Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 118

1Yamikani Yehova chifukwa ndi wabwino;
    pakuti chikondi chake chosasinthika ndi chosatha.

Israeli anene kuti:
    “Chikondi chake ndi chosatha.”
Banja la Aaroni linene kuti,
    “Chikondi chake ndi chosatha.”
Iwo amene amaopa Yehova anene kuti:
    “Chikondi chake ndi chosatha.”

Ndili mʼmasautso anga ndinalirira Yehova,
    ndipo Iye anayankha pondichotsa mʼmasautsowo.
Yehova ali nane; sindidzachita mantha.
    Munthu angandichite chiyani?
Yehova ali nane; Iye ndiye thandizo langa.
    Ndidzayangʼana adani anga mwachipambano.

Nʼkwabwino kuthawira kwa Yehova
    kusiyana ndi kudalira munthu.
Nʼkwabwino kuthawira kwa Yehova
    kusiyana ndi kudalira mafumu.

10 Anthu a mitundu yonse anandizinga,
    koma mʼdzina la Yehova ndinawawononga.
11 Anandizinga mbali zonse,
    koma mʼdzina la Yehova ndinawawononga.
12 Anandizinga ngati njuchi,
    koma anatha msanga ngati moto wapaminga;
    mʼdzina la Yehova ndinawawononga.

13 Anandikankha uku ndi uko ndipo ndinali pafupi kugwa,
    koma Yehova anandithandiza.
14 Yehova ndiye mphamvu yanga ndi nyimbo yanga;
    Iye wakhala chipulumutso changa.

15 Mfuwu wachimwemwe ndi chipambano
    ukumveka mʼmatenti a anthu olungama mtima kuti:
“Dzanja lamanja la Yehova lachita zamphamvu!
16     Dzanja lamanja la Yehova latukulidwa mmwamba
    Dzanja lamanja la Yehova lachita zamphamvu!”

17 Sindidzafa koma ndidzakhala ndi moyo
    ndipo ndidzalalika za ntchito ya Yehova.
18 Yehova wandilanga koopsa,
    koma sanandipereke ku imfa.

19 Tsekulireni zipata zachilungamo,
    kuti ndifike kudzayamika Yehova.
20 Ichi ndicho chipata cha Yehova
    chimene olungama mtima okha adzalowerapo.
21 Ndidzakuyamikani chifukwa Inu munandiyankha;
    mwakhala chipulumutso changa.

22 Mwala umene amisiri omanga nyumba anawukana
    wasanduka wapangodya;
23 Yehova ndiye wachita zimenezi
    ndipo nʼzodabwitsa pamaso pathu.
24 Lero ndiye tsiku limene Yehova walipanga;
    tiyeni tikondwere ndi kusangalala nalo.

25 Inu Yehova, tipulumutseni;
    Yehova, tipambanitseni.
26 Wodala amene akubwera mʼdzina la Yehova.
    Tikukudalitsani kuchokera ku nyumba ya Yehova.
27 Yehova ndi Mulungu,
    ndipo kuwala kwake kwatiwunikira Ife.
Lowani nawo pa mʼdipiti wa ku chikondwerero mutanyamula nthambi mʼdzanja lanu,
    mpaka ku nyanga za guwa.

28 Inu ndinu Mulungu wanga, ndipo ndidzakuyamikani;
    Inu ndinu Mulungu wanga, ndipo ndidzakukwezani.

29 Yamikani Yehova chifukwa ndi wabwino;
    pakuti chikondi chake chosasinthika ndi chosatha.

The Message

Psalm 118

11-4 Thank God because he’s good,
    because his love never quits.
Tell the world, Israel,
    “His love never quits.”
And you, clan of Aaron, tell the world,
    “His love never quits.”
And you who fear God, join in,
    “His love never quits.”

5-16 Pushed to the wall, I called to God;
    from the wide open spaces, he answered.
God’s now at my side and I’m not afraid;
    who would dare lay a hand on me?
God’s my strong champion;
    I flick off my enemies like flies.
Far better to take refuge in God
    than trust in people;
Far better to take refuge in God
    than trust in celebrities.
Hemmed in by barbarians,
    in God’s name I rubbed their faces in the dirt;
Hemmed in and with no way out,
    in God’s name I rubbed their faces in the dirt;
Like swarming bees, like wild prairie fire, they hemmed me in;
    in God’s name I rubbed their faces in the dirt.
I was right on the cliff-edge, ready to fall,
    when God grabbed and held me.
God’s my strength, he’s also my song,
    and now he’s my salvation.
Hear the shouts, hear the triumph songs
    in the camp of the saved?
        “The hand of God has turned the tide!
        The hand of God is raised in victory!
        The hand of God has turned the tide!”

17-20 I didn’t die. I lived!
    And now I’m telling the world what God did.
God tested me, he pushed me hard,
    but he didn’t hand me over to Death.
Swing wide the city gates—the righteous gates!
    I’ll walk right through and thank God!
This Temple Gate belongs to God,
    so the victors can enter and praise.

21-25 Thank you for responding to me;
    you’ve truly become my salvation!
The stone the masons discarded as flawed
    is now the capstone!
This is God’s work.
    We rub our eyes—we can hardly believe it!
This is the very day God acted—
    let’s celebrate and be festive!
Salvation now, God. Salvation now!
    Oh yes, God—a free and full life!

26-29 Blessed are you who enter in God’s name—
    from God’s house we bless you!
God is God,
    he has bathed us in light.
Festoon the shrine with garlands,
    hang colored banners above the altar!
You’re my God, and I thank you.
    O my God, I lift high your praise.
Thank God—he’s so good.
    His love never quits!