ake,
    amene amafunafuna Iyeyo ndi mtima wawo wonse.
Sachita cholakwa chilichonse;
    amayenda mʼnjira zake.
Inu mwapereka malangizo
    ndipo ayenera kutsatidwa kwathunthu.
Aa! Ndikanakonda njira zanga zikanakhala zokhazikika
    pa kumvera zophunzitsa zanu!
Pamenepo ine sindikanachititsidwa manyazi,
    poganizira malamulo anu onse.
Ndidzakutamandani ndi mtima wolungama,
    pamene ndikuphunzira malamulo anu olungama.
Ndidzamvera zophunzitsa zanu;
    musanditaye kwathunthu.

Beti

Kodi mnyamata angathe bwanji kuyeretsa mayendedwe ake?
    Akawasamala potsata mawu anu.
10 Ndimakufunafunani ndi mtima wanga wonse;
    musalole kuti ndisochere kuchoka pa malamulo anu.
11 Ndasunga mawu anu mu mtima mwanga
    kuti ndisakuchimwireni.
12 Mutamandike Inu Yehova;
    phunzitseni malamulo anu.
13 Ndi milomo yanga ndimafotokoza malamulo anu onse
    amene amachokera pakamwa panu.
14 Ndimakondwera potsatira malamulo anu
    monga momwe munthu amakondwera akakhala ndi chuma chambiri.
15 Ndimalingalira malangizo anu
    ndipo ndimaganizira njira zanu.
16 Ndimakondwera ndi malamulo anu;
    sindidzayiwala konse mawu anu.

Gimeli

17 Chitirani zokoma mtumiki wanu, ndipo ndidzakhala ndi moyo;
    kuti tsono ndisunge mawu anu.
18 Tsekulani maso anga kuti ndithe kuona
    zinthu zodabwitsa mʼmalamulo anu.
19 Ine ndine mlendo pa dziko lapansi;
    musandibisire malamulo anu.
20 Moyo wanga wafowoka polakalaka
    malamulo anu nthawi zonse.
21 Inu mumadzudzula onyada, otembereredwa,
    amene achoka pa malamulo anu.
22 Mundichotsere chitonzo ndi mnyozo
    pakuti ndimasunga malamulo anu.
23 Ngakhale mafumu akhale pamodzi kundinyoza,
    mtumiki wanu adzalingalirabe zophunzitsa zanu.
24 Malamulo anu amandikondweretsa;
    ndiwo amene amandilangiza.

Daleti

25 Moyo wanga wakangamira fumbi;
    tsitsimutseni molingana ndi mawu anu.
26 Ndinafotokoza njira zanga ndipo Inu munandiyankha;
    phunzitseni malamulo anu.
27 Mundidziwitse chiphunzitso cha malangizo anu;
    pamenepo ndidzalingalira zodabwitsa zanu.
28 Moyo wanga wafowoka ndi chisoni;
    limbikitseni monga mwa mawu anu.
29 Mundichotse mʼnjira zachinyengo;
    mundikomere mtima pondiphunzitsa malamulo anu.
30 Ndasankha njira ya choonadi;
    ndayika malamulo anu pa mtima panga.
31 Ndagwiritsitsa umboni wanu, Inu Yehova;
    musalole kuti ndichititsidwe manyazi.
32 Ndimathamanga mʼnjira ya malamulo anu,
    pakuti Inu mwamasula mtima wanga.

He

33 Yehova, phunzitseni kutsatira zophunzitsa zanu;
    ndipo ndidzazisunga mpaka kumapeto.
34 Mundipatse mtima womvetsa zinthu ndipo ndidzasunga malamulo anu
    ndi kuwamvera ndi mtima wanga wonse.
35 Munditsogolere mʼnjira ya malamulo anu,
    pakuti mʼmenemo ndimapezamo chikondwerero changa.
36 Tembenuzani mtima wanga kuti uzikonda malamulo anu,
    osati chuma.
37 Tembenuzani maso anga kuchoka ku zinthu zachabechabe;
    sungani moyo wanga monga mwa mawu anu.
38 Kwaniritsani lonjezo lanu kwa mtumiki wanu,
    kuti Inu muopedwe.
39 Mundichotsere chipongwe chimene ndikuchiopa,
    pakuti malamulo anu ndi abwino.
40 Taonani, ndimalakalakatu malangizo anu!
    Sungani moyo wanga mʼchilungamo chanu.

Wawi

41 Chikondi chanu chosasinthika chibwere kwa ine, Inu Yehova,
    chipulumutso chanu monga mwa lonjezo lanu;
42 ndipo ndidzayankha amene amandinyoza,
    popeza ndimadalira mawu anu.
43 Musakwatule mawu a choonadi mʼkamwa mwanga,
    pakuti ndakhazikitsa chiyembekezo changa mʼmalamulo anu.
44 Ndidzasunga malamulo anu nthawi zonse,
    ku nthawi za nthawi.
45 Ndidzayendayenda mwaufulu,
    chifukwa ndinafunafuna malangizo anu.
46 Ndidzayankhula za umboni wanu pamaso pa mfumu
    ndipo sindidzachititsidwa manyazi,
47 popeza ndimakondwera ndi malamulo anu
    chifukwa ndimawakonda.
48 Ndikweza manja anga ku malamulo anu, ku malamulo amene ndimawakonda,
    ndipo ndimalingalira malangizo anu.

Zayini

49 Kumbukirani mawu anu kwa mtumiki wanu,
    popeza mwandipatsa chiyembekezo.
50 Chitonthozo changa pa masautso anga ndi ichi:
    lonjezo lanu limasunga moyo wanga.
51 Odzikuza amandinyoza popanda chowaletsa,
    koma sindichoka pa malamulo anu.
52 Ndimakumbukira malamulo anu Yehova akalekale,
    ndipo mwa iwo ndimapeza chitonthozo.
53 Ndayipidwa kwambiri chifukwa cha oyipa
    amene ataya malamulo anu.
54 Zophunzitsa zanu ndi mitu ya nyimbo yanga
    kulikonse kumene ndigonako.
55 Usiku ndimakumbukira dzina lanu Yehova,
    ndipo ndidzasunga malamulo anu.
56 Ichi ndicho ndakhala ndikuchita:
    ndimasunga malangizo anu.

Heti

57 Yehova, Inu ndiye gawo langa;
    ndalonjeza kumvera mawu anu.
58 Ndimafunafuna nkhope yanu ndi mtima wanga wonse;
    mundikomere mtima monga mwa lonjezo lanu.
59 Ndinalingalira za njira zanga
    ndipo ndatembenuza mayendedwe anga kutsatira umboni wanu.
60 Ndidzafulumira ndipo sindidzazengereza
    kumvera malamulo anu.
61 Ngakhale oyipa andimange ndi zingwe,
    sindidzayiwala lamulo lanu.
62 Ndimadzuka pakati pa usiku kuyamika Inu
    chifukwa cha malamulo anu olungama.
63 Ine ndine bwenzi la onse amene amakukondani,
    kwa onse amene amatsatira malangizo anu.
64 Dziko lapansi ladzaza ndi chikondi chanu chosasinthika,
    phunzitseni malamulo anu.

Teti

65 Inu Yehova, chitirani chabwino mtumiki wanu
    molingana ndi mawu anu.
66 Phunzitseni nzeru ndi chiweruzo chabwino,
    pakuti ndimakhulupirira malamulo anu.
67 Ndisanayambe kuzunzika ndinasochera,
    koma tsopano ndimamvera mawu anu.
68 Inu ndinu abwino ndipo zimene mumachita ndi zabwino;
    phunzitseni malamulo anu.
69 Ngakhale odzikuza andipaka mabodza,
    ine ndimasunga malangizo anu ndi mtima wanga wonse.
70 Mitima yawo ndi yowuma ndi yosakhudzidwa,
    koma ine ndimakondwera ndi malamulo anu.
71 Ndi bwino kuti ndinasautsidwa
    kuti ndithe kuphunzira malamulo anu.
72 Lamulo lochokera mʼkamwa mwanu limandikomera kwambiri
    kuposa ndalama zambirimbiri za siliva ndi golide.

Yodi

73 Manja anu anandilenga ndi kundiwumba;
    patseni nzeru zomvetsa zinthu kuti ndiphunzire malamulo anu.
74 Iwo amene amakuopani akondwere akandiona,
    chifukwa chiyembekezo changa chili mʼmawu anu.
75 Ine ndikudziwa, Inu Yehova, kuti malamulo anu ndi olungama
    ndipo mwandizunza chifukwa cha kukhulupirika kwanu.
76 Chikondi chanu chosasinthika chikhale chitonthozo changa,
    molingana ndi lonjezo lanu kwa mtumiki wanu.
77 Chifundo chanu chindifikire kuti ndikhale ndi moyo,
    popeza malamulo anu ndiye chikondwerero changa.
78 Odzikuza achititsidwe manyazi chifukwa cha kundilakwira popanda chifukwa;
    koma ine ndidzalingalira malangizo anu.
79 Iwo amene amakuopani atembenukire kwa ine,
    iwo amene amamvetsetsa umboni wanu.
80 Mtima wanga ukhale wopanda cholakwa pa chiphunzitso chanu
    kuti ndisachititsidwe manyazi.

Kafu

81 Moyo wanga wafowoka ndi kufunafuna chipulumutso chanu,
    koma chiyembekezo changa chili mʼmawu anu.
82 Maso anga alefuka pofunafuna lonjezo lanu;
    Ine ndikuti, “Kodi mudzanditonthoza liti?”
83 Ngakhale ndili ngati thumba lachikopa la vinyo pa utsi
    sindiyiwala zophunzitsa zanu.
84 Kodi mtumiki wanu ayenera kudikira mpaka liti?
    Kodi mudzawalanga liti amene amandizunza?
85 Anthu osalabadira za Mulungu,
    odzikuza amandikumbira dzenje motsutsana ndi malamulo anu.
86 Malamulo anu onse ndi odalirika;
    thandizeni, pakuti anthu akundizunza popanda chifukwa.
87 Iwo anatsala pangʼono kundichotsa pa dziko lapansi
    koma sindinataye malangizo anu.
88 Sungani moyo wanga molingana ndi chikondi chanu chosasinthika,
    ndipo ndidzamvera umboni wa pakamwa panu.

Lamedi

89 Mawu anu Yehova ndi amuyaya;
    akhazikika kumwambako.
90 Kukhulupirika kwanu kumakhala mpaka ku mibado yonse;
    Inu munakhazikitsa dziko lapansi ndipo lilipobe.
91 Malamulo anu alipobe mpaka lero lino,
    pakuti zinthu zonse zimatumikira Inu.
92 Malamulo anu akanapanda kukhala chikondwerero changa,
    ndikanawonongeka mʼmasautso anga.
93 Ine sindidzayiwala konse malangizo anu,
    pakuti ndi malangizo anuwo munasunga moyo wanga.
94 Ndine wanu, ndipulumutseni;
    pakuti ndasamala malangizo anu.
95 Anthu oyipa akudikira kuti andiwononge,
    koma ndidzalingalira umboni wanu.
96 Ndadziwa kuti zinthu zonse zili ndi malire,
    koma malamulo anu alibe malire konse.

Memu

97 Ndithu, ine ndimakonda malamulo anu!
    Ndimalingaliramo tsiku lonse.
98 Malamulo anu amachititsa kuti ndikhale wanzeru kuposa adani anga,
    popeza malamulowo ali ndi ine nthawi zonse.
99 Ndimamvetsa zinthu kwambiri kuposa aphunzitsi anga onse
    popeza ndimalingalira umboni wanu.
100 Ndili ndi nzeru zochuluka zomvetsera zinthu kuposa anthu okalamba,
    popeza ndimamvera malangizo anu.
101 Ndimaletsa miyendo yanga kuyenda mʼnjira iliyonse yoyipa
    kuti ndithe kumvera mawu anu.
102 Sindinapatuke kuchoka pa malamulo anu,
    pakuti Inu mwini munandiphunzitsa.
103 Mawu anu ndi otsekemera ndikawalawa,
    otsekemera kuposa uchi mʼkamwa mwanga!
104 Ndimapeza nzeru zodziwira zinthu kuchokera mʼmalangizo anu;
    kotero ndimadana ndi njira iliyonse yoyipa.

Nuni

105 Mawu anu ndi nyale ya kumapazi kwanga
    ndi kuwunika kwa pa njira yanga.
106 Ndalumbira ndipo ndatsimikiza,
    kuti ndidzatsatira malamulo anu olungama.
107 Ndazunzika kwambiri;
    Inu Yehova, sungani moyo wanga molingana ndi mawu anu.
108 Inu Yehova, landirani matamando aufulu ochokera pakamwa panga,
    ndipo ndiphunzitseni malamulo anu.
109 Ngakhale moyo wanga umakhala mʼzoopsa nthawi ndi nthawi,
    sindidzayiwala malamulo anu.
110 Anthu oyipa anditchera msampha,
    koma sindinasochere kuchoka pa malangizo anu.
111 Umboni wanu ndiye cholowa changa kwamuyaya;
    Iwo ndiye chimwemwe cha mtima wanga.
112 Mtima wanga wakhazikika pa kusunga zophunzitsa zanu
    mpaka kumapeto kwenikweni.

Samekhi

113 Ndimadana ndi anthu apawiripawiri,
    koma ndimakonda malamulo anu.
114 Inu ndinu pothawirapo panga ndi chishango changa;
    chiyembekezo changa chili mʼmawu anu.
115 Chokani kwa ine, inu anthu ochita zoyipa,
    kuti ndisunge malamulo a Mulungu wanga!
116 Mundichirikize molingana ndi lonjezo lanu, ndipo ndidzakhala ndi moyo;
    musalole kuti chiyembekezo changa chipite pachabe.
117 Gwirizizeni, ndipo ndidzapulumutsidwa;
    nthawi zonse ndidzasamalira zophunzitsa zanu.
118 Inu mumakana onse amene amasochera kuchoka pa zophunzitsa zanu,
    pakuti chinyengo chawo ndi chopanda phindu.
119 Anthu onse oyipa a pa dziko lapansi mumawayesa ngati zinthu zakudzala;
    nʼchifukwa chake ndimakonda umboni wanu.
120 Thupi langa limanjenjemera chifukwa cha kuopa Inu;
    ndimachita mantha ndi malamulo anu.

Ayini

121 Ndachita zolungama ndi zabwino;
    musandisiye mʼmanja mwa ondizunza.
122 Onetsetsani kuti mtumiki wanu akukhala bwino,
    musalole kuti anthu odzikuza andipondereze.
123 Maso anga alefuka, kufunafuna chipulumutso chanu,
    kufunafuna lonjezo lanu lolungama.
124 Muchite naye mtumiki wanu molingana ndi chikondi chanu chosasinthika,
    ndipo mundiphunzitse malamulo anu.
125 Ine ndine mtumiki wanu; patseni mzimu wondizindikiritsa,
    kuti ndimvetsetse umboni wanu.
126 Yehova, ndi nthawi yoti muchitepo kanthu;
    malamulo anu akuswedwa.
127 Chifukwa choti ndimakonda malamulo anu
    kuposa golide, kuposa golide woyengeka bwino,
128 ndiponso chifukwa choti ndimaona kuti malangizo anu onse ndi wowongoka,
    ndimadana ndi njira iliyonse yoyipa.

Pe

129 Maumboni anu ndi odabwitsa
    nʼchifukwa chake ndimawamvera.
130 Mawu anu akamaphunzitsidwa amapereka kuwunika;
    ngakhale anthu wamba amamvetsetsa.
131 Ndimatsekula pakamwa panga ndi kupuma wefuwefu,
    kufunafuna malamulo anu.
132 Tembenukirani kwa ine ndipo mundichitire chifundo,
    monga mumachitira nthawi zonse kwa iwo amene amakonda dzina lanu.
133 Tsogolerani mayendedwe anga molingana ndi mawu anu;
    musalole kuti tchimo lizindilamulira.
134 Ndiwomboleni mʼdzanja la anthu ondizunza,
    kuti ndithe kumvera malangizo anu.
135 Nkhope yanu iwalire mtumiki wanu
    ndipo mundiphunzitse malamulo anu.
136 Mitsinje ya misozi ikuyenda kuchoka mʼmaso mwanga,
    chifukwa anthu sakumvera malamulo anu.

Tsade

137 Yehova ndinu wolungama,
    ndipo malamulo anu ndi abwino.
138 Maumboni amene munatipatsa ndi olungama;
    ndi odalirika ndithu.
139 Ndikusautsidwa kwambiri mʼkati mwanga
    chifukwa adani anu amanyalanyaza mawu anu.
140 Mawu anu ndi woyera kwambiri
    nʼchifukwa chake mtumiki wanune ndimawakonda.
141 Ngakhale ndili wamngʼono ndi wonyozeka,
    sindiyiwala malangizo anu.
142 Chilungamo chanu nʼchamuyaya,
    ndipo malamulo anu nʼchoona.
143 Mavuto ndi masautso zandigwera,
    koma ndimakondwera ndi malamulo anu.
144 Umboni wanu ndi wabwino nthawi zonse;
    patseni nzeru zomvetsa zinthu kuti ine ndikhale ndi moyo.

Kofu

145 Ndimayitana ndi mtima wanga wonse; ndiyankheni Inu Yehova,
    ndipo ndidzamvera zophunzitsa zanu.
146 Ndikuyitana kwa Inu; pulumutseni
    ndipo ndidzasunga umboni wanu.
147 Ndimadzuka tambala asanalire kuti ndipemphe thandizo;
    chiyembekezo changa chili mʼmawu anu.
148 Maso anga amakhala chipenyere nthawi yonse ya usiku,
    kuti ndithe kulingalira malonjezo anu.
149 Imvani mawu anga molingana ndi chikondi chanu chosasinthika;
    Yehova sungani moyo wanga, molingana ndi malamulo anu.
150 Iwo amene amakonza njira zoyipa andiyandikira,
    koma ali kutali ndi malamulo anu.
151 Koma Inu Yehova muli pafupi,
    malamulo anu onse ndi woona.
152 Ndinaphunzira kalekale kuchokera mʼmaumboni anu
    kuti maumboni amene munakhazikitsawo ndi amuyaya.

Reshi

153 Yangʼanani masautso anga ndipo mundipulumutse,
    pakuti sindinayiwale malamulo anu.
154 Mundiyimirire pa mlandu wanga ndi kundiwombola;
    sungani moyo wanga molingana ndi lonjezo lanu.
155 Chipulumutso chili kutali ndi anthu oyipa,
    pakuti iwowo safunafuna zophunzitsa zanu.
156 Chifundo chanu Yehova nʼchachikulu;
    sungani moyo wanga molingana ndi malamulo anu.
157 Adani amene akundizunza ndi ambiri,
    koma ine sindinatembenuke kuchoka pa umboni wanu.
158 Ndimawayangʼana monyansidwa anthu opanda chikhulupiriro,
    popeza samvera mawu anu.
159 Onani momwe ndimakondera malangizo anu;
    sungani moyo wanga, Inu Yehova, molingana ndi chikondi chanu chosanthika.
160 Mawu anu onse ndi owona;
    malamulo anu onse olungama ndi amuyaya.

Sini ndi Shini

161 Olamulira amandizunza popanda chifukwa,
    koma mtima wanga umanjenjemera ndi mawu anu.
162 Ine ndimakondwa ndi lonjezo lanu,
    ngati munthu amene wapeza chuma chambiri.
163 Ndimadana ndi chinyengo, kwambiri ndimanyansidwa nacho,
    koma ndimakonda malamulo anu.
164 Ndimakutamandani kasanu ndi kawiri pa tsiku
    pakuti malamulo anu ndi olungama.
165 Amene amakonda malamulo anu ali ndi mtendere waukulu,
    ndipo palibe chimene chingawapunthwitse
166 Ndikudikira chipulumutso chanu, Inu Yehova,
    ndipo ndimatsatira malamulo anu.
167 Ndimamvera umboni wanu
    pakuti ndimawukonda kwambiri.
168 Ndimamvera malangizo anu ndi umboni wanu,
    pakuti njira zanga zonse ndi zodziwika pamaso panu.

Tawu

169 Kulira kwanga kufike pamaso panu Yehova;
    patseni nzeru zomvetsa zinthu molingana ndi mawu anu.
170 Kupempha kwanga kufike pamaso panu;
    pulumutseni molingana ndi lonjezo lanu.
171 Matamando asefukire pa milomo yanga,
    pakuti Inu mumandiphunzitsa malamulo anu.
172 Lilime langa liyimbe mawu anu,
    popeza malamulo anu onse ndi olungama.
173 Dzanja lanu likhale lokonzeka kundithandiza
    pakuti ndasankha malangizo anu.
174 Ndikufunitsitsa chipulumutso chanu Yehova,
    ndipo ndimakondwera ndi malamulo anu.
175 Loleni kuti ndikhale ndi moyo kuti ndikutamandeni,
    ndipo malamulo anu andichirikize.
176 Ndasochera ngati nkhosa yotayika,
    funafunani mtumiki wanu,
    pakuti sindinayiwale malamulo anu.

Amplified Bible

Psalm 119

Meditations and Prayers Relating to the Law of God.

[a]Aleph.

1How blessed and favored by God are those whose way is blameless [those with personal integrity, the upright, the guileless],
Who walk in the law [and who are guided by the precepts and revealed will] of the Lord.

Blessed and favored by God are those who keep His testimonies,
And who [consistently] seek Him and long for Him with all their heart.

They do no unrighteousness;
They walk in His ways.

You have ordained Your precepts,
That we should follow them with [careful] diligence.

Oh, that my ways may be established
To observe and keep Your statutes [obediently accepting and honoring them]!

Then I will not be ashamed
When I look [with respect] to all Your commandments [as my guide].

I will give thanks to You with an upright heart,
When I learn [through discipline] Your righteous judgments [for my transgressions].

I shall keep Your statutes;
Do not utterly abandon me [when I fail].

Beth.


How can a young man keep his way pure?
By keeping watch [on himself] according to Your word [conforming his life to Your precepts].
10 
With all my heart I have sought You, [inquiring of You and longing for You];
Do not let me wander from Your commandments [neither through ignorance nor by willful disobedience].
11 
Your word I have treasured and stored in my heart,
That I may not sin against You.
12 
Blessed and reverently praised are You, O Lord;
Teach me Your statutes.
13 
With my lips I have told of
All the ordinances of Your mouth.
14 
I have rejoiced in the way of Your testimonies,
As much as in all riches.
15 
I will meditate on Your precepts
And [thoughtfully] regard Your ways [the path of life established by Your precepts].
16 
I will delight in Your statutes;
I will not forget Your word.

Gimel.

17 
Deal bountifully with Your servant,
That I may live and keep Your word [treasuring it and being guided by it day by day].
18 
Open my eyes [to spiritual truth] so that I may behold
Wonderful things from Your law.
19 
I am a stranger on the earth;
Do not hide Your commandments from me.
20 
My soul is crushed with longing
For Your ordinances at all times.
21 
You rebuke the presumptuous and arrogant, the cursed ones,
Who wander from Your commandments.
22 
Take reproach and contempt away from me,
For I observe Your testimonies.
23 
Even though princes sit and talk to one another against me,
Your servant meditates on Your statutes.
24 
Your testimonies also are my delight
And my counselors.

Daleth.

25 
My earthly life clings to the dust;
Revive and refresh me according to Your word.
26 
I have told of my ways, and You have answered me;
Teach me Your statutes.
27 
Make me understand the way of Your precepts,
So that I will meditate (focus my thoughts) on Your wonderful works.
28 
My soul dissolves because of grief;
Renew and strengthen me according to [the promises of] Your word.
29 
Remove from me the way of falsehood and unfaithfulness,
And graciously grant me Your law.
30 
I have chosen the faithful way;
I have placed Your ordinances before me.
31 
I cling tightly to Your testimonies;
O Lord, do not put me to shame!
32 
I will run the way of Your commandments [with purpose],
For You will give me a heart that is willing.

He.

33 
Teach me, O Lord, the way of Your statutes,
And I will [steadfastly] observe it to the end.
34 
Give me understanding [a teachable heart and the ability to learn], that I may keep Your law;
And observe it with all my heart.
35 
Make me walk in the path of Your commandments,
For I delight in it.
36 
Incline my heart to Your testimonies
And not to dishonest gain and envy.
37 
Turn my eyes away from vanity [all those worldly, meaningless things that distract—let Your priorities be mine],
And restore me [with renewed energy] in Your ways.
38 
Establish Your word and confirm Your promise to Your servant,
As that which produces [awe-inspired] reverence for You.
39 
Turn away my reproach which I dread,
For Your ordinances are good.
40 
I long for Your precepts;
Renew me through Your righteousness.

Vav.

41 
May Your lovingkindness also come to me, O Lord,
Your salvation according to Your promise;
42 
So I will have an answer for the one who taunts me,
For I trust [completely] in Your word [and its reliability].
43 
And do not take the word of truth utterly out of my mouth,
For I wait for Your ordinances.
44 
I will keep Your law continually,
Forever and ever [writing Your precepts on my heart].
45 
And I will walk at liberty,
For I seek and deeply long for Your precepts.
46 
I will also speak of Your testimonies before kings
And shall not be ashamed.
47 
For I shall delight in Your commandments,
Which I love.
48 
And I shall lift up my hands to Your commandments,
Which I love;
And I will meditate on Your statutes.

Zayin.

49 
Remember [always] the word and promise to Your servant,
In which You have made me hope.
50 
This is my comfort in my affliction,
That Your word has revived me and given me life.
51 
The arrogant utterly ridicule me,
Yet I do not turn away from Your law.
52 
I have remembered [carefully] Your ancient ordinances, O Lord,
And I have taken comfort.
53 
Burning indignation has seized me because of the wicked,
Who [b]reject Your law.
54 
Your statutes are my songs
In the house of my pilgrimage.
55 
O Lord, I remember Your name in the night,
And keep Your law.
56 
This has become mine [as the gift of Your grace],
That I observe Your precepts [accepting them with loving obedience].

Heth.

57 
The Lord is my portion;
I have promised to keep Your words.
58 
I sought Your favor with all my heart;
Be merciful and gracious to me according to Your promise.
59 
I considered my ways
And turned my feet to [follow and obey] Your testimonies.
60 
I hurried and did not delay
To keep Your commandments.
61 
The cords of the wicked have encircled and ensnared me,
But I have not forgotten Your law.
62 
At midnight I will rise to give thanks to You
Because of Your righteous ordinances.
63 
I am a companion of all who [reverently] fear You,
And of those who keep and honor Your precepts.
64 
The earth, O Lord, is full of Your lovingkindness and goodness;
Teach me Your statutes.

Teth.

65 
You have dealt well with Your servant,
O Lord, according to Your promise.
66 
Teach me good judgment (discernment) and knowledge,
For I have believed and trusted and relied on Your commandments.
67 
Before I was afflicted I went astray,
But now I keep and honor Your word [with loving obedience].
68 
You are good and do good;
Teach me Your statutes.
69 
The arrogant have forged a lie against me,
But I will keep Your precepts with all my heart.
70 
Their heart is insensitive like fat [their minds are dull and brutal],
But I delight in Your law.
71 
It is good for me that I have been afflicted,
That I may learn Your statutes.
72 
The law from Your mouth is better to me
Than thousands of gold and silver pieces.

Yodh.

73 
Your hands have made me and established me;
Give me understanding and a teachable heart, that I may learn Your commandments.
74 
May those who [reverently] fear You see me and be glad,
Because I wait for Your word.
75 
I know, O Lord, that Your judgments are fair,
And that in faithfulness You have disciplined me.
76 
O may Your lovingkindness and graciousness comfort me,
According to Your word (promise) to Your servant.
77 
Let Your compassion come to me that I may live,
For Your law is my delight.
78 
Let the arrogant be ashamed and humiliated, for they sabotage me with a lie;
But I will meditate on Your precepts.
79 
May those who fear You [with submissive wonder] turn to me,
Even those who have known Your testimonies.
80 
May my heart be blameless in Your statutes,
So that I will not be ashamed.

Kaph.

81 
My soul languishes and grows weak for Your salvation;
I wait for Your word.
82 
My eyes fail [with longing, watching] for [the fulfillment of] Your promise,
Saying, “When will You comfort me?”
83 
For I have become like a wineskin [blackened and shriveled] in the smoke [in which it hangs],
Yet I do not forget Your statutes.
84 
How many are the days of Your servant [which he must endure]?
When will You execute judgment on those who persecute me?
85 
The arrogant (godless) have dug pits for me,
Men who do not conform to Your law.
86 
All Your commandments are faithful and trustworthy.
They have persecuted me with a lie; help me [Lord]!
87 
They had almost destroyed me on earth,
But as for me, I did not [c]turn away from Your precepts.
88 
According to Your steadfast love refresh me and give me life,
So that I may keep and obey the testimony of Your mouth.

Lamedh.

89 
Forever, O Lord,
Your word is settled in heaven [standing firm and unchangeable].
90 
Your faithfulness continues from generation to generation;
You have established the earth, and it stands [securely].
91 
They continue this day according to Your ordinances,
For all things [all parts of the universe] are Your servants.
92 
If Your law had not been my delight,
Then I would have perished in my time of trouble.
93 
I will never forget Your precepts,
For by them You have revived me and given me life.
94 
I am Yours, save me [as Your own];
For I have [diligently] sought Your precepts and required them [as my greatest need].
95 
The wicked wait for me to destroy me,
But I will consider Your testimonies.
96 
I have seen that all [human] perfection has its limits [no matter how grand and perfect and noble];
Your commandment is exceedingly broad and extends without limits [into eternity].

Mem.

97 
Oh, how I love Your law!
It is my meditation all the day.
98 
Your commandments make me wiser than my enemies,
For Your words are always with me.
99 
I have better understanding and deeper insight than all my teachers [because of Your word],
For Your testimonies are my meditation.
100 
I understand more than the aged [who have not observed Your precepts],
Because I have observed and kept Your precepts.
101 
I have restrained my feet from every evil way,
That I may keep Your word.
102 
I have not turned aside from Your ordinances,
For You Yourself have taught me.
103 
How sweet are Your words to my taste,
Sweeter than honey to my mouth!
104 
From Your precepts I get understanding;
Therefore I hate every false way.

Nun.

105 
Your word is a lamp to my feet
And a light to my path.
106 
I have sworn [an oath] and have confirmed it,
That I will keep Your righteous ordinances.
107 
I am greatly afflicted;
Renew and revive me [giving me life], O Lord, according to Your word.
108 
Accept and take pleasure in the freewill offerings of my mouth, O Lord,
And teach me Your ordinances.
109 
My life is continually [d]in my hand,
Yet I do not forget Your law.
110 
The wicked have laid a snare for me,
Yet I do not wander from Your precepts.
111 
I have taken Your testimonies as a heritage forever,
For they are the joy of my heart.
112 
I have inclined my heart to perform Your statutes
Forever, even to the end.

Samekh.

113 
I hate those who are double-minded,
But I love and treasure Your law.
114 
You are my hiding place and my shield;
I wait for Your word.
115 
Leave me, you evildoers,
That I may keep the commandments of my God [honoring and obeying them].
116 
Uphold me according to Your word [of promise], so that I may live;
And do not let me be ashamed of my hope [in Your great goodness].
117 
Uphold me that I may be safe,
That I may have regard for Your statutes continually.
118 
You have turned Your back on all those who wander from Your statutes,
For their deceitfulness is useless.
119 
You have removed all the wicked of the earth like dross [for they have no value];
Therefore I love Your testimonies.
120 
My flesh trembles in [reverent] fear of You,
And I am afraid and in awe of Your judgments.

Ayin.

121 
I have done justice and righteousness;
Do not leave me to those who oppress me.
122 
Be the guarantee for Your servant for good [as Judah was the guarantee for Benjamin];
Do not let the arrogant oppress me.
123 
My eyes fail [with longing, watching] for [the fulfillment of] Your salvation,
And for [the fulfillment of] Your righteous word.
124 
Deal with Your servant according to Your [gracious] lovingkindness,
And teach me Your statutes.
125 
I am Your servant; give me understanding [the ability to learn and a teachable heart]
That I may know Your testimonies.
126 
It is time for the Lord to act;
They have broken Your law.
127 
Therefore I love Your commandments more than gold,
Yes, more than refined gold.
128 
Therefore I esteem as right all Your precepts concerning everything;
I hate every false way.

Pe.

129 
Your testimonies are wonderful;
Therefore my soul keeps them.
130 
The unfolding of Your [glorious] words give light;
Their unfolding gives understanding to the simple (childlike).
131 
I opened my mouth and panted [with anticipation],
Because I longed for Your commandments.
132 
Turn to me and be gracious to me and show me favor,
As is Your way to those who love Your name.
133 
Establish my footsteps in [the way of] Your word;
Do not let any human weakness have power over me [causing me to be separated from You].
134 
Redeem me from the oppression of man;
That I may keep Your precepts.
135 
Make Your face shine [with pleasure] upon Your servant,
And teach me Your statutes.
136 
My eyes weep streams of water
Because people do not keep Your law.

Tsadhe.

137 
Righteous are You, O Lord,
And upright are Your judgments.
138 
You have commanded Your testimonies in righteousness
And in great faithfulness.
139 
My zeal has [completely] consumed me,
Because my enemies have forgotten Your words.
140 
Your word is very pure (refined);
Therefore Your servant loves it.
141 
I am small and despised,
But I do not forget Your precepts.
142 
Your righteousness is an everlasting righteousness,
And Your law is truth.
143 
Trouble and anguish have found me,
Yet Your commandments are my delight and my joy.
144 
Your righteous testimonies are everlasting;
Give me understanding [the ability to learn and a teachable heart] that I may live.

Qoph.

145 
I cried with all my heart; answer me, O Lord!
I will observe Your statutes.
146 
I cried to You; save me
And I will keep Your testimonies.
147 
I rise before dawn and cry [in prayer] for help;
I wait for Your word.
148 
My eyes anticipate the night watches and I awake before the call of the watchman,
That I may meditate on Your word.
149 
Hear my voice according to Your [steadfast] lovingkindness;
O Lord, renew and refresh me according to Your ordinances.
150 
Those who follow after wickedness approach;
They are far from Your law.
151 
You are near, O Lord,
And all Your commandments are truth.
152 
Of old I have known from Your testimonies
That You have founded them forever.

Resh.

153 
Look upon my agony and rescue me,
For I do not forget Your law.
154 
Plead my cause and redeem me;
Revive me and give me life according to [the promise of] Your word.
155 
Salvation is far from the wicked,
For they do not seek Your statutes.
156 
Great are Your tender mercies and steadfast love, O Lord;
Revive me and give me life according to Your ordinances.
157 
Many are my persecutors and my adversaries,
Yet I do not turn away from Your testimonies.
158 
I see the treacherous and loathe them,
Because they do not respect Your law.
159 
Consider how I love Your precepts;
Revive me and give me life, O Lord, according to Your lovingkindness.
160 
The sum of Your word is truth [the full meaning of all Your precepts],
And every one of Your righteous ordinances endures forever.

Shin.

161 
Princes persecute me without cause,
But my heart stands in [reverent] awe of Your words [so I can expect You to help me].
162 
I rejoice at Your word,
As one who finds great treasure.
163 
I hate and detest falsehood,
But I love Your law.
164 
[e]Seven times a day I praise You,
Because of Your righteous ordinances.
165 
Those who love Your law have great peace;
Nothing makes them stumble.
166 
I hope and wait [with complete confidence] for Your salvation, O Lord,
And I do Your commandments.
167 
My soul keeps Your testimonies [hearing and accepting and obeying them];
I love them greatly.
168 
I keep Your precepts and Your testimonies,
For all my ways are [fully known] before You.

Tav.

169 
Let my [mournful] cry come before You, O Lord;
Give me understanding [the ability to learn and a teachable heart] according to Your word [of promise].
170 
Let my supplication come before You;
Deliver me according to Your word.
171 
Let my lips speak praise [with thanksgiving],
For You teach me Your statutes.
172 
Let my tongue sing [praise for the fulfillment] of Your word,
For all Your commandments are righteous.
173 
Let Your hand be ready to help me,
For I have chosen Your precepts.
174 
I long for Your salvation, O Lord,
And Your law is my delight.
175 
Let my soul live that it may praise You,
And let Your ordinances help me.
176 
I have gone astray like a lost sheep;
Seek Your servant, for I do not forget Your commandments.

Notas al pie

  1. Psalm 119:1 This long Psalm (176 verses) consists of separate units, each of which has its first word beginning with a consecutive letter of the Hebrew alphabet as a memory aid. The first verse begins with the first letter of the alphabet, aleph (first letter of the word blessed), and the last unit of the Psalm (vv 169-176) begins with tav, the last letter of the Hebrew alphabet.
  2. Psalm 119:53 Lit forsake.
  3. Psalm 119:87 Lit forsake.
  4. Psalm 119:109 I.e. in danger.
  5. Psalm 119:164 The number seven sometimes represents a continuing action or a sufficiently high number of actions (cf Matt 18:21).